EN

force {zelfstandig naamwoord}

volume_up
And it gave a very beautiful description of the strong force and of the weak force.
En het gaf een prachtige beschrijving van de sterke kracht en de zwakke kracht.
The legislation already in force is adequate to safeguard security of supply.
Er bestaat afdoende wetgeving van kracht die voorzieningszekerheid garandeert.
It is on the statute books but will not enter into force until May 2002.
Zij is wel opgenomen in de wetgeving, maar zij wordt pas in mei 2002 van kracht.
Force destroys not only people, but the soul of a people.
Het geweld doodt niet alleen mensen, het geweld doodt ook de ziel van een volk.
Failed states have no legitimized, democratically controlled use of force.
Falende staten kennen geen gelegitimeerd, democratisch gestuurd gebruik van geweld.
Dialogue will allow a social consensus to be reached, while force will only be answered with force.
Door een dialoog kan maatschappelijke consensus worden bereikt, terwijl geweld alleen geweld veroorzaakt.
We prefer the force of argument to the argument of force.
Wij geven de voorkeur aan de kracht van het argument boven het argument van de macht.
It was built as a force for peace and stability, prosperity and progress.
Zij is opgebouwd als een macht van vrede en stabiliteit, van welvaart en vooruitgang.
They are both veterans and pensioners of the future European force.
Beiden zijn oud en met pensioen, voormalig lid van de toekomstige Europese macht.
We cannot force democracy on Russia: it will come about through wider channels of cooperation.
Wij kunnen de democratie niet met dwang naar Rusland brengen, dat moet door intensievere samenwerking gebeuren.
I believe that this is a positive way of forcing the tyre industry to act.
Ik geloof dat een positieve dwang tot handelen hier van belang is.
It has introduced forced labour, so there is slavery.
Ze heeft dwang ingevoerd, met andere woorden slavenarbeid.
At the next meeting of the UN Security Council, Member States must take a wide-ranging initiative in order to impose the force of law as against the law of force.
Tijdens de volgende bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad moeten de lidstaten een grootschalig initiatief nemen om de sterkte van het recht in stelling te brengen tegen het recht van de sterkste.
So Kaluza says, maybe I can play the same game and describe electromagnetic force in terms of warps and curves.
Dus zegt Kaluza, misschien kan ik hetzelfde trucje toepassen en de elektromagnetische kracht beschrijven in termen van vervormingen en krommingen.
NL

brute force {de}

volume_up
1. "of brute kracht", IT
brute force

Voorbeeldzinnen voor "force" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf we do that, we will lose, and we should force the others not to do it either.
Daarom moeten wij de anderen ertoe brengen hun uitvoer ook niet te subsidiëren.
EnglishIf the situation were to culminate in the use of force, what would we do then?
Wat doen wij als de toestand uit de hand loopt en er toch geweld wordt gebruikt?
EnglishThese accidents have taken place in spite of the legislation currently in force.
Deze ongelukken konden niet worden tegengehouden door de bestaande wetgeving.
EnglishUnder the tenth review, which recently came into force, this rule was removed.
Met de onlangs van kracht geworden tiende herziening is die regeling weggevallen.
EnglishWe would have imposed sanctions on them to force them to take back their nationals.
We zouden hun sancties hebben opgelegd zodat ze hun burgers weer zouden opnemen.
EnglishEven so, we envisage that the regulation will enter into force in two years’ time.
We gaan ervan uit dat de verordening zelf dan over twee jaar in werking treedt.
EnglishBecause, at the end of the day, it could, if necessary by force, get its own way.
Omdat het Westen uiteindelijk altijd, indien nodig met geweld, zijn zin kreeg.
EnglishThis has become an essential condition for the entry into force of the directive.
Dit punt is een noodzakelijke voorwaarde voor de inwerkingtreding van de richtlijn.
EnglishNow that the Rome Statute has entered into force, the ICC is finally a reality.
Nu het Statuut van Rome in werking is getreden, is het Strafhof eindelijk een feit.
EnglishIn both cases, they seek to have the directive enter into force at a later date.
Beide hebben tot doel de richtlijn op een later tijdstip van kracht te laten worden.
EnglishThe aim should obviously be for Iraq to be disarmed without the use of force.
Het doel moet natuurlijk zijn dat Irak zonder militair ingrijpen wordt ontwapend.
EnglishBut what about Part IV concerning the revision and the entry-into-force procedures?
Maar hoe zit het met deel IV over de herzienings- en inwerkingtredingsprocedures?
EnglishThis, then, is where we have to focus more on women's role in the labour force.
De arbeidskracht van vrouwen moet hier dus meer in het middelpunt worden geplaatst.
EnglishAnd so, every technology is sort of a creative force looking for the right job.
Elke technologie is een soort creatieve kracht die op zoek is naar het juiste werk.
EnglishAnd it gave a very beautiful description of the strong force and of the weak force.
En het gaf een prachtige beschrijving van de sterke kracht en de zwakke kracht.
EnglishThis directive has been adopted and is going to enter into force on 14 August 1999.
Deze richtlijn is inmiddels aangenomen en wordt op 14 augustus 1999 van kracht.
EnglishThe first stage is in force and the second will follow on 1 January next year.
De eerste fase is in werking, de tweede begint op 1 januari van volgend jaar.
EnglishDo we need a European version of Mr Samper to force our leaders to see reason?
Is een Europese Samper nodig om onze bestuurders opnieuw tot rede te brengen?
EnglishThe legislation already in force is adequate to safeguard security of supply.
Er bestaat afdoende wetgeving van kracht die voorzieningszekerheid garandeert.
EnglishThe reasons usually just boil down to the gavage, which is the force feeding.
De redenen komen meestal neer op het 'stoppen', oftewel het geforceerd voeren.