EN

flood {zelfstandig naamwoord}

volume_up
So the guy in Bangladesh who gets a flood in 2100 can wait until 2106.
De man in Bangladesh die een overstroming krijgt in 2100 kan dan wachten tot 2106.
It's not a flood, it was pushed up there.
Niet door overstroming; het werd zover opgedrukt.
Mr President, five years ago, Italy suffered another great flood.
Mijnheer de Voorzitter, ook vijf jaar geleden is Italië door een grote overstroming getroffen.
Do the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
Denken de voorstanders van een slap beleid dat zo'n vloed meer vis oplevert?
Misschien een vloed zoals in de Bijbel.
But every time, a herd of Ohmu, maddened with anger,... converged to become a giant wave that covered the land and came as a flood,
Maar elke keer veranderde een leger van Ohmu, gek van woede,... in een gigantische golf die het land als een vloed overspoelde.
When, Madam President, was the great flood?
Mevrouw de Voorzitter, wanneer was de zondvloed?
So that you understand how long we are talking about, Christ died just 2 000 years ago and Noah's flood was just 5 000 years ago.
Om te beseffen hoelang dat is, wil ik vermelden dat Christus 2000 jaar geleden is gestorven en de zondvloed van Noe 5000 jaar geleden plaatsvond.
But then I read on and I read this: "First, Noah had never seen rain, because prior to the flood God irrigated the earth from the ground up."
Maar ik ga verder en lees -- "Ten eerste had Noach nooit regen gezien, want vóór de zondvloed irrigeerde God de aarde vanuit de grond opwaards."
There will be a flood of control measures here.
Hier kan men een stortvloed van controlemaatregelen verwachten.
The flood of complaints demonstrates that much still remains to be done at Member State level to eliminate obstacles.
De stortvloed van klachten laat zien dat er op nationaal niveau nog veel moet gebeuren om de belemmeringen op te ruimen.
But with the flood of information and our fast-changing society parents need to be helped to fulfil their responsibilities.
Maar de stortvloed aan informatie en de gejaagdheid van onze cultuur maken het nodig dat ouders geholpen moeten worden om hun verantwoordelijkheid na te komen.
Mr President, it is difficult not to be shocked and moved by the flood of Kosovar refugees fleeing the barbaric acts of the Serbian militias.
Mijnheer de Voorzitter, we kunnen niet anders dan geschokt en ontroerd zijn door de toevloed van Kosovaarse vluchtelingen die het machtsmisbruik van de Servische milities ontvluchten.
The flood of textiles since January 2005 had been on the cards and it is appalling that the Commission was neither ready for it, nor sufficiently flexible to react to it.
De toevloed van textielproducten vanaf januari 2005 was te voorzien en het is ontstellend dat de Commissie er niet klaar voor was en dat zij niet snel genoeg heeft gereageerd.
If we do not control the flood, it threatens to sweep across the region, engulfing Iran, Syria, Saudi Arabia and Turkey.
Als we de watervloed niet onder controle krijgen, bestaat het risico dat deze de regio overspoelt en Iran, Syrië, Saudi-Arabië en Turkije meesleurt.

Voorbeeldzinnen voor "flood" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDo the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
Denken de voorstanders van een slap beleid dat zo'n vloed meer vis oplevert?
EnglishThere can be no doubt that we must do something to prevent these flood disasters.
We zijn het er allemaal over eens dat we iets moeten doen tegen overstromingsrampen.
EnglishWe therefore need to stem the flood of rubbish and demand a longer life for products.
We moeten de afvalstroom dus indijken en producten met een lange levensduur eisen.
EnglishYou feel like telling those old men to open the door and success will flood in.
Je zou zeggen: oude heren doe die deur open en het succes zal toestromen.
EnglishSo the guy in Bangladesh who gets a flood in 2100 can wait until 2106.
De man in Bangladesh die een overstroming krijgt in 2100 kan dan wachten tot 2106.
EnglishChinese products are constantly flooding the market and will flood it more and more.
De golf Chinese producten op de markt zwelt en zal steeds meer overstromingen veroorzaken.
EnglishThe causes of the migratory flood must be understood, it has been said.
Zoals al is gezegd, wij moeten kijken naar de oorzaken van de migratiegolf.
EnglishFlood risk assessment and management is, in my view, a positive step.
De beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's zijn positieve zaken.
EnglishThe debate, like the flood of amendments tabled, has brought out very contradictory positions.
Uit het debat en de vele amendementen blijkt dat de meningen uiterst verdeeld zijn.
EnglishThey flood our streets, day after day, week after week, at an average of 20 tons a month.
Ze overspoelen je straten, dag na dag, week na week... en een vraag van 20 Ton per maand.
EnglishThe citizens of the European Union are not currently threatened by any flood of refugees.
De burgers van de Europese Unie worden momenteel niet bedreigd door vluchtelingenstromen.
EnglishWe all share the responsibility for this flood of refugees.
Wij zijn medeverantwoordelijk voor het ontstaan van die vluchtelingenstroom.
EnglishThe waters have already demolished the flood defences in many areas.
In veel gebieden zijn de waterkeringen al verwoest door het water.
EnglishIt is high time that this change of approach transformed our flood defence strategies.
Het is hoog tijd dat deze verandering van benadering doorwerkt in onze strategieën voor waterkering.
EnglishLocally, we can stop covering flood plain and water meadows with concrete.
Op plaatselijk niveau kunnen wij stoppen met het volbouwen van overstromingsgebieden en uiterwaarden.
EnglishWe all know how many reasons there are for these increasingly horrific flood disasters.
We weten allemaal dat er vele oorzaken zijn voor de overstromingen die steeds dramatischer verlopen.
EnglishMr President, five years ago, Italy suffered another great flood.
Mijnheer de Voorzitter, ook vijf jaar geleden is Italië door een grote overstroming getroffen.
EnglishFlood prevention is a classic example of solidarity.
Bescherming tegen overstromingen is een klassieke toetssteen voor solidariteit.
EnglishIn this particular case, the source over and over has been flood basalts.
In dit specifieke geval is de bron elke keer vloedbasalt.
EnglishChryslers will flood Europe; there will be fewer Renaults, fewer Mercedes, fewer Fiats.
Europa zal worden overspoeld met Chryslers, er zullen minder Renaults, Mercedessen en Fiats rondrijden.