EN

to fill in {werkwoord}

volume_up
Brussels will continue to draw the outlines, but the citizens will fill them in.
Brussel moet nog steeds het kader bepalen, maar de burgers moeten het invullen.
I just wanted you to fill in as many circles as possible.
Ik wilde jullie gewoon zoveel mogelijk cirkels laten invullen.
And so I just put robotic and natural cockroaches out there, but you can fill in whatever you want.
Dus zet ik er maar wat robotten en natuurlijke kakkerlakken, maar je kunt invullen wat je maar wil.
Our aim should not be to fill the purses of a few but to fill the mouths of many.
We moeten niet de portemonnee van weinigen, maar de monden van velen zien te vullen.
The bishops fill the desperately empty churches with illegal immigrants.
De bisschoppen vullen hun wanhopig lege kerken met illegalen.
If Sabena cannot fill those slots then others should be allowed to use them.
Als Sabena die slots niet kan vullen, moeten anderen ze kunnen gebruiken.
A special problem in this context is the fact that in Austria above all in recent decades, the profits from telecommunications have been used to fill other gaps in the budget.
Een bijzonder probleem is ook het feit dat vooral in Oostenrijk de winsten in de telecommunicatiesector in de afgelopen decennia werden gebruikt om andere begrotingsgaten te stoppen.
Farmers who want to fill out the 100 % of their base-year area are going to have to take that land.
Boeren die de 100 procent van het areaal uit het basisjaar willen volmaken, zullen dat land moeten nemen.

Voorbeeldzinnen voor "to fill in" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBrussels will continue to draw the outlines, but the citizens will fill them in.
Brussel moet nog steeds het kader bepalen, maar de burgers moeten het invullen.
Englishlf we don't hold back this city...... we'll have a 100 caskets to fill by morning.
Als we deze stad uit handen geven...... moeten we morgen 100 lijkkisten vullen.
EnglishOnce again, I want to thank Parliament for allowing me to fill in for my colleague.
Ik dank het Parlement nogmaals dat ik hier namens mijn collega heb mogen zijn.
EnglishOur aim should not be to fill the purses of a few but to fill the mouths of many.
We moeten niet de portemonnee van weinigen, maar de monden van velen zien te vullen.
EnglishThere I think that the arts and film can perhaps fill the gap, and simulation.
Daar denk ik dat kunst en film misschien de kloof kunnen overbruggen, en simulaties.
EnglishGiven how much we pour out here in the EU, we should easily be able to fill the glass.
Met wat wij hier in de EU schenken, moeten we dat glas gemakkelijk kunnen vullen.
EnglishI could quite easily go on like this for a while and fill my 3 minutes very quickly.
Zo kan ik nog wel even doorgaan en dan zou ik mijn 3 minuten snel vol hebben.
EnglishI don't want to keep you up all night, so I'll just fill you in on the latest batch
Ik wil je niet de hele nacht ophouden, dus vertel ik je alleen het laatste
EnglishIf Sabena cannot fill those slots then others should be allowed to use them.
Als Sabena die slots niet kan vullen, moeten anderen ze kunnen gebruiken.
EnglishWe can't stop ourselves from wanting to complete the sentence and fill it in.
We kunnen de drang niet weerstaan om de zin af te maken en in te vullen.
EnglishHave you ever had to fill out those long, legal-size forms in your doctor's office?
Heeft u ooit die enorm lange formulieren in moeten vullen bij uw dokter?
EnglishAnd if this happens, an inland sea would fill a good portion of the Mississippi Valley.
Als dit gebeurt, zou een binnenzee een groot deel van de Mississippivallei opvullen.
EnglishIt must in fact also fill the vacuum that has arisen in the last nine years.
Het moet het vacuüm opvullen dat in de afgelopen negen jaar is ontstaan.
EnglishNow it has to fill out as many as one thousand eight hundred separate payment orders.
Nu moet ze de betaling verzorgen voor maar liefst 1800 afzonderlijke betalingskredieten.
EnglishIf women withdrew from the labour market men might be able to fill the vacancies created.
Als vrouwen zich terugtrekken uit de arbeidsmarkt, kunnen mannen hun plaats innemen.
EnglishThen of course, you fill out the CAPTCHA because you help us digitize a book.
Natuurlijk vul je ook de captcha in omdat je ons helpt bij het digitaliseren van een boek.
EnglishWe really have capacity to fill because there is a very large public demand to be satisfied.
De vraag uit de samenleving waaraan wij moeten voldoen is werkelijk erg groot.
EnglishCome talk to me about it, I'll fill in some of the details if you want.
Kom er met me over praten. ~~~ Ik zal je wat details vertellen als je wilt.
EnglishIt is in that context that a civil peace corps should be able to fill a gap.
In dit verband zou een civiel vredeskorps een leemte kunnen opvullen.
EnglishThe Commission is opposed to a linear reduction of all lines in order to fill a reserve.
De Commissie is tegen een lineaire verlaging van de begroting om een reserve te vullen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to fill in" in Nederlands

fill zelfstandig naamwoord
Dutch
in voorzetsel
to take in werkwoord
to put in werkwoord
to give in werkwoord
to fit in werkwoord