EN

facility {zelfstandig naamwoord}

volume_up
facility
On their side, the national governments habitually fall into the trap with such unbelievable facility that it can only conceal voluntary renunciations.
De nationale regeringen van hun kant lopen gewoonlijk met een dergelijk ongelooflijk gemak in de val dat daar wel een moedwillige overgave achter moet zitten.
However, despite this incredible facility that some cochlear implant users display with language, you turn on the radio and all of a sudden they can't hear music almost at all.
Maar los van het ongelooflijke gemak waarmee sommige implantaatgebruikers taal hanteren, als je de radio opzet, horen ze plots bijna geen muziek.
It is mainly based outside the Union, but it is attacking our citizens and can cross internal frontiers inside the Union with total facility.
Zij opereert voornamelijk vanuit landen buiten de Unie, maar onze burgers zijn er het slachtoffer van en zij kan de internationale grenzen binnen de Unie met groot gemak overschrijden.
However, no non-member country has made use of this facility to date.
Doch tot op heden heeft geen enkel derde land van deze faciliteit gebruik gemaakt.
The Commission's financial facility should not be mixed up with these defence issues.
We moeten de financiële faciliteit van de Commissie niet verwarren met deze defensiekwesties.
I can therefore safely assume that this facility is going to need a lot more money.
Ik kan er dan ook veilig van uitgaan dat er voor die faciliteit nog veel geld nodig zal zijn.
He gathered them together after an initial tour of that facility and he asked if there were any questions.
Hij verzamelde hen na een initiële rondleiding in de inrichting en vroeg of er vragen waren.
Improved facilities should not be an alibi for extending driving times under the guise that it is acceptable for transport in 'business class ' to take longer.
Een verbeterde inrichting mag geen alibi zijn om de rijtijden maar te verlengen onder het mom dat business class vervoer langer kan duren.
As there are no prescribed criteria in EU law governing the design or operation of nuclear facilities, how do we judge their safety of operation?
Hoe moeten we namelijk de veiligheid van installaties beoordelen als we niet beschikken over communautaire wetgeving inzake de inrichting en de bedrijfsvoering van nucleaire installaties?
Another proposal was that a condom production facility should be set up in Africa.
Ook hebben wij ons sterk gemaakt voor de bouw van een fabriek voor de productie van condooms in Afrika.
And I want to share with you a quick video from our facility that gives you a sense of how this looks at scale.
Ik wil een kleine video van onze fabriek met jullie delen, die een idee geeft van hoe dit er op schaal uitziet.
It is also the operator and the Member State concerned who have to assess the economic viability of the facilities.
Of een fabriek economisch duurzaam is moet door de directeur van de fabriek en de lidstaat waarin deze gevestigd is, worden uitgemaakt.
This person on the right is actually living in an assisted living facility.
De persoon rechts woont in een voorziening voor begeleid wonen.
My suggestion for a cut in the budget does not include the JET facility.
Bij mijn voorstel om de begroting te besnoeien is de JET-voorziening dan ook niet inbegrepen.
It is important to have a date when this facility will be available to us.
Het is belangrijk dat er een datum wordt vastgesteld waarop we de beschikking krijgen over deze voorziening.
NL

facility manager {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "facility" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is why simple procedures are being proposed for the rapid reaction facility.
Voor de snelle-reactiefaciliteit worden daarom eenvoudige procedures voorgesteld.
EnglishAnd another thing: the IAEA can only inspect one facility per year in France.
En dan nog iets: de IAEA kan maar 1 installatie per jaar in Frankrijk controleren.
EnglishThis trend is continued by the current proposal for the rapid reaction facility.
Deze trend wordt met het huidige voorstel voor een Snellereactiefaciliteit voortgezet.
EnglishAnd of course I handle social concepts with less facility than he does.
Ongetwijfeld zal ik de sociale concepten wat minder gemakkelijk hanteren dan hij.
EnglishI asked a question at that time: is this facility open to other members?
Ik heb destijds gevraagd of deze mogelijkheid ook voor andere leden openstaat.
EnglishWe're investigating the theft of a prohibited narcotic... from a government facility.
Wij onderzoeken de diefstal van een illegaal verdovend middel uit een overheidsgebouw.
EnglishBut rapid reaction facility action is not meant to last longer than absolutely necessary.
Een snelle interventie moet echter niet langer duren dan absoluut noodzakelijk is.
EnglishOther countries, for example the one I hail from, do not apply this facility.
Andere landen zoals het land waar ik vandaan kom, maken geen gebruik van dit instrument.
EnglishIt also provides the facility to safeguard the beneficial results of competition policy.
Tegelijkertijd kan men daarmee de vruchten plukken van het mededingingbeleid.
EnglishThree fundamental principles underpin the philosophy of the peace facility.
Aan de basis van de vredesfaciliteit liggen drie fundamentele beginselen.
EnglishThe Commissioner talked quite rightly about the importance of the peace facility.
De commissaris sprak terecht over het belang van de vredesfaciliteit.
EnglishThis is the manufacturing facility for one of their biggest cost breakthroughs.
Dit is de productiefabriek van één van hun grootste kostendoorbraken.
EnglishHowever, no non-member country has made use of this facility to date.
Doch tot op heden heeft geen enkel derde land van deze faciliteit gebruik gemaakt.
EnglishCurrent regulations already provide the facility for reprogramming.
De mogelijkheid tot hervorming is reeds in de bestaande voorschriften voorzien.
EnglishWe took off from the shuttle landing facility, where the shuttle takes off and lands.
We vertrokken van de baan van spaceshuttle waar deze vertrekt en landt.
EnglishI was assured at that stage that every facility would be made available.
Ik kreeg toen de verzekering dat overal rekening mee zou worden gehouden.
EnglishSomething revolutionary happened a little while ago, at the same facility.
Er gebeurde iets revolutionairs op diezelfde plek, enige tijd geleden.
EnglishI can therefore safely assume that this facility is going to need a lot more money.
Ik kan er dan ook veilig van uitgaan dat er voor die faciliteit nog veel geld nodig zal zijn.
EnglishIt is also important that the Agency has the facility to deal with all substances.
Ook is belangrijk dat het Agentschap met alle stoffen kan omgaan.
EnglishSo let's take a tour of this state-of-the-art clean coal facility.
Dus laten we een kijkje nemen bij deze hypermoderne schone steenkoolcentrale.