"to expose" in het Nederlands


Bedoelde je:exposé,exposé
EN

"to expose" - vertaling Nederlands

EN to expose
volume_up
[exposed|exposed] {werkwoord}

Why would you willingly expose yourself to bad news?
Waarom zou je je vrijwillig blootstellen aan slecht nieuws?
And that means that we too are exposing ourselves to pressure and can therefore be controlled.
Het resultaat daarvan is dat wij onszelf blootstellen aan deze druk en controle!
The Member States’ governments and authorities are subject to democratic control and cannot expose people to risks.
De regeringen en autoriteiten van de lidstaten staan onder democratische controle en kunnen mensen niet aan risico's blootstellen.
to expose

Voorbeeldzinnen voor "to expose" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd where do you expose yourselves to risks that maybe perhaps you don't even see?"
En waar stel je jezelf bloot aan risico's die je zelf misschien niet eens ziet?"
EnglishWe should expose people when they are bringing this Parliament into disrepute.
Iedereen die de reputatie van dit Parlement schaadt dient aan de kaak gesteld te worden.
EnglishWhen she writes the expose in about 20 years, don't believe a word of it.
Als ze over twintig jaar haar stuk schrijft, geloof er dan geen woord van.
EnglishSo the challenge was, how are we going to bring light and expose these things?
De uitdaging bestond dus uit hoe we licht konden leveren om deze dingen tentoon te stellen?
EnglishOur Environment Ministers expose our citizens to increasing levels of noise.
Onze milieuministers leveren onze burgers uit aan steeds meer lawaai.
EnglishFailing that, we expose ourselves to the risk of non-compliance by the Member States.
Als dat niet het geval is, lopen we het risico dat de lidstaten niet aan de regels voldoen.
EnglishWhat we did was expose American babies during this period to Mandarin.
We lieten de Amerikaanse baby's gedurende deze periode Mandarijns horen.
EnglishYou would be able to expose the auditorium to Dallas or vice versa, Dallas to the auditorium.
Het publiek zou Dallas kunnen zien, of vice versa, Dallas zou het publiek kunnen zien.
EnglishAllow me to give you a few examples and in doing so, expose a few weaknesses in the White Paper.
Laat mij wat voorbeelden geven en daarmee ook wat zwakke punten blootleggen van het Witboek.
EnglishAll these problems and differences expose numerous loopholes.
Door al die problemen en verschillen ontstaan vele achterpoortjes.
EnglishThe Commission will have to support the newspapers which expose this, in all sorts of ways.
De Commissie zal op alle mogelijke manieren de kranten moeten ondersteunen die deze aan de kaak stellen.
EnglishWe fear that Parliament's present proposal, which we largely endorse, will expose us to this risk.
Wij vrezen dat het huidige voorstel van het Parlement, dat wij in grote lijnen steunen, dat gevaar inhoudt.
EnglishIt is a brilliant exposé of Averroes's life and work.
Het is een briljant relaas van Averroës ' leven en werk.
EnglishOr do you prefer to expose yourself to the reproach that the Commission is a committee of philistines?
Of zou u er graag van beschuldigd willen worden dat de Commissie eigenlijk een college van cultuurbarbaren is?
EnglishThese things expose women to lifelong torture, and it is irresponsible to negotiate with such a country.
Dat is een levenslange marteling voor vrouwen en het is onverantwoord om met zulk een land onderhandelingen aan te knopen.
EnglishI therefore call upon the Commission to submit proposals for more money to be used to expose fraud before it takes place.
Daarom wil ik de Commissie vragen voorstellen te doen en meer geld te vragen voor de preventie van fraude.
EnglishAnything to expose Umbrella to the press.
Alles om Umbrella te ontmaskeren tegenover de pers.
EnglishI peel back the layers and expose it.
Ik haal de laagjes er één voor één af en laat ze zien.
EnglishRecent problems with energy supply expose our weakness, vulnerability and dependence on third parties.
De recente problemen met de energietoevoer hebben onze zwakheid, kwetsbaarheid en afhankelijkheid tegenover derden blootgelegd.
EnglishI cannot but wonder if the reason for not wanting to expose the Iranian Government now is that it does not square with the policy on Iraq?
Wordt de Iranese regering soms ontzien omdat een resolutie even niet past in het Iran-beleid?