EN

executives {meervoud}

volume_up
1. zakelijk
executives
volume_up
kaderleden {mv}

Voorbeeldzinnen voor "executives" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere are different programs for graduate students, for executives at different companies.
Er zijn verschillende programma's voor studenten, voor directeuren van verschillende bedrijven.
EnglishIn my view, the executives of Europe are already far too strong and parliamentarians too weak.
Ik ben van mening dat die in Europa al veel te veel te zeggen hebben en de parlementariërs te weinig.
EnglishAnd the studio executives, they would say, "Hey, look at Shekhar.
De studiobonzen zullen zeggen, "He, kijk eens naar Shekhar.
EnglishEverywhere in the world, foreign policy is dictated by executives, not by assemblies.
Nergens ter wereld wordt het buitenlands beleid door beraadslagende vergaderingen gevoerd, maar wel door de uitvoerende macht.
EnglishSo last year I went to Milan, Italy, and I got to speak to an audience of cellular executives from 200 countries around the world.
Ik sprak voor een publiek van mobiele managers uit 200 landen over de hele wereld.
EnglishCorporate decisions are made by corporate executives.
Bedrijfsbeslissingen worden gemaakt door directeuren.
EnglishYou won't be able to blackmail our executives...
Je zal onze bondgenoten niet kunnen afpersen...
EnglishThe Central Bank will have greater freedom than any other institution in the world: its executives will wield immense power.
De Centrale Bank krijgt de meest brede handelsvrijheid van de wereld: de directeuren ervan zijn topmachthebbers.
EnglishI know that democracy is a dreadful bore for all executives, but it is, nonetheless, a proof of civilisation.
Ik weet dat de democratie een lastige sta-in-de-weg is voor alle uitvoerende organen, maar ze is tevens een blijk van beschaving.
EnglishAs the rapporteur also said, it is not acceptable that certain business executives should use blackmail.
Zoals de rapporteur tevens heeft gezegd, is het niet aanvaardbaar dat sommige verantwoordelijken van bedrijven gebruik maken van chantage.
EnglishDo the executives still come here?
EnglishFor these executives, the internal market –  which is, in fact, undoubtedly a success – is not an opportunity, it is an illusion.
Zij beschouwen de interne markt, waarvan het succes toch niet in twijfel mag worden getrokken, niet als kans maar als fictie!
EnglishThis is the most disruptive technology -- I've been told by executives of the pesticide industry -- that they have ever witnessed.
Dit is de meest ontwrichtende technologie, vertellen leidinggevenden in de pesticidenindustrie me, die zij ooit hebben gezien.
EnglishMr President, are the non-elected executives of industry the legislators, or is this the task of the elected representatives of the people?
Voorzitter, zijn de niet gekozen bazen van de industrie de wetgevers of is het de taak van de gekozen volksvertegenwoordigers?
EnglishBut they also talk about the fact that their executives, all of their expense reports are put onto their company intranet for everyone to see.
Maar ze praten ook over het feit dat alle declaraties van hun leidinggevenden op het bedrijfsintranet worden gezet voor iedereen.
EnglishIt is also condescending for this Parliament to seek to impose restrictions on others, while excluding executives, MEPs and Commissioners.
Het getuigt ook van minachting als dit Parlement anderen beperkingen oplegt terwijl hoge ambtenaren, Parlementsleden en commissarissen erbuiten vallen.
EnglishAnd in the case of the Media Lab, knowing a lot of people, knowing people who were either executives or wealthy, and also not having, in my own case, a career to worry about anymore.
Mensen kennen die leiding gaven of rijk waren, en tevens geen carrière meer hebben om je druk over te maken.
EnglishAnd in this respect, I understand the comments made by Mr Saint-Pierre to the effect that the Council cannot merely be the sum of the national executives.
En in die zin begrijp ik ook de opmerkingen van de heer Saint-Pierre dat de Raad niet eenvoudigweg de optelsom van nationale regeringen mag zijn.
EnglishI am not just an advocate of duty-free because I want to make it easy for executives with money to spend to buy luxury goods on business trips.
Ik zet mij niet voor de belastingvrije verkoop in omdat ik het voor koopkrachtige managers makkelijker wil maken luxeartikelen aan te kopen op hun dienstreizen.
English'Parliamentarising ' the EU means reinforcing all elected assemblies in their relations with their executives at both national and European level.
Een parlementarisering van de EU houdt een versterking van alle volksvertegenwoordigingen in tegenover hun uitvoerende organen, zowel op nationaal als op Europees niveau.