"excuse" in het Nederlands

EN

"excuse" - vertaling Nederlands

EN excuse
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

excuse (ook: apology)
There can be no excuse for terrorism - no excuse whatsoever!
Er bestaat geen excuus, van welke aard ook, voor terrorisme!
However, this must not be an excuse for not applying the EU procurement rules.
Dat mag echter geen excuus zijn om de aanbestedingsregels van de EU niet toe te passen.
The excuse used was always that the relevant procedures were unclear.
Steeds werd als excuus gebruikt dat er hiervoor geen duidelijke procedures zijn.
That must not be used as an excuse for not producing directives in other policy areas.
Dit manco mag niet als verontschuldiging worden gebruikt om niet met richtlijnen op andere politieke terreinen te komen.
The long journey excuses your tardiness. '
De lange weg is een verontschuldiging voor jullie talmen. "
However, social protection, which is of course a good thing, can never excuse restrictions on democratic freedoms and rights.
Sociale zekerheid, hoe goed op zichzelf ook, mag echter nooit een verontschuldiging zijn voor beperkingen van democratische vrijheden en rechten.
excuse
volume_up
smoesje {het} [verkl.]
" Air traffic delays " is the next one, but of course that is an easy excuse because there is never anyone from air traffic control there to say that is not the issue.
" Vertragingen in het luchtverkeer " is het volgende smoesje, maar dat is natuurlijk een gemakkelijk excuus omdat er nooit iemand van de luchtverkeerscontrole aanwezig is die dat kan weerleggen.

Voorbeeldzinnen voor "excuse" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishYou will have to excuse our taking the Commission's professed aims so seriously.
Neemt u ons niet kwalijk dat wij de ambities van deze Commissie zo serieus nemen.
EnglishShe certainly did not give the Council as an excuse, but I did not get any answer.
Zij verwees mij weliswaar niet naar de Raad, maar een antwoord kreeg ik niet.
EnglishThe problems involved in granting aid should not be an excuse for doing too little.
De problemen bij de hulpverlening mogen geen alibi zijn om te weinig te doen.
EnglishExcuse me, but I am a woman and I do not believe that my gender constitutes a risk.
Het spijt me, maar ik ben een vrouw en ik vind niet dat dat een risico vormt.
EnglishThank you for your excellent answer, and please excuse the lateness of the hour.
Dank u voor uw uitstekend antwoord en neem ons niet kwalijk dat het zo laat is geworden.
EnglishLadies and gentlemen, please excuse me if I have to be very firm about speaking time.
Beste collega's, ik vraag u om begrip als ik zeer consequent omga met de spreektijd.
EnglishAs one of you has said, it would be an excuse to put off the decision indefinitely.
Dat zou, zoals iemand hier zei, een uitvlucht zijn om nooit te beslissen.
EnglishPlease excuse me, for I shall have to be extremely brief in my answers.
Neemt u mij niet kwalijk als ik in mijn antwoord heel kort en bondig moet zijn.
EnglishExcuse me, ladies and gentlemen, but procedural motions are an expression of democracy.
Waarde collega's, sorry, maar moties van orde zijn een uiting van democratie.
EnglishWe need to make sure that the summit on 21 November does not become an excuse.
We moeten ervoor zorgen dat de top van 21 november geen alibi-top wordt.
EnglishExcuse me for saying this, but your voice is too loud and the interpreters are inaudible.
Neemt u mij niet kwalijk, maar uw stem is te luid, de tolken zijn niet te verstaan.
EnglishMadam President, please excuse me, but what I have to say does not concern the Minutes.
Mevrouw de Voorzitter, ik verzoek u om begrip maar zal het niet over de Notulen hebben.
EnglishI think this position is enlightened and courageous and leaves China no excuse.
Dit is mijns inziens een verlicht en moedig standpunt dat de Chinezen geen enkel alibi biedt.
EnglishAs Mr Brok said, there is no longer any excuse for delaying enlargement.
Zoals de heer Brok al zei, hebben wij geen reden meer om de uitbreiding uit te stellen.
EnglishOh, excuse us if we haven't resigned ourselves to the gallows just yet.
Oh, verontschuldig ons dat we ons nog niet aan de galg hebben overgelaten.
EnglishExcuse me for saying so, but that is where the first cases of BSE occurred.
Neemt u mij niet kwalijk, maar daar zijn de gevallen van BSE begonnen.
EnglishExcuse me, Mr Commissioner, for being unable to address you in your own language.
Neemt u mij niet kwalijk, mijnheer de commissaris, wanneer ik mij niet tot u richt in uw taal.
EnglishNor does the UK EMU opt-out excuse the UK Government from that responsibility.
Dat het VK buiten de EMU blijft, ontslaat de Britse regering niet van haar verantwoordelijkheid.
EnglishTherefore, safety aspects cannot be used as an excuse for a monopoly.
Uit veiligheidsoverwegingen kan een monopolie dus niet worden verdedigd.
EnglishThe matter cannot be waved aside with the excuse that you do not know anything about it.
Men kan de zaak dan niet wegwuiven met de mededeling dat men hier niet van op de hoogte is.