EN

exchange {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van relevante informatie;
Does the exchange of educational methods affect the principle of subsidiarity?
Bepaalt het subsidiariteitsbeginsel soms de uitwisseling van methodes?
Information exchange and cooperation also constitute a important element.
Uitwisseling van informatie en samenwerking zijn ook belangrijke punten.
exchange (ook: barter)
In exchange, you might also have given up some of the upside of the markets.
In ruil daarvoor heeft u misschien afstand gedaan van uw hoogst genoteerde aandelen.
What is offered in exchange for that sacrifice of Parliament's powers?
In ruil waarvoor moet het Parlement zijn bevoegdheden opofferen?
It must provide practical advantages in exchange for our requiring reforms.
Het moet concrete voordelen bieden in ruil voor de door ons geëiste hervormingen.
exchange (ook: plant)
I have heard that there are even central banks which have stopped making no-fee exchange transactions.
Ik heb vernomen dat er zelfs centrale banken zijn die niet langer gratis omwisselen.
The last currency hullabaloo took place at the start of this decade when the exchange rates of many key Member States also changed.
De laatste valutachaos hebben we aan het begin van dit decennium meegemaakt, toen ook de valutakoers van menige centrale lidstaat veranderde.
Information is collected in the various countries but we need a centralised data base that allows for the exchange of information.
De verschillende landen beschikken over allerlei gegevens, maar het is zaak dat er een centrale databank komt en de informatie wordt uitgewisseld.
Exchange rate stability will also be important in these globalised markets.
Op de gemondialiseerde markten zal een stabiele wisselkoers belangrijk zijn.
Yet the harmonisation of exchange and interest rate policies will prevent that.
Dit is echter niet mogelijk door het harmoniseren van het wisselkoers- en rentebeleid.
The exchange rate will be the real test of the euro.
De wisselkoers is wellicht de moeilijkste proef die de euro zal moeten doorstaan.
The House has been calling for there to be no charge for changing national currencies into euros because it is a compulsory exchange.
De gratis omruiling van nationale munten naar euro werd door dit Huis bepleit omdat het gaat over een verplichte omruiling.
exchange (ook: daily rate)
Exchange of banknotes in Member States ' currencies
Inwisseling van bankbiljetten in de valuta's van de lidstaten
The last currency hullabaloo took place at the start of this decade when the exchange rates of many key Member States also changed.
De laatste valutachaos hebben we aan het begin van dit decennium meegemaakt, toen ook de valutakoers van menige centrale lidstaat veranderde.
Mr President, the exchange rate has changed recently, but the Council is not planning any measures which would compel the United States to prop up the value of its currency.
Mijnheer de Voorzitter, de valutakoers is de afgelopen tijd veranderd, maar de Raad is niet van plan maatregelen te nemen om de Verenigde Staten te dwingen de waarde van hun valuta te ondersteunen.
2. "organized market"
NL

New York Stock Exchange {eigennaam}

volume_up
1. financiën
New York Stock Exchange
De New York Stock Exchange en Euronext hebben ons laten weten dat deze transactie niet aan deze drempels zou voldoen.
The New York Stock Exchange and Euronext have informed us that this transaction would not meet these thresholds.

Voorbeeldzinnen voor "exchange" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMuch has been said on the subject of exchange-rate charges and transfer costs.
Wij hebben veel gepraat over de kosten van het wisselen en het overmaken van geld.
EnglishNegotiations are currently under way to form a genuine European stock exchange.
Momenteel worden onderhandelingen gevoerd om een echt Europese beurs op te richten.
EnglishWe must exchange information on an equal footing and on the basis of mutual trust.
Er moet uitwisseling zijn op voet van gelijkheid en in wederzijds vertrouwen.
EnglishProvisions on the exchange of information with Ireland in the field of nuclear energy
Bepalingen betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met Ierland
EnglishCan the Commission give an indication of the expenditure at the current exchange rate?
Kan de Commissie een indicatie geven van de uitgaven bij de huidige wisselkoers?
EnglishFirstly, this agreement does not permit the exchange of a larger amount of data.
Ten eerste staat deze overeenkomst niet toe meer gegevens uit te wisselen.
EnglishAnd a woman comes in with a child, and Conan Doyle describes the following exchange.
Een vrouw komt binnen met een kind en Conan Doyle beschrijft het volgende gesprek.
EnglishIt must provide practical advantages in exchange for our requiring reforms.
Het moet concrete voordelen bieden in ruil voor de door ons geëiste hervormingen.
EnglishBut I would personally like to underline the mutual exchange with third countries.
Persoonlijk zou ik echter speciaal willen wijzen op de uitwisseling met derde landen.
EnglishYet the harmonisation of exchange and interest rate policies will prevent that.
Dit is echter niet mogelijk door het harmoniseren van het wisselkoers- en rentebeleid.
EnglishIn exchange, you might also have given up some of the upside of the markets.
In ruil daarvoor heeft u misschien afstand gedaan van uw hoogst genoteerde aandelen.
EnglishOn 20 June 2006, I had an exchange of views with the Committee on Foreign Affairs.
-- Op 20 juni 2006 heb ik met de Commissie buitenlandse zaken van gedachten gewisseld.
Englishthe collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van relevante informatie;
EnglishProvisions on the exchange of information with Denmark in the field of nuclear energy
Bepalingen betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met Denemarken
EnglishThe exchange of spiritual and moral values is taking place far more slowly.
De uitwisseling van spirituele en morele waarden vindt veel langzamer plaats.
EnglishHowever, we do not want to exchange one category of vulnerability for another.
We willen de ene soort kwetsbaarheid echter niet inruilen voor een andere.
EnglishWith this in mind, the Council has set up a working group to exchange information.
De Raad heeft een werkgroep voor de uitwisseling van informatie ingesteld.
EnglishThey have been given quotas which they can use themselves and which they can exchange.
Ze hebben quota toegewezen gekregen die ze zelf kunnen gebruiken of kunnen ruilen.
EnglishIt is the third exchange of views on Belarus since I became a Commissioner.
Het is de derde gedachtewisseling over Wit-Rusland sinds ik commissaris ben.
EnglishI still have questions but only with regard to the bill of exchange, Amendment No 18.
Alleen op het punt van de wisselbrief, amendement 18, stel ik me nog vragen.