EN

equipment {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Mutual recognition of telecommunications equipment
Telecommunicatie-apparatuur en wederzijdseerkenning van hun conformiteit
But nor is this necessary, because amateur equipment is not intended for sale.
Dit is echter ook niet nodig omdat apparatuur van amateurs niet voor de verkoop bedoeld is.
This has affected all of our electronic equipment..... and their redundant backups.
Daardoor zijn er problemen met de apparatuur en de noodsystemen.
This military equipment is apparently going to be used to destroy cocaine plantations.
Met deze militaire uitrusting moeten zogenaamd de cocaplantages vernietigd worden.
Plants for unsorted waste require more advanced equipment.
Installaties voor ongesorteerd afval vereisen een meer geavanceerde uitrusting.
It is necessary to set requirements for functioning equipment in lorries.
Het is noodzakelijk eisen te stellen aan de uitrusting van vrachtwagens.
equipment (ook: hardware)
Secondly, the equipment of abattoirs has quite rightly been touched on.
Ten tweede werd volkomen terecht de inrichting van de slachthuizen ter sprake gebracht.
We must support women directly through allocating ground, loans, better equipment and technology.
Wij moeten de vrouwen rechtstreekse hulp bieden door hun een stuk grond, kredieten, beter gereedschap en betere technologie te verschaffen.
. ~~~ Every piece of equipment that you saw in there did not exist before 1999.
Er zijn een paar opmerkelijke dingen aan deze film: elk stuk gereedschap dat te zien was bestond nog niet voor 1999.
Completely different kinds of fishing are involved, different kinds of equipment are used and different catches are fished for.
Het gaat om heel andere soorten visserij, er worden andere soorten gereedschap gebruikt en er wordt naar andere soorten gevist.
2. technologie
equipment (ook: machinery, fittings)
3. leger
equipment (ook: armament, arming)

Voorbeeldzinnen voor "equipment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am afraid that safety standards regarding pressure equipment will in time fall.
Ik vrees dat het veiligheidsniveau voor drukapparatuur op termijn omlaag zal gaan.
EnglishHe's not collecting plants, he's going to save our equipment on the canopy.
Hij verzamelt geen planten, hij gaat onze instrumenten redden in het bladerdak.
EnglishThey produce hardly any goods that anyone wants to buy apart from military equipment.
Op wapens na produceert het land immers nauwelijks producten die in trek zijn.
EnglishThis military equipment is apparently going to be used to destroy cocaine plantations.
Met deze militaire uitrusting moeten zogenaamd de cocaplantages vernietigd worden.
EnglishI'm not a doctor; I'm a chef, I don't have expensive equipment or medicine.
Ik ben geen arts. ~~~ Ik ben een chefkok; Ik heb geen duur materiaal of medicijnen.
EnglishIn 1996 ECU 200, 000 was allocated to Radio 101 to purchase new equipment.
Radio 101 heeft in 1996 200.000 ecu ontvangen voor de aankoop van nieuw materieel.
EnglishThis requires better enforcement, and fraud-proof equipment can help with this.
Daarvoor is nodig betere controle waarbij apparatuur die fraudebestendig is, kan helpen.
EnglishWe are now seeing the second and third generation of equipment for digital television.
Wij zitten al in de tweede en derde generatie uitrusting voor de digitale televisie.
EnglishIf you wanted to make a film, you needed a mass of equipment and a Hollywood budget.
Als je een film wilde maken, had je heel veel materiaal en een Hollywood-budget nodig.
EnglishAnd some of equipment went with them, on the top of the canopy, to save it.
De uitrusting ging deels mee naar boven op de boomtoppen, om het te redden.
EnglishOne possibility is a reduction in VAT on energy-efficient equipment on the market.
Eén mogelijkheid is het verlagen van de BTW op energie-efficiënte apparaten op de markt.
EnglishWe cannot allow the equipment to be forced out of the European market.
We mogen niet toestaan dat deze apparatuur in Europa uit de markt wordt genomen.
EnglishYou mention in particular the question of free movement of stage equipment.
U noemt met name de kwestie van de vrije circulatie van decorvoorzieningen.
EnglishHe spoke about expenditure on defence and expenditure on defence equipment.
Hij sprak over defensie-uitgaven en over uitgaven voor militair materieel.
EnglishIt is therefore high time that the single market was extended to defence equipment.
Het is hoog tijd dat de Unie ook gaat samenwerken bij de aankoop van defensieapparatuur.
EnglishMr Eisma, I cannot promise that the equipment will be here for the next session.
Mijnheer Eisma, ik kan u niet beloven dat er de volgende keer een extra monitor zal hangen.
EnglishThat applies particularly to their use in certain types of medical equipment.
Het gaat met name om het gebruik ervan in bepaalde medische apparatuur.
EnglishAnd they happen to be a very good vehicle for carrying oceanographic equipment.
Ze blijken uitstekende dragers te zijn voor oceanografisch materiaal.
EnglishOur armed forces are desperately over-stretched and lack key items of equipment.
Onze troepen zijn hopeloos overbelast en ontberen belangrijke onderdelen van hun uitrusting.
EnglishI recently went to a conference of construction equipment manufacturers.
Ik heb onlangs een conferentie bijgewoond van fabrikanten van bouwmaterieel.

Synoniemen (Engels) voor "equipped":

equipped
auxiliary equipment