"to engender" in het Nederlands

EN

"to engender" - vertaling Nederlands

EN to engender
volume_up
[engendered|engendered] {werkwoord}

Voorbeeldzinnen voor "to engender" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishCentral to this is the attempt to produce and engender responsibility.
In zijn streven staat het bevorderen van meer verantwoordelijkheidszin centraal.
EnglishIn these cases, I think that toughness becomes a duty, whatever resentment this may engender.
In dat geval geloof ik dat hard onderhandelen onze plicht is, welke gevoelens dat ook moge oproepen.
EnglishCompetition and markets do not always engender freedom or pluralism either: sometimes it is the opposite.
Ook concurrentie en de markt creëren niet altijd vrijheid of pluralisme, soms gebeurt juist het tegenovergestelde.
EnglishIn our opinion this can only favour piracy, engender litigation, in short, create legal uncertainty.
Naar onze mening kan dit alleen maar namaak in de hand werken, geschillen veroorzaken, kortom rechtsonzekerheid creëren.
EnglishMr President, I think that this policy will engender not hope, but deep disappointment in European workers.
Mijnheer de Voorzitter, dit beleid zal bij de Europese werknemers geen hoop, maar veeleer diepe teleurstelling teweegbrengen.
EnglishThe savings such a system would engender would compensate for the extra burden on the airline companies.
De besparingen die een dergelijk systeem zou opleveren, zouden een compensatie vormen voor de extra belasting van de luchtvaartmaatschappijen.
EnglishIt would cost nothing and would engender in the national capitals a certain fear of giving voice to falsehoods or half-truths.
Dat kost niets en zou in de nationale hoofdsteden een zekere angst doen ontstaan om onwaarheden of halve waarheden naar buiten te brengen.
EnglishUnanticipated, these free radicals...... engender questions of free will...... creativity and even the nature of what we might call the soul.
Deze vrije radicalen leiden tot vragen over de vrije wil, creativiteit...... en zelfs over dat wat we de ziel zouden kunnen noemen.
EnglishAlthough this may engender a warm feeling towards the EU among the citizens affected, ultimately, they end up paying for the emergency aid themselves.
Getroffen burgers mogen er dan wellicht een warm EU-gevoel bij krijgen, uiteindelijk draaien zij zelf op voor de genoten noodhulp.
EnglishSubstantial counterfeiting will engender the severe risk of global damage to the whole credibility of, and confidence in, the euro.
Grootschalige vervalsing zal het ernstige risico met zich meebrengen dat de hele geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de euro wereldwijd beschadigd wordt.
EnglishIn so doing, we will not engender any trust on the part of those people in Asia who would be important partners as regards the democratisation of this country.
Daardoor wekken wij geen vertrouwen bij die mannen in Azië die belangrijke partners zouden kunnen zijn bij de democratisering van dit land.
EnglishSo, nobody here will be surprised to see how this human activity can sometimes be perverted by acts of violence or racism, or engender greed.
Niemand verbaast zich er dan ook over dat deze menselijke activiteit soms ontspoort en gepaard gaat met gewelddadigheden of racisme, of de geldzucht aanwakkert.
EnglishThe Yemeni government must make efforts to engender respect for human rights, to combat corruption, and to obtain further guarantees for press freedom.
Respect voor de mensenrechten, bestrijding van de corruptie, verdere garanties voor persvrijheid moeten inspanningen krijgen van de Jemenitische regering.
EnglishHowever, we should not engender in our fellow citizens the false belief that provisions of that sort suffice for combating the scourge of unemployment.
Daar we de burgers echter niets willen wijsmaken, mogen we niet de illusie wekken dat zo'n hoofdstuk volstaat om de gesel van de werkloosheid uit de wereld te helpen.
EnglishMr President, you and I both come from a divided island and we understand something of the passion that a debate of this nature will engender on the island of Cyprus.
Mijnheer de Voorzitter, wij komen allebei van een verdeeld eiland en begrijpen iets van de emoties die een debat als dit losmaakt op het eiland Cyprus.
EnglishThis will undoubtedly engender negative reactions among the Serbs who may view this as a means whereby they will be cut off from Serbia for good.
Ongetwijfeld zal dat negatieve reacties oproepen bij de Servische bevolkingsgroep, die dit kan zien als een middel om een definitieve scheiding met Servië tot stand te brengen.
EnglishEveryone knows that a citizens ' Europe cannot be built upon forms of discrimination that give rise to injustice and exclusion and that engender racism.
Het is algemeen bekend dat een Europa van de burger niet kan worden gefundeerd op een discriminerend beleid dat onrechtvaardigheid, uitsluiting en racisme in de hand werkt.
EnglishSimply put, when the impulse is to change the world, the academy is more likely to engender a learned helplessness than to create a sense of empowerment.
Met andere woorden: als je de wereld wilt veranderen is het waarschijnlijker dat de academie je geleerde hulpeloosheid aanpraat, dan dat ze je impuls simuleert en bekrachtigt.
EnglishWe need to be fully aware that the sort of repression that has been practised in Tibet or in Chechnya is no way to fight terrorism, it will simply engender it.
Men moet tot het inzicht komen dat met een repressiepolitiek zoals die in Tibet of Tsjetsjenië gevoerd wordt het terrorisme niet wordt bestreden, maar juist aangewakkerd.
EnglishAs I said, this would not just engender corresponding support for the forces of nationalism, for example in Russia, but perhaps also keep Milosevic even more firmly in the saddle.
Dat zou niet alleen, zoals ik al gezegd heb, de nationalisten, bijvoorbeeld in Rusland, in de kaart spelen, maar dat zou de positie van Milosevic wellicht nog versterken.