"employed" in het Nederlands

EN

"employed" - vertaling Nederlands

volume_up
employed {volt.deelw.}

EN employed
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

employed (ook: appointed)
That is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.
Dat is de taak van de inspecteurs, die door de lidstaten zelf zijn aangesteld.
You have employed new architects to build on exactly the same foundations of integration, over-regulation and empirical ambition.
U hebt nieuwe architecten aangesteld om op precies dezelfde fundamenten van integratie, overregulering en empirische ambitie voort te bouwen.
What is required is a core of full-time employed professionals, backed up by a pool of experienced men and women to be called on for specific missions.
In een vredeskorps is zowel een kern van volledig aangestelde mannelijke en vrouwelijke experts nodig als een groep van specialisten voor afzonderlijke opdrachten.

Voorbeeldzinnen voor "employed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe gap between those actively employed and pensioners is becoming ever greater.
De kloof tussen de actieve beroepsbevolking en gepensioneerden wordt steeds groter.
EnglishAbout 2 million people are currently employed in the European textile industry.
Op dit moment werken er ongeveer 2 miljoen mensen in de Europese textielindustrie.
EnglishMy pension entitlement would be greater if I had been employed in the public sector.
Ik zou ook een hoger pensioen krijgen als ik in de openbare sector had gewerkt.
EnglishThat also - and perhaps mainly - applies to the position of the self-employed.
Dat geldt ook en misschien zelfs vooral voor de positie van de zelfstandigen.
EnglishTwo thirds of Europe's workforce are already employed in the service sector.
Nu al is twee derde van de Europese beroepsbevolking werkzaam in de dienstensector.
EnglishThroughout the EU, approximately 50 % of all those employed in agriculture are women.
In de EU zijn ongeveer de helft van alle mensen die in de landbouw werken vrouwen.
EnglishThis applies particularly in the case of assisting spouses of self-employed people.
Dit is in het bijzonder het geval voor de medewerkende echtgenoten van zelfstandigen.
EnglishIn Scotland and Ireland we have about 6 000 people employed in aquaculture.
In Schotland en Ierland zijn ongeveer 6000 mensen werkzaam in de aquicultuur.
EnglishIn conclusion, the key element is that of the inclusion of the self-employed.
Tot slot wens ik te onderstrepen dat de opname van zelfstandigen het centrale punt is.
EnglishThe most important point - as already mentioned - is to include self-employed drivers.
Het belangrijkste punt - en dat is al gezegd - is de opneming van de eigen rijders.
EnglishIn line with your comments I agree that there are different types of self-employed people.
Ik ben het met u eens dat er verschillende soorten zelfstandige werknemers zijn.
EnglishMills that once employed thousands now employ in the very low hundreds.
Fabrieken met duizenden werknemers bieden nu slechts enkele honderdtallen werk.
EnglishHe also insists that all self-employed drivers must have a tachograph.
Ook eist hij dat alle eigen rijders een tachograaf in hun voertuigen installeren.
EnglishToday, three years later, the company has employed another thousand women.
Vandaag de dag, drie jaar later, heeft het bedrijf nog eens duizend vrouwen in dienst.
EnglishIs this symbolism, employed by Europe, misleading and, therefore, dangerous?
Bedrieglijke en derhalve gevaarlijke symboolpolitiek van Europese zijde?
EnglishIt is also important to tighten up the definition of " self-employed ".
Het is ook belangrijk dat de definitie van " zelfstandige " wordt verscherpt.
EnglishBut the transport sector also consists of many small, self-employed drivers.
Maar in de transportsector zijn ook vele kleine eigen rijders werkzaam.
EnglishAnd, although self-employed drivers are excluded, it is a step forward.
Hoewel de eigen rijders dus niet zijn opgenomen, betekent het toch een stap vooruit.
EnglishFurthermore, there are six basic aspects which worry us because of the method employed.
Verder zijn er zes inhoudelijke punten die ons om methodologische redenen zorgen baren.
EnglishThis protection should include both employees and self-employed people.
Deze bescherming moet zowel voor werknemers als voor zelfstandigen gelden.