"to emphasize" in het Nederlands

EN

"to emphasize" - vertaling Nederlands

EN to emphasize
volume_up
[emphasized|emphasized] {werkwoord}

In this connection, I should like to emphasize the importance of tax reform.
Derhalve wil ik het belang van de belastinghervorming benadrukken.
Now, I want to emphasize that not every autistic kid is going to be a visual thinker.
Even benadrukken dat niet elke autist een visuele denker wordt.
I would like to emphasize that these are all useful proposals.
Ik wil graag benadrukken dat dit allemaal nuttige voorstellen zijn.
to emphasize
I simply wanted to emphasize that this was an indicative distribution.
Ik zou willen onderstrepen dat het om een " indicatieve " verdeling gaat.
The second element I wish to emphasize is the promotion of greater safety.
Het tweede element dat ik wil onderstrepen, betreft de veiligheid.
In this connection, I should first like to emphasize three particularly important points.
In dat opzicht zou ik allereerst drie bijzonder belangrijke punten willen onderstrepen.
to emphasize
We wish to emphasize the principle of the rule of law.
Wij willen de nadruk leggen op het rechtsstaatbeginsel.
Secondly, I would like to emphasize the objection in paragraph 29 made by the rapporteur himself.
In de tweede plaats wil ik toch ook de nadruk leggen op de bedenking die de rapporteur zelf brengt in paragraaf 29.
Secondly, I would like emphasize the fact that there are of course also problems in the sphere of foreign policy.
Ten tweede wil ik graag de nadruk leggen op het feit dat er natuurlijk ook problemen zijn in de sfeer van de buitenlandse politiek.
to emphasize
to emphasize (ook: to underline)

Voorbeeldzinnen voor "to emphasize" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishLet me emphasize that the Commission is prepared to assume its responsibilities.
De Commissie is zonder meer bereid haar verantwoordelijkheden op zich te nemen.
EnglishI should like to emphasize two objectives which could be given more commitment.
Ik wil twee doelstellingen beklemtonen waaraan meer belang gehecht moet worden.
EnglishBut I must emphasize the contribution made by the procedure launched at Essen.
Ik wijs hier echter op het positieve effect van de in Essen gelanceerde procedure.
EnglishI must emphasize the humanitarian aid provided by the European Commission.
De humanitaire hulp van de Europese Commissie mag natuurlijk niet worden vergeten.
EnglishI emphasize, however, that it is not a question of diverting existing resources.
Maar ik benadruk dat het hier niet gaat om het overhevelen van fondsen.
EnglishIt is not necessary to emphasize how important the demographic problem in Europe is.
Mijns inziens behoeft het nijpende demografische probleem in Europa geen toelichting.
EnglishIn this context, I should emphasize that it is not enough to adopt the legislative acts.
In dit verband onderstreep ik dat het niet volstaat om wetsbepalingen aan te nemen.
EnglishThese accidents are justify and emphasize the importance of this directive.
De situaties die het belang van deze richtlijn rechtvaardigen en versterken zijn legio.
EnglishI would emphasize that the Commission has imposed the appropriate financial corrections.
Ik wijs erop dat de Commissie hier de nodige financiële correcties heeft aangebracht.
EnglishFinally, I would like to emphasize the measures presented in the field of education.
Tot slot zou ik aandacht willen vragen voor de maatregelen op het gebied van het onderwijs.
EnglishWe cannot emphasize enough that the ECB must and will be independent.
De ECB moet en zal, het kan niet genoeg gezegd worden, onafhankelijk zijn.
EnglishI should like to emphasize six points which seem to me essential.
Ik wilde het accent leggen op zes punten die mij van wezenlijk belang lijken.
EnglishI want to emphasize and reiterate some of the points that he makes.
Ik wil nader ingaan op enkele van de onderwerpen die hij heeft aangesneden.
EnglishFinally, we must constantly emphasize the importance of housing reconstruction.
Tenslotte moeten wij voortdurend de nadruk blijven leggen op het belang van de herbouw van huizen.
EnglishWe would emphasize that the Centre should be there to serve the research institutes.
Wij leggen de nadruk op de dienstbaarheid van het waarnemingscentrum aan de researchinstituten.
EnglishBut I should like to emphasize that none of this has bene to the detriment of the ACP countries.
Maar ik wil erop wijzen dat dit niet is gebeurd ten koste van de ACS-landen.
EnglishI have decided to emphasize this because it is so important.
Ik heb dit onder uw aandacht willen brengen, aangezien dit van groot belang is.
EnglishI would just like to expand or emphasize one or two points which I think are especially important.
Ik zou alleen een aantal punten willen belichten die mij van speciaal belang lijken:
EnglishI wish to emphasize again what Mr Walter has put into his report.
Ik onderstreep nogmaals wat de heer Walter in zijn verslag heeft gezegd.
EnglishSo I emphasize the importance of the Turin decision to get the conference going.
Ik onderstreep dan ook het belang van het besluit van Turijn om de conferentie van start te laten gaan.