EN drawing
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

drawing
And this hallucinatory drawing shows you -- everything you see in this drawing is Iluvatar.
Deze hallucinaire tekening toont je -- alles wat je in deze tekening ziet is Iluvatar.
And in papercutting, you have the drawing as the structure itself.
Met papiersnijden heb je de tekening in de vorm van het object zelf.
It can be ruins, or it can be music, or it can be painting or drawing or writing, whatever it is.
Het kunnen ruïnes zijn of muziek, het kan een schilderij, tekening, boek zijn of wat dan ook.
drawing (ook: design)
drawing (ook: delineation, design, outline, sketch)
Mr President, the Commission's statement is the first step in drawing attention to the seriously deficient policy concerning waste management.
Mijnheer de Voorzitter, met haar mededeling geeft de Commissie voor het eerst een schets van het manke beleid inzake afvalbeheer.
I am grateful to Mr Sjöstedt for drawing to our attention the plight of the Assyrian people he refers to, but I really cannot add anything further to my original response.
Ik dank de heer Sjöstedt voor het feit dat hij de situatie waarin de Assyrische bevolking verkeert voor ons heeft geschetst, maar ik kan werkelijk niets toevoegen aan mijn oorspronkelijke antwoord.
drawing

Voorbeeldzinnen voor "drawing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishDrawing up a list of exemptions did not appear to be the right solution, either.
Het opstellen van een lijst met vrijstellingen zou evenmin een goede oplossing zijn.
EnglishAcidification is still a problem to which we cannot avoid drawing attention.
De verzuring is nog steeds een probleem waar wij niet aan voorbij kunnen gaan.
EnglishI would take the liberty of drawing your attention to this feature of my reply.
Ik verzoek u bij het luisteren naar mijn antwoord met dat gegeven rekening te houden.
EnglishThe Commission is prepared to work with you in drawing up a detailed policy.
De Commissie is bereid samen met hen over een gedifferentieerd beleid na te denken.
EnglishSimilarly, we are opposed to the drawing up of a list of so-called safe countries.
Verder zijn wij tegen de opstelling van een lijst van zogeheten veilige landen gekant.
EnglishDo the political groups participate in the drawing up and control of that information?
Spelen de fracties een rol bij de uitwerking en controle van deze informatie?
EnglishThank you, Mr Berthu, for drawing attention to these linguistic confusions.
Dank u, mijnheer Berthu, dat u de aandacht vestigt op deze spraakverwarring.
EnglishWe have to go back to the drawing board and ask ourselves what our priorities are.
Wij moeten terug naar de ontwerptafel en onszelf afvragen waar onze prioriteiten liggen.
EnglishThere are no equally effective measures on the drawing-board anywhere else at present.
Nergens worden er maatregelen bestudeerd die een dergelijk krachtig effect sorteren.
EnglishTherefore I appeal to you to show common sense and return to the drawing-board.
Daarom vraag ik u om uw gezond verstand te laten spreken en helemaal opnieuw te beginnen.
EnglishSometimes I make a lot of drawings and I still don't understand what it is I'm drawing.
Soms maak ik een heleboel tekeningen en begrijp nog steeds niet wat ik teken.
EnglishWe therefore support the drawing up of a European directive on after-sale guarantees.
Wij staan dus achter de keuze voor een Europese richtlijn over garanties bij verkoop.
EnglishThe Convention must take this into account when drawing up the Union's Treaty.
Hier moet de Conventie rekening mee houden bij de uitwerking van het Verdrag van de Unie.
EnglishFirstly, it is necessary, in drawing up the legislation, to produce clear and complete rules.
In de eerste plaats moet het systeem op duidelijke en volledige regels berusten.
EnglishWhen drawing up the list, we applied a number of very clear criteria.
Bij de opstelling van de lijst werden enkele zeer duidelijke criteria aangehouden.
EnglishI'm not skiing along drawing maps; everyone knows where the North Pole is.
Ik ski niet terwijl ik kaarten teken; iedereen weet waar de Noordpool is.
EnglishMr President, I wish to thank Mr Beaupuy for drawing up an excellent report.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Beaupuy bedanken voor zijn uitstekende verslag.
EnglishA future European constitution must not be a product off the Brussels drawing board.
Een toekomstige Europese grondwet mag niet ontworpen worden door de ambtenaren in Brussel.
EnglishI would like to congratulate all three rapporteurs for drawing up thorough reports.
Ik wil de drie rapporteurs allen feliciteren met het opstellen van deze grondige verslagen.
EnglishI am now drawing to a conclusion, Mr President, honourable Members.
Dan kom ik nu tot mijn conclusie, mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden.