EN distinctive
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

distinctive
distinctive
distinctive
One distinctive feature of today's Commission decision on the draft regulation is that the location clause is not there at any percentage level.
Een opvallend kenmerk van het besluit van de Commissie van vandaag over de ontwerpverordening is dat er bij geen enkel percentage een locatieclausule is.

Synoniemen (Engels) voor "distinctive":

distinctive
distinct

Voorbeeldzinnen voor "distinctive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWhat is a distinctive approach to generating jobs in post-conflict situations?
Wat is een onderscheidende aanpak voor het creëren van banen in postconflict-situaties?
EnglishThat is why we need differentiated collection and distinctive labelling of PVC.
Daarom moet PVC apart worden ingezameld en speciaal geëtiketteerd!
EnglishThey get a wider choice of product and separate and distinctive labelling.
Die krijgen een grotere keuze, evenals aparte en duidelijke etiketten.
EnglishThe European Union must adopt this distinctive approach and promote it at international level.
De Europese Unie moet aan deze eigen lijn op het internationale toneel vasthouden.
EnglishWe're all thought to have something very distinctive, if not peculiar.
Van elk van ons denkt men dat we iets karakteristieks hebben, zoniet iets eigenaardigs.
EnglishOne of the EU's distinctive marks is the free movement of goods.
Een van de belangrijkste dingen in de Unie is het vrije verkeer van goederen.
EnglishThe distinctive feature of Europe's culture is its national diversity.
Kenmerkend voor de Europese cultuur is haar nationale verscheidenheid.
EnglishThis is a distinctive label used throughout Europe which we want to imbue with renewed vigour.
Het betreft hier een Europees merkteken dat we in ere willen herstellen.
EnglishThe whole research program here of studying the distinctive parts of the human brain is brand new.
Het is eigenlijk best moeilijk om die zeer kleine veranderingen te krijgen.
EnglishThis will represent a significant and distinctive Irish contribution to the creation of a safer Europe.
Dit is een duidelijke en betekenisvolle bijdrage van Ierland aan een veiliger Europa.
EnglishEurope, I say it again, is and must remain in the future distinctive, famous and loved.
Europa, ik heb het al eerder gezegd, is uniek, geroemd en geliefd, en moet dat in de toekomst ook blijven.
EnglishWhat should the elements of that distinctive European model be?
Wat moeten de elementen zijn van dat specifiek Europees model?
EnglishMr Meijer offered his own distinctive views on Chiang Kai-Shek and on his successors in Taiwan.
De heer Meijer heeft zijn geheel eigen visie op Tsjang Kai-sjek en diens opvolgers in Taiwan gegeven.
EnglishThat way we would bring about an increase in much needed, distinctive and versatile software.
Op die manier zorgen wij in Europa voor de groei van zeer noodzakelijke, onderscheidende en veelzijdige software.
EnglishMost of these distinctive signature whistles are quite stereotyped and stable through the life of a dolphin.
De meeste van deze kenmerkende fluitjes blijven vrij herkenbaar en stabiel in het leven van een dolfijn.
EnglishI mean, my dad had a very distinctive wrapping style, and my mother's handwriting was so close to Santa's.
Ik bedoel, mijn vader had een zeer eigen manier van inpakken, en mijn moeder's handschrift leek zo veel op dat van de kerstman.
EnglishThe Swedish model provides us with experience but is presumably too distinctive and not applicable everywhere.
Het Zweedse model levert ons bepaalde ervaringen op maar is vermoedelijk niet het enige model en ook niet overal toepasbaar.
EnglishEach country has its own distinctive reality.
De situatie is in ieder land weer anders.
EnglishShe created the Swiss people named the Uvulites, and they have this distinctive yodeling song that they use the uvula for.
Ze maakte het Zwitserse volk genaamd de Uvulites, en ze hebben een typisch jodellied waar ze de huig voor gebruiken.
EnglishWhat about genuine cooperation on equal terms and respecting the distinctive nature of each partner?
Wat te denken van een ware samenwerking, op basis van gelijkheid, die tevens de specifieke omstandigheden van alle betrokkenen intact laat?