EN to discredit
volume_up
[discredited|discredited] {werkwoord}

to discredit
Bringing a pro-life approach to these issues into discredit in this way is inappropriate.
Het op die manier in diskrediet brengen van een pro-life benadering van deze vraagstukken is ongepast.
To now vote through a resolution that has virtually the same content would signal discredit of the ACP states and the ACP delegation.
Wanneer wij dan nu een resolutie met bijna dezelfde inhoud aannemen, zou het net lijken alsof wij de ACS-landen en de ACS-delegatie in diskrediet brengen.
The question, however, is whether the systematic discrediting of the EU institutions should be allowed to become a means whereby political debate is carried out.
Het is echter de vraag of het systematisch in diskrediet brengen van de EU-instellingen als politieke tactiek toelaatbaar is.

Voorbeeldzinnen voor "to discredit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThat is to your discredit and is difficult both to explain and to defend.
Dat strekt u niet tot eer en is moeilijk te verklaren en moeilijk te verdedigen.
EnglishI think our Parliament brings discredit upon itself by taking decisions of that kind.
Mijns inziens brengt onze Vergadering met het nemen van dit soort besluiten zichzelf in diskrediet.
EnglishOtherwise this Chamber will fall into further discredit.
Anders zal deze vergaderzaal nog verder in diskrediet geraken.
EnglishIn that case, I have to say that this throws some discredit on the votes cast in this Parliament.
Ik moet bekennen dat dat de geloofwaardigheid van de stemmingen in dit Parlement enigszins in diskrediet brengt.
EnglishThat is completely unacceptable, and to Turkey ’ s discredit that it continues to deny this historical fact.
Door dit historische feit te blijven ontkennen, wat volstrekt onaanvaardbaar is, heeft Turkije zichzelf te schande gemaakt.
EnglishThat is not to discredit the market, but to point out that, inevitably, it does have its limitations.
Dat doet uiteraard geen afbreuk aan de verdiensten van de markt, maar legt wel haar - - overigens onvermijdelijke - - beperkingen bloot.
EnglishIllegal immigration is harmful to legal immigrants, casting suspicion and discredit upon them.
Deze clandestiene immigratie schaadt de immigranten die in orde zijn met de voorschriften, maakt ook hen verdacht, brengt ook hen in diskrediet.
EnglishThirdly, a number of Members are seizing on the BSE crisis in an attempt to discredit the Europe of the Maastricht Treaty.
Ten derde zie ik hier heel wat afgevaardigden die van de BSE-crisis profiteren om het Europa van Maastricht af te breken.
EnglishI am certain, ladies and gentlemen, that you will reject a report of this kind which would discredit us in public opinion.
En ik ben ervan overtuigd, waarde collega's, dat u zo'n rapport afwijst, dat ons in de publieke opinie zou discrediteren.
EnglishWe should be doing this House a great discredit if we were simply to let things slide and laugh the matter off.
Wij zouden ons Huis ernstige schade toebrengen wanneer wij dat zo gemakkelijk zouden laten gebeuren en het lichtvaardig zouden opvatten.
EnglishThis was simply to achieve their political objectives: that is, to discredit the centre-right government in Italy.
Zij willen ten kosten van alles hun politieke doel bereiken en dat is de Italiaanse regering van middenrechts haar legitimiteit ontnemen.
EnglishBut perhaps this is too much to ask from those who clearly still aim to discredit MEPs systematically.
Maar misschien is dat te veel gevraagd van bepaalde lieden die duidelijk tot doel hebben het Europees Parlement systematisch in diskrediet te brengen.
EnglishIt would be a tragedy for the future of Russia if the current situation were to discredit the very principle of reform.
Het zou rampzalig zijn voor de toekomst van Rusland als de huidige situatie het beginsel zelf van de hervormingen in diskrediet zou brengen.
EnglishMuch has been achieved, though justice and freedom still play second fiddle to security, to the European Union's discredit.
Er is veel bereikt, hoewel gerechtigheid en vrijheid, tot schande van de Europese Unie, nog altijd in de schaduw staan van de veiligheid.
EnglishI do not understand the proposals of some Members of this house which discredit the essential nature of this report.
Ik begrijp dan ook niet waarom sommige leden van dit Parlement voorstellen indienen waarin het fundamentele karakter van dit verslag wordt onderschat.
EnglishIn this way I hope to counter, and I would like to make this clear, certain attempts to slander and discredit the Spanish fisheries sector.
Daarmee kom ik op het volgende punt, en dat is dat er pogingen zijn geweest om de Spaanse visserijsector in diskrediet te brengen.
EnglishIt is not fair to discredit any person not agreeing with it and to say that there has been aggressive opposition on the part of lobby groups.
Het is niet terecht om iedereen met een afwijkende mening te diskwalificeren en te zeggen dat er een agressieve tegenlobby is geweest.
EnglishThe aim of basing these accusations on premises rather than evidence is to discredit Poland in the international arena.
Deze aantijgingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en niet op bewijzen, en het doel daarvan is Polen in diskrediet te brengen op het internationale toneel.
EnglishI therefore believe that to try to use Mrs Fourtou’ s relatives to discredit her work is not worthy of a Member of this House.
Ik ben dan ook van mening dat de poging om het gezinsverband van mevrouw Fourtou te gebruiken om haar werk in diskrediet te brengen een lid van dit Parlement niet betaamt.
EnglishThere is now an unmistakeable risk that this will also discredit Kurdish concerns as such among large sections of European public opinion.
Het gevaar is bovendien zeer groot dat de PKK bij een groot deel van de Europese publieke opinie ook de Koerdische doelstellingen zelf in diskrediet heeft gebracht.