EN

demand {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Demand for it is actually rising faster than the overall demand for energy.
De vraag naar elektriciteit stijgt sneller dan de totale vraag naar energie.
What basically needs to be strengthened is the demand element - purchasing power and domestic demand.
Moet in feite niet de vraag, de koopkracht, de binnenlandse vraag worden versterkt?
It will probably only increase the demand for jobs requiring high qualifications.
Waarschijnlijk zal alleen de vraag naar hooggekwalificeerde banen erdoor toenemen.
demand (ook: requirement)
I of course unreservedly support the demand for a European form of company.
Uiteraard ondersteun ik de eis voor een Europese ondernemingsvorm onvoorwaardelijk.
There is no pressing public demand for something like European citizenship.
Er is geen dringende eis van de publieke opinie tot zoiets als een Europees burgerschap.
Does it agree with the demand for the closure of the Guantanamo base?
Onderschrijft de Raad de eis tot sluiting van de Guantanamobasis?
In the European wine sector, we are witnessing a crisis affecting several European regions, as a result of the gradual dropping off of demand.
We zijn getuige van een crisis in de Europese wijnbouwsector die meerdere Europese regio's teistert als gevolg van een geleidelijke afname van de vraag naar wijn.
We have not reached a final conclusion on this, but this question is being raised now, as we have seen a tail-off in demand for broadband in the form of ADSL and cable.
We zijn nog niet tot een eindconclusie hierover gekomen, maar deze vraag wordt nu opgeworpen omdat we een geleidelijke afname van de vraag naar breedband in de vorm van ADSL en kabel zien.
demand (ook: sale)

Voorbeeldzinnen voor "demand" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI should like to say that we are right to demand minority rights of the Albanians.
Ik zou zeggen, terecht eisen wij van de Albanezen rechten voor alle minderheden.
EnglishIn fact, in 2004, there was the largest worldwide increase in oil demand ever.
Bovendien steeg de wereldwijde vraag naar olie in 2004 sterker dan ooit tevoren.
EnglishNaturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
Uiteraard moeten wij zonder voorbehoud de terugkeer van de wapeninspecteurs eisen.
EnglishAnother important point is the reporting responsibilities that we demand for SMEs.
Een ander belangrijk punt vormt het rapportagesysteem dat wij eisen voor KMO's.
EnglishThe dangers and threats demand that the problem is dealt with on a European level.
De gevaren en dreigingen nopen ons het probleem op Europees niveau aan te pakken.
EnglishI also believe that everyone at this plenary session is united behind this demand.
Ik geloof ook dat we het hier in de plenaire vergadering over deze eis eens zijn.
EnglishIt will probably only increase the demand for jobs requiring high qualifications.
Waarschijnlijk zal alleen de vraag naar hooggekwalificeerde banen erdoor toenemen.
EnglishI have personally done all that I can to reduce the demand for prostitution.
Ik heb zelf alles gedaan wat ik kan om de vraag naar prostitutie te verminderen.
EnglishBut we rightly in this European Parliament demand transparency of the Council.
Wij vragen in dit Europees Parlement echter terecht transparantie van de Raad.
EnglishYou just needed to have a supply and demand and this audience who bought into you.
Je had alleen een vraag en aanbod nodig en een publiek dat bij je wilde kopen.
EnglishThe only demand the country makes is that its rules and customs be observed.
De enige eis die het land stelt, is dat de regels en gebruiken worden nageleefd.
EnglishWe therefore demand that the military government return to constitutional rule.
Wij vragen dan ook dat de militaire regering naar de grondwettelijkheid terugkeert.
EnglishIt is not a question of international trade, it is a question of internal demand.
Het gaat hier niet om de internationale handel maar om de binnenlandse vraag.
EnglishThe report - in its item 1, for example - is quite right to frame this as a demand.
In het verslag wordt dit terecht bijvoorbeeld in punt 1 als een eis geformuleerd.
EnglishWe demand a coherent European policy which is why this report is so important.
Wij willen een samenhangend Europees beleid en daarom is dit verslag zo belangrijk.
EnglishSo we must not demand more from this group than from those at a national level.
We moeten niet meer van deze groep gaan verlangen dan van nationale groepen.
EnglishI demand that the Greens withdraw their accusation that I am against change.
Ik eis dat de groenen hun woorden terugnemen dat ik tegen verandering zou zijn.
EnglishThis is a far too general and ill-considered demand, which we cannot support.
Dit is een te algemene en ondoordachte eis, waar wij niet achter kunnen staan.
EnglishThere was a strong demand for that from those calling themselves'small countries '.
De zogenaamde kleine lidstaten hebben een dringend verzoek hiertoe ingediend.
EnglishSocial justice and government accountability runs the first in what they demand.
Sociale rechtvaardigheid en overheidsverantwoording staan bovenaan de lijst van eisen.

Synoniemen (Engels) voor "demand":

demand