"delivered" in het Nederlands

EN

"delivered" - vertaling Nederlands

volume_up
delivered {volt.deelw.}

EN delivered
volume_up
{voltooid deelwoord}

delivered
volume_up
geleverd {volt.deelw.}
We are assuming that they will also be delivered as quickly as possible.
Wij gaan er dus van uit dat ze zo snel mogelijk worden geleverd.
Mr President, I conclude by saying that both rapporteurs have delivered excellent work.
Voorzitter, ik sluit af: beide rapporteurs hebben uitstekend werk geleverd.
In addition, high quality must be delivered.
Daarnaast dient hoogstaande kwaliteit geleverd te worden.
delivered (ook: provided)
volume_up
afgeleverd {volt.deelw.}
I believe that the European Parliament has delivered what my own parliament in Westminster would not.
Het Europees Parlement heeft een document afgeleverd waar mijn eigen parlement in Westminster zich niet aan heeft willen wagen.
Mr Packwood, along with three colleagues, delivered a privately-owned boat from the UK to Morocco back in 1997.
De heer Packwood heeft, samen met drie collega's, in 1997 een privé-vaartuig uit het Verenigd Koninkrijk afgeleverd in Marokko.
The Governor has demanded that the food be delivered to him first so that he can arrange for it to be distributed.
De gouverneur eist dat de levensmiddelen eerst bij hem worden afgeleverd, waarna hij zelf de distributie ter hand wenst te nemen.
delivered
volume_up
aangeleverd {volt.deelw.}
And the next morning, supplies of vitamin B12 are delivered to the camp, and the prisoners begin to recover.
De volgende ochtend wordt vitamine B12 aangeleverd in het kamp en de gevangenen beginnen te herstellen.
More money must be freed up, procedures must be less complicated, more local people must be involved and materials and equipment must be delivered faster.
Er moet meer geld worden vrijgemaakt, er moet minder met ingewikkelde procedures worden gewerkt, er moeten meer lokale mensen worden ingezet en er moet sneller materiaal aangeleverd worden.
Even this small step forward will cost one billion euros per year, a cost which will be ultimately borne by the consumers buying the goods which are delivered by ship.
Zelfs deze kleine stap vooruit gaat jaarlijks één miljard euro kosten, een prijs die uiteindelijk wordt betaald door de consument die de goederen koopt die per schip worden aangeleverd.

Voorbeeldzinnen voor "delivered" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

English30 years of rose garden diplomacy have not delivered us peace in this conflict.
30 jaar van rozentuindiplomatie hebben ons geen vrede in dit conflict gebracht.
EnglishIn our report, we have delivered an opinion on the Green Paper of December 1997.
Wij hebben in ons verslag onze mening gegeven over het Groenboek van december 1997.
EnglishI deplore the weakness of the political message delivered by Parliament's report.
Ik betreur de zwakke politieke boodschap van het verslag van het Europees Parlement.
EnglishOver 3000 detailed reports of the public debates have been delivered by post.
Er zijn meer dan 3000 gedetailleerde overzichten van de debatten per post verspreid.
EnglishIt has delivered peace and prosperity for half the continent for half the century.
Zij heeft gedurende een halve eeuw vrede en welvaart gebracht aan het halve continent.
EnglishI believe all that is delivered in this report and I give it my full support.
Ik meen dat dit verslag voor dit alles zorgt en zal het dan ook goedkeuren.
EnglishIn every instance so far, the European Parliament has delivered on time.
Tot nu toe heeft het Europees Parlement zijn werk iedere keer op tijd afgerond.
EnglishMy second question relates to the financial aid delivered by the European Union.
Een tweede vraag ten aanzien van de middelen die wij als Unie uitgeven.
EnglishAs a result, I really believe that specific measures will be delivered.
Ik denk ook werkelijk dat daar specifieke maatregelen uit zullen voortvloeien.
EnglishResults of the study are due to be delivered to the Commission early in 2004.
De Commissie zal begin 2004 van de uitkomsten van de studie op de hoogte worden gesteld.
EnglishWhat exactly has ten years of the internal market delivered for the consumer?
Tien jaar interne markt, wat heeft dat de consument precies opgeleverd?
EnglishThe judgment was delivered in open session in Luxembourg on 2 October 2001.
Het arrest is tijdens de openbare zitting van 2 oktober 2001 in Luxemburg uitgevaardigd.
EnglishThis month, the Commission delivered its communication on better regulation.
Deze maand publiceerde de Commissie haar mededeling inzake verbetering van de regelgeving.
EnglishIt is a good idea in theory but it has not yet delivered in practice.
In theorie is het een goed idee, maar in de praktijk heeft het nog niets opgeleverd.
EnglishThe first five years of the Lisbon Strategy have not delivered the desired results.
De eerste vijf jaar van de Lissabon-strategie hebben niet de gewenste resultaten opgeleverd.
EnglishMr President, unquestionably you have delivered an important speech.
Mijnheer de Voorzitter, u heeft ongetwijfeld een belangrijke speech gehouden.
EnglishYou have not delivered on your promises and will not be able to do so without more staff.
U bent uw belofte niet nagekomen, en dat zult u ook niet kunnen zonder meer medewerkers.
EnglishFormal adoption will be possible when Parliament has delivered its opinion.
Het zal formeel goedgekeurd kunnen worden zodra het Parlement zijn advies heeft uitgebracht.
EnglishVery recently Agence Europe reported that only 80 % of letters were delivered on time.
Zeer recent stond in de Agence Europe dat slechts 80 % van de brieven op tijd bezorgd wordt.
EnglishHe has good faith, but his government has not delivered the goods.
Hij is te goeder trouw, maar zijn regering kan nog niet aan de verwachtingen voldoen.