EN

degree {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
The degree of market openness in the individual European markets will be the same.
De Europese deelmarkten zullen in dezelfde mate worden opengesteld.
This restricts the degree of prudential harmonisation that can be attained.
Hierdoor wordt de mate van prudentiële harmonisatie die haalbaar is beperkt.
Nevertheless, the degree of this injustice varies according to the Member State.
De mate waarin dat gebeurt, varieert echter van lidstaat tot lidstaat.
degree (ook: grade, rank, rate, title)
And in those two years, I graduated with my first degree -- a bachelor’s degree.
In twee jaar haalde ik mijn eerste graad -- een bachelor's.
Balance does not stand in the way of a high degree of consumer protection.
Evenwicht staat niet in de weg van een hoge graad van consumentenbescherming.
The second is giving extra money to people who get their master's degree.
De tweede is een opslag voor mensen die een extra academische graad hebben gehaald.
degree (ook: title)
You might think these are people with master's degrees.
Je zou kunnen denken dat het mensen zijn die een academische titel hebben.
These refer to an initiative for a post-graduate course for a European master's degree in human rights and democracy.
Hierin wordt verwezen naar een initiatief voor een postgraduaatscursus voor een Europese titel in mensenrechten en democratie.
The conventional notion is that experts are people with advanced degrees, fancy titles, diplomas, best-selling books -- high-status individuals.
De conventionele opvatting is dat experts mensen zijn met een geavanceerde graad, dure titels, diploma's, bestseller boeken -- individuen met een hoge status.
In short, everyone needs to stop flapping around like headless chickens and start examining this matter with a degree of objectivity.
Kortom, iedereen moet ophouden rond te fladderen als een kip zonder kop en dit onderwerp met een zekere mate van objectiviteit gaan benaderen.
2. "angle", wiskunde
degree

Synoniemen (Engels) voor "degree":

degree
academic degree
English
bachelor's degree
degree Celsius

Voorbeeldzinnen voor "degree" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishEurope is a continent that, to the very highest degree, thrives on globalisation.
Europa is een werelddeel dat in de allerhoogste mate leeft van de globalisering.
EnglishIf it is implemented in every Member State then there is a degree of fairness.
Als het in alle lidstaten wordt uitgevoerd, dan is gaat het er eerlijk aan toe.
EnglishMr President, I listened to your statement with a fair degree of astonishment.
Mijnheer de Raadsvoorzitter, ik heb uw verklaring tamelijk verbaasd aangehoord.
EnglishOptimal care must be combined with a maximum degree of consumer protection.
Optimale verzorging moet gepaard gaan met maximale bescherming van de consument.
EnglishHow can we cope with the high degree of integration which the Union has achieved?
Hoe kunnen we ons aanpassen aan het hoge integratieniveau dat de Unie heeft bereikt?
EnglishIndeed a certain degree of harmonisation in that area has already taken place.
Een zekere mate van harmonisatie heeft op dat gebied inmiddels reeds plaatsgevonden.
EnglishI believe that future negotiations will depend on that to a very significant degree.
Volgens mij is dat een zeer belangrijk gegeven voor verdere onderhandelingen.
EnglishIn its first reading, Parliament called for a greater degree of decentralisation.
Het Europees Parlement heeft in de eerste lezing op meer decentralisatie aangedrongen.
EnglishThe motto with this proposal is 'forward, but with a degree of prudence '.
Het motto bij dit voorstel is u201Cvoorwaarts, maar wel met enige prudentieu201D.
EnglishAnd now, for every two men who get a college degree, three women will do the same.
Maar nu vinden we voor elke twee mannen die afstuderen drie vrouwen die dat ook doen.
EnglishThe degree of resolution and cooperation we receive from the Commission is high.
De bereidheid van de Commissie om tot oplossingen te komen en samen te werken is groot.
EnglishI have therefore argued in favour of the Commission ‘ metamonitoring ’ to some degree.
Ik heb dan ook gepleit voor een stukje metatoezicht door de Europese Commissie.
EnglishI think that we need a certain degree of harmonization in an internal market.
Volgens mij moet een interne markt gepaard gaan met een zekere harmonisatie.
EnglishIf you do that, then you are, for a start, making the rumour credible to some degree.
Juist daardoor kent men het gerucht een zekere mate van geloofwaardigheid toe.
EnglishThis is a point which always gives rise to a degree of debate and discussion.
Deze kwestie geeft voortdurend aanleiding tot twistgesprekken en discussie.
EnglishMaybe the lack of political unification is to blame for this degree of cowardice.
Misschien is dit te wijten aan een zekere lafheid omdat er geen politieke eenmaking is.
EnglishThe link in the case of cod and, to a lesser degree, of hake, is evident.
De relatie in het geval van kabeljauw en in mindere mate van heek is duidelijk.
EnglishI also want to point out that the debate has been frustrating to some degree.
Ik wil er ook op wijzen dat het debat tot op zekere hoogte frustrerend was.
EnglishWe merely need to retain a certain degree of control over taxpayers ' money.
Wij moeten een zekere controle op het geld van de belastingbetaler behouden.
EnglishThe most basic right, that to food, is being violated to a quite incredible degree.
Het meest fundamentele recht, het recht op voedsel, wordt op grote schaal geschonden.