"dating" in het Nederlands


Infinitief van dating: to date
EN

"dating" - vertaling Nederlands

NL
volume_up
dated {volt.deelw.}
NL
EN

to date [dated|dated] {werkwoord}

volume_up
The Council's requests do not date from 11 September.
Onze smeekbeden aan de Raad dateren niet van 11 september.
These pieces date back from the '40s to the late '50s.
Deze voorwerpen dateren uit de jaren '40 en '50.
And we could start dating things, and we could start changing medicine and archeology.
We konden dingen gaan dateren, de geneeskunde en de archeologie veranderen.
And of course, we used to date and now we speed date.
En natuurlijk, vroeger deden we aan daten en nu doen we aan speed-dating.
And she said that when she was in the dating scene, she had a simple test she put people to.
En zij zei dat toen zij aan het daten was ze de mensen aan een simpele test onderwierp.
You can see it at a gross level in the world of dating. ~~~ I was at a sushi restaurant a while back and I overheard two women talking about the brother of one woman, who was in the singles scene.
Op een bepaalde manier zie je het ook bij het daten: Ik zat laatst in een sushi-restaurant en daar hoorde ik twee vrouwen praten over de broer van één van hen die nog alleen was.

Synoniemen (Engels) voor "to date":

to date
English
date

Voorbeeldzinnen voor "dating" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd we could start dating things, and we could start changing medicine and archeology.
We konden dingen gaan dateren, de geneeskunde en de archeologie veranderen.
EnglishFirstly, certain measures dating back to before 1989 have still not been completed.
Ten eerste wachten wij nog steeds op de afsluiting van een aantal maatregelen van vóór 1989.
EnglishThis was also referred to by the European Court of Justice in a judgment dating back to 1978.
Daar is ook al in een uitspraak van 1978 door het Hof van Justitie op gewezen.
EnglishThere is a directive dating from 1975 on equal pay for equal work or work of equal value.
Er is een richtlijn uit 1975 inzake gelijke betaling voor gelijk of gelijkwaardig werk.
EnglishAnd she said that when she was in the dating scene, she had a simple test she put people to.
En zij zei dat toen zij aan het daten was ze de mensen aan een simpele test onderwierp.
EnglishThis proposed directive dating from 1996 is connected with the harmonisation of the internal market.
Deze ontwerprichtlijn past in het kader van de harmonisatie van de interne markt.
EnglishThese matters have already been more or less laid down in a regulation dating back to 1992.
Deze zaken zijn min of meer al geregeld in een verordening uit 1992.
EnglishAnd here I thought you were only dating me for my good looks.
En ik dacht dat je alleen maar met mij uitging omdat ik er zo goed uitzie.
EnglishI mean, even Casey, our muffin girl, is dating a richie.
Ik bedoel, zelfs Casey, ons gebakjesmeisje, heeft een afspraakje met een rijke.
EnglishWe had a regulation which is still in force, dating back to 1991.
Wij hebben een nog steeds geldende verordening, die dateert uit 1991.
EnglishThe report on which you will vote today is based on a draft dating from April of last year.
Het verslag waarover u vandaag zult stemmen, is gebaseerd op een voorstel van april vorig jaar.
EnglishSome of the procedures dating from the last parliamentary term have still not been discharged to this day.
Enige initiatieven uit de vorige zittingsperiode zijn nog steeds niet afgerond.
EnglishAnd this woman says, "My brother is having trouble getting dates, so he's trying speed dating."
En die vrouw zegt: “Mijn broer krijgt maar geen verkering, dus nu probeert hij speed dating.”
EnglishTwo inventions dating back 2 500 years which are foundation stones of the current Europe.
Deze twee uitvindingen, die dateren van 2500 jaar geleden, liggen ten grondslag aan het huidige Europa.
EnglishThis is the difference between dating and marriage, right?
Dit is het verschil tussen een afspraakje en getrouwd zijn, toch?
EnglishFirst, because we have a regulation dating from 1991, which was supposed to apply from 1 January 1995.
Ten eerste, omdat we een verordening uit 1991 hebben die op 1-1-1995 in werking had moeten treden.
EnglishAs several speakers have pointed out during the debate, we are dealing here with a proposal dating from 1991.
Zoals verschillende sprekers hebben opgemerkt, behandelen wij vandaag een voorstel uit 1991.
EnglishNow the easiest analogy for swap-trading is like an online dating service for all your unwanted media.
Je kunt je ruilhandel het beste voorstellen als een online dating buro voor al je ongewenste media.
EnglishI would remind you of the debate surrounding the non-food regulation dating back some five years.
Ik roep nog maar eens in herinnering het debat rondom de non food-verordening van een jaar of vijf geleden.
EnglishNo, I offered because you implied... that my assistance was essential for our dating relationship to progress.
Nee, ik bood het aan omdat jij de indruk gaf...... dat mijn hulp essentieel was voor onze relatie.