EN

cost [cost|cost] {voltooid deelwoord}

volume_up
cost
volume_up
gekost {volt.deelw.}
These combined outbreaks have cost the European budget billions.
Al die uitbraken hebben de Europese begroting miljarden gekost.
The sector as a whole has already cost three heads of government their job.
Dit terrein heeft tot driemaal toe een regeringsleider zijn ambt gekost.
We have calculated that this premium alone cost EUR 200 000 million.
We hebben uitgerekend dat deze premie ons 200.000 miljoen euro heeft gekost.

Voorbeeldzinnen voor "cost" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd we also have to stop arguing that agricultural reform must not cost anything!
Wij mogen dan ook niet zeggen dat de hervorming van de landbouw niets mag kosten.
EnglishThe other institutions are more focused on accountability and cost management.
De andere instellingen zijn meer gefocust op accountability en kostenbeheersing.
EnglishFor that reason I have to ask what the cost of this proposed Regulation will be.
Daarom vraag ik nu, welke kosten er voortvloeien uit dit verordeningsvoorstel.
EnglishI intend in particular to increase the penalties and the cost of non-compliance.
Ik ben met name van plan de straffen en boetes voor niet-naleving te verhogen.
EnglishCheap meaning sort of the cost of the military, not the cost of medical care.
Goedkoop vergeleken met de kosten van het leger, niet met die van medische zorg.
EnglishAnd people do not understand why their poor country should have to meet that cost.
De mensen begrijpen ook niet waarom hun arme land voor die kosten moet opdraaien.
EnglishSuch medicines often cost more than the annual income of people living there.
Die medicijnen kosten vaak meer dan het jaarinkomen van de daar levende mensen.
EnglishBut we do not have a cost/ benefit analysis and enough concrete information.
Een kosten-batenanalyse ontbreekt echter, evenals voldoende concrete informatie.
EnglishWe are aware today of the financial cost of that social and environmental damage.
We weten inmiddels hoeveel de aantasting van milieu en sociale verworvenheden kost.
EnglishA number of Member States simply cannot accept such cost-increasing proposals.
Dit soort kostenopdrijvende voorstellen kunnen een aantal lidstaten niet meemaken.
EnglishIn addition, the ticket cost to the travelling public will undoubtedly increase.
Bovendien zullen de reizigers ongetwijfeld meer moeten gaan betalen voor hun ticket.
EnglishAnd given the high cost, we expect a contribution towards the cost of the use.
En gezien de hoge kosten verwachten wij een bijdrage in de kosten voor het gebruik.
EnglishSo every one of our schools have rain water collection systems, very low cost.
Dus iedere school die we bouwen, hebben een wateropvang systeem. ~~~ Heel goedkoop.
EnglishThe material cost is huge and the earthquakes cost both Greece and Turkey dearly.
De aardbevingen zijn zowel Turkije als Griekenland zeer duur komen te staan.
EnglishIt pushes up the cost of air traffic control and leads to expensive delays.
Het maakt de luchtverkeersleiding extra duur en leidt tot kostbare vertragingen.
EnglishCost-effectiveness cannot be the only basis for assessing individual mechanisms.
Rentabiliteit alleen is geen beoordelingscriterium voor de verschillende maatregelen.
EnglishAlso, the Customs Union must be cost-neutral in terms of the EU's general budget.
De douane-unie moet in de algemene begroting van de EU een nuloperatie zijn.
EnglishI want to make it absolutely clear to Mrs Müller that cost is not the consideration.
Het moet mevrouw Müller volkomen duidelijk zijn dat het niet om de kosten gaat.
EnglishIt is very efficient in its delivery of cost-effective clearing and settlement.
Het biedt een zeer efficiënt mechanisme voor clearing en afwikkeling van transacties.
EnglishThe greater the scale, the more cost-effective, but there are limits of course.
Hoe groter de schaal, hoe kosteneffectiever, maar daar zitten natuurlijk grenzen aan.

Synoniemen (Engels) voor "cost":

cost
costly