EN

corresponding {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
corresponding (ook: keeping with)
The level of commitments entered into and which will result in corresponding expenditure in the next few years amounts now - at the end of June - to a total of EUR 122 000 million.
De hoogte van de aangegane verplichtingen die in de komende jaren tot navenante uitgaven zullen leiden bedraagt volgens de stand van eind juni in totaal 122 miljard euro.
We have therefore also submitted a corresponding action plan in order to cushion some of the possible negative socio-economic consequences.
Wij hebben dan ook een bijbehorend actieplan overgelegd om een aantal mogelijk negatieve sociaal-economische gevolgen te verzachten.
corresponding (ook: matching)
The compromise that has been thrashed out and the three corresponding amendments are therefore, in my view, inadequate.
Het uitonderhandelde compromis en de drie bijbehorende amendementen vind ik daarom niet toereikend.
I have noticed that the corresponding amendment refers to the draft decision on the research guidelines only.
Ik heb echter gemerkt dat in het bijbehorende amendement alleen wordt verwezen naar het ontwerpbesluit inzake de onderzoeksrichtsnoeren.
A combination of education and development of networks and corresponding services is of major importance for developing countries.
Een combinatie van educatie en opbouw van netwerken en bijbehorende diensten is juist voor ontwikkelingslanden van groot belang.

Voorbeeldzinnen voor "corresponding" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Commission will make the corresponding proposals before the end of the year.
De Commissie zal de voorstellen daartoe vóór het eind van dit jaar overleggen.
EnglishOur wine-growing regions have already set corresponding maximum yields per hectare.
In onze wijnbouwgebieden bestaan al regels voor de maximale opbrengst per hectare.
EnglishHowever, there must also be a corresponding initiative at government level.
Een soortgelijk initiatief moet echter ook op regeringsniveau worden genomen.
EnglishAnd then it would have a corresponding website that would show the itinerary of this.
En het zou een overeenkomstige website hebben waar een reisplan te vinden zou zijn.
EnglishI would ask you, Mrs Roth-Behrendt, to name the corresponding health criteria.
Mevrouw Roth-Behrendt, noemt u alstublieft toch de gezondheidscriteria.
EnglishEU politicians have complained that the EU does not play a corresponding political role.
EU-politici hebben geklaagd dat de EU geen dienovereenkomstige politieke rol speelt.
EnglishCorresponding costs in normal research programmes are between 2 % and 3 %.
Bij normale onderzoeksprogramma's zijn de overeenkomstige kosten 2-3 %.
EnglishWhat are the corresponding figures for the other countries in the euro zone?
Welke zijn de overeenkomstige voorlichtingspercentages in de andere landen van de eurozone?
EnglishThat increases the number of those admitted and the corresponding burden.
Zo moeten steeds meer mensen worden opgevangen en nemen dus ook de te dragen lasten toe.
EnglishTwo days ago, the Council also adopted the corresponding formal decisions.
De Raad heeft eergisteren de desbetreffende formele besluiten genomen.
EnglishThe corresponding figure in the Council's draft budget is 2.8 %.
Het overeenkomstige percentage in de ontwerpbegroting van de Raad bedraagt 2,8.
EnglishI must also say that the Council has taken the corresponding steps forward.
Daarbij moet tevens vermeld worden dat de Raad ook de benodigde stappen vooruit heeft gezet.
EnglishThe first refers to the option of transfer with or without the corresponding land.
De eerste had betrekking op de facultatieve oppervlaktebinding.
EnglishI therefore also urge you to support the corresponding amendment to delete Article 4.
Ik verzoek de afgevaardigden dan ook het amendement tot schrapping van artikel 4 goed te keuren.
EnglishEveryone will be able to give a corresponding explanation of vote.
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld een stemverklaring af te leggen.
EnglishOf course we also want to extend the European Parliament's corresponding powers in this area.
Wij willen de bevoegdheden van het Europees Parlement op dit gebied uiteraard versterken.
EnglishThe corresponding amendments were also unanimously adopted in committee.
De amendementen daarover zijn in de commissie dan ook met eenparigheid van stemmen aangenomen.
EnglishClearly, however, this would have corresponding consequences for the budget.
Dat zou uiteraard duidelijk gevolgen hebben voor de begroting.
EnglishA corresponding sum could then be due to the EU in the shape of GDP.
Een even groot bedrag zou door de Europese Unie dan als percentage van het BNP geïnd worden.
EnglishA corresponding WTO code of conduct for multi-national firms would thus be worth advocating.
Ik pleit voor een WHO-gedragscode voor internationale ondernemingen.