EN

control {zelfstandig naamwoord}

volume_up
If control is not exercised by Parliament, then there is no control.
Indien het Europees Parlement geen controle uitoefent, is er helemaal geen controle.
Well, can you do it with less control, or with a different kind of control?
Kun je dus met minder controle toe, of met een ander soort controle?
You no longer have any national control; you no longer have any European control...
U heeft geen nationale controle meer, u heeft geen Europese controle...
I am no longer sure whether the government still has responsibility and control.
Ik weet namelijk niet of de regering nog wel de verantwoordelijkheid en de controle heeft.
The British Government is subject to the control of the House of Commons.
De Britse regering is verantwoording schuldig aan het Lagerhuis.
It is a mockery for the government to allege it has everything under control.
Hoe kan de regering beweren dat zij alles onder controle heeft?
I am not in control of Parliament's procedures for putting this on their agenda.
Ik heb geen invloed op de procedures van het Parlement voor de agendering van dit onderwerp.
They tried to exert some control over the size and distribution of EU fleets.
Het doel hiervan was enige invloed uit te oefenen op de omvang en de verdeling van de EU-vloten.
You legitimately need some control over their actions.
Je hebt dus het recht op een of andere manier invloed uit te oefenen op zijn gedrag.
Fortunately, in either biological control or even natural control, resistance is extremely rare.
Gelukkig is bij biologische bestrijding, de natuurlijke bestrijding, resistentie zeer zeldzaam.
The European Centre for Disease Control is very active in this effort.
Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding is heel actief op dit gebied.
I welcome this proposed Directive on measures for the control of avian influenza.
-- Ik verwelkom dit voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza.
Control of infectious diseases goes hand in hand with proper monitoring.
De beheersing van besmettelijke ziekten gaat hand in hand met een goede controle.
The European Union cannot confine its activities to immigration control.
De Europese Unie mag haar actie niet beperken tot beheersing van de immigratie.
Communicable diseases surveillance and control is one of these.
De surveillance en beheersing van besmettelijke ziekten is één van die taken.
Control of the security forces is now in civilian hands.
Het bestuur van de veiligheidstroepen is in civiele handen overgedragen.
They want more democracy and less control from the centre.
Ze willen meer democratie en minder centraal bestuur.
In terms of statehood, it is, however, young, having been subject to Russian and Soviet control.
Het is echter een jonge staat, die onder Russisch en sovjetcommunistisch bestuur heeft geleefd.
Global mastery of communications must be balanced by a joint international willingness to practice self-regulation and control.
Een gemeenschappelijke internationale wil tot zelfregulering en controle moet het tegenwicht vormen voor de wereldwijde heerschappij van de communicatie.
The agenda is designed to transfer vital parts of society's criminal law, policy on crime and administration of justice to the EU's control.
Het is de bedoeling fundamentele delen van het nationale strafrecht, van het crimineel beleid en van de rechtspraak onder de heerschappij van de EU onder te brengen.
control (ook: reign, rule)
Mr President, the human rights situation in Burma continues to deteriorate under the not-so-gentle control of the military junta.
Mijnheer de Voorzitter, de mensenrechtensituatie in Birma verslechtert nog steeds onder het niet-zo-zachtzinnige bewind van de militaire junta.
control (ook: steering)
He has bicycle brake cables going down to the head control in his hand.
Hij heeft remkabels van een fiets die leiden naar de besturing van het hoofd in zijn hand.
I'm walking around the stage -- I'm not attending to the control of my legs.
Ik loop over het podium, besteed geen aandacht aan de besturing van mijn benen.
De besturing werkt goed.
NL

controle {de}

volume_up
Indien het Europees Parlement geen controle uitoefent, is er helemaal geen controle.
If control is not exercised by Parliament, then there is no control.
Kun je dus met minder controle toe, of met een ander soort controle?
Well, can you do it with less control, or with a different kind of control?
U heeft geen nationale controle meer, u heeft geen Europese controle...
You no longer have any national control; you no longer have any European control...
Als dat gebeurt moeten we echter opnieuw nadenken over de parlementaire controle.
If that is the case we must certainly review the issue of parliamentary control.
Met de herziening van de personeelsvoorschriften moet ook meer duidelijkheid komen in de controle op de begroting.
Along with the review of the Staff Regulations we should also clarify how financial administration is monitored.
In het geval van de wederzijdse controle, bijvoorbeeld, hebben tot nu toe slechts 10 van de 25 landen hun uitvoeringsrapport ingediend!
In the case of the peer review, for example, only ten out of twenty-five countries have so far submitted their implementation reports!
Zonder toezicht en controle heeft zo'n gedragscode niets te betekenen.
Without monitoring and verification, a code of this type is an irrelevance.
Daarnaast is controle en registratie van overladingen en aanlandingen van essentieel belang.
It is essential to ensure accurate verification and recording of trans-shipments and landings.
Controle is een ander probleem dat samen met de lidstaten moet worden aangepakt.
Verification is another matter that needs to be tackled with Member States, because they are guilty as well.
Na controle kan ik deze beide vragen beantwoorden met een ondubbelzinnig nee.
A check revealed the answer to both these questions to be an unequivocal no.
Openheid in het algemeen vormt de beste controle van de communautaire middelen.
General openness is the best check on the Community's funds.
Deze controle moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale Zweedse wetgeving.
This check must be carried out in accordance with Swedish law.
controle
Ik veronderstel dat de bacteriën bij een reguliere controle zijn ontdekt, omdat dit nu voor de tweede maal is gebeurd en ons reguliere controles zijn beloofd.
I presume the presence of the bacteria was detected through a regular check-up, because this is the second time this has happened here and we were promised regular check-ups.
Het Parlement wilde een scheiding van financiële controle en auditfuncties.
Parliament wanted financial inspection and audit functions to be separated.
Controle en inspectie nemen in deze besluiten een vooraanstaande plaats in.
Monitoring and inspection have played a crucial role in this response.
De jaarlijkse verplichte periodieke controle lijkt mij hiervoor het meest geschikt.
Annual compulsory inspection seems best suited for this purpose, in my opinion.

Voorbeeldzinnen voor "control" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishCompliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
Bij naleving hoort een adequate controle en daarbij hoort een goede monitoring.
EnglishIf that is the case we must certainly review the issue of parliamentary control.
Als dat gebeurt moeten we echter opnieuw nadenken over de parlementaire controle.
EnglishThere are currently 66 national and local air traffic control centres in Europe.
In Europa zijn er momenteel 66 nationale en lokale luchtverkeersleidingscentra.
EnglishThe Tampere agenda had three elements: control, harmonisation and integration.
De agenda van Tampere had drie elementen: controle, harmonisering en integratie.
EnglishAs a former member of the Committee on Budgetary Control I myself am also guilty.
Als voormalig lid van de Commissie begrotingscontrole ben ik ook zelf schuldig.
EnglishInflated results started coming in and the mob was starting to get out of control.
Overdreven resultaten begonnen binnen te komen en de menigte begon te ontsporen.
EnglishA second difficulty concerns solid border control by the Romanian authorities.
Een tweede pijnpunt betreft een solide grensbewaking door de Roemeense overheid.
EnglishIt is the dictates of nature that should control agriculture throughout the EU.
De landbouw in de hele EU dient te worden bepaald door natuurlijke omstandigheden.
EnglishIt is only in that way that appropriate parliamentary control can be guaranteed.
Alleen op die manier kunnen wij een goede parlementaire controle garanderen.
EnglishWe are going to create a management and control system in every Directorate-General.
Wij zullen in elk directoraat-generaal een beheers- en controlesysteem opzetten.
EnglishThe quality of consultation is another problem that concerns democratic control.
Een ander probleem met de democratische controle is de kwaliteit van de raadpleging.
EnglishIn certain air- and seaports, arms control leaves a great deal to be desired.
De controle op wapens laat in bepaalde lucht- en zeehavens veel te wensen over.
EnglishIndeed, we in Scotland control our own education system and have for centuries.
In Schotland beheren we ons eigen onderwijsstelsel, en we doen dat al eeuwen.
EnglishThey have said " no " to removing democratic control from the hands of the people.
Ze hebben " nee " gezegd omdat het volk de democratische controle is ontnomen.
EnglishHowever, the responsibility for control primarily lies with the Member States.
De verantwoordelijkheid voor de controle ligt echter primair bij de lidstaten.
EnglishThey're there to control, keep the shipping lanes open and make oil available.
Ze controleren de zaak, houden de scheepsroutes open en houden olietoevoer gaande.
EnglishAnd if you want to enter flow from control, you have to increase the challenges.
En als je vanuit controle flow wilt betreden, moet je de uitdaging verhogen.
EnglishIt takes place in real time and you can't control what you're going to say."
Dat heeft plaats 'in real time', en je kan niet controleren wat je gaat zeggen."
EnglishI am committed to continuing to strengthen control and enforcement activities.
Ik ben vastbesloten de controle- en handhavingsactiviteiten te blijven verbeteren.
EnglishThey indicate that Member States urgently need to reinforce their control systems.
Dit betekent dat de lidstaten hun controlesystemen dringend moeten versterken.