EN

consent {zelfstandig naamwoord}

volume_up
With Parliament’ s consent, the Union is now opening negotiations with Turkey.
Met toestemming van het Parlement zal de Unie onderhandelingen beginnen met Turkije.
The tacit consent allowed under the current regulation will be abolished.
De stilzwijgende toestemming die op grond van de huidige verordening is toegestaan wordt afgeschaft.
The individual should give his or her free consent to experiments.
Een persoon moet uit eigen vrije wil toestemming geven voor proefnemingen.
consent (ook: access)
It was agreed, with Parliament's consent, that this would be done in two stages.
Met instemming van het Parlement werd overeengekomen dat dit in twee fases zou gebeuren.
Informed consent is the very bedrock of our understanding of democracy.
Deskundige instemming is het fundament van ons begrip van democratie.
There are even cases where the victims ' consent is emphasized.
In bepaalde gevallen wordt zelfs de instemming van de slachtoffers aangevoerd.

Voorbeeldzinnen voor "consent" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWith Parliament’ s consent, the Union is now opening negotiations with Turkey.
Met toestemming van het Parlement zal de Unie onderhandelingen beginnen met Turkije.
EnglishIt was agreed, with Parliament's consent, that this would be done in two stages.
Met instemming van het Parlement werd overeengekomen dat dit in twee fases zou gebeuren.
EnglishThe candidates have confirmed to me their consent to their candidacies.
Deze kandidaten hebben mij laten weten dat zij akkoord gaan met hun kandidatuur.
EnglishIt shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.
De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement.
EnglishAnd, in terms of the Vienna Treaty, you violated the people's right of consent.
En volgens het Verdrag van Wenen hebt u misbruik gemaakt van de instemming van de volkeren.
EnglishSetting the age of consent is the responsibility of the Member States.
De beschermingsleeftijd moet ons inziens door de lidstaten worden vastgesteld.
EnglishThe candidates have informed me that they consent to their respective nominations.
De kandidaten hebben mij laten weten dat zij hun respectievelijke voordrachten aanvaarden.
EnglishWe therefore request a further postponement with the consent of the Commission.
Wij verzoeken dus om extra uitstel met goedvinden van de Commissie.
EnglishSo now we need to figure out how to build consent of the networked.
We moeten dus uitvissen hoe we de instemming van de netwerk-leden moeten opbouwen.
EnglishPress reports indicated that the Council, too, refuses consent to this form of financing.
Volgens de pers stemt ook de Raad niet met dat financieringsvoorstel in.
EnglishWithout Parliament’ s consent, there will be no Financial Perspective.
Zonder de goedkeuring van het Parlement zullen er geen financiële vooruitzichten komen.
EnglishI believe that I have Mr Chichester’ s consent to present this text.
Ik geloof dat ik van de heer Chichester toestemming heb om deze tekst voor te leggen.
EnglishWe need good effective policing with the consent of the communities.
Ons politiebeleid moet effectief kunnen zijn met goedkeuring van de gemeenschap zelf.
EnglishAnd it was said that from that time on neither good nor evil can be made without mutual consent.
Dat per direct noch Goed noch Kwaad zonder instemming mogen worden aangericht.
EnglishThe Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.
De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement.
EnglishThe Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.
De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement.
EnglishI don't want to say five-year-olds should be allowed to consent to sex or consent to marry.
Ik bedoel niet dat aan vijfjarigen moet worden toegestaan seks te hebben of te trouwen.
EnglishTherefore, all the changes we propose must have the consent of the people.
Daarom moeten alle veranderingen die wij voorstellen de instemming van de bevolking krijgen.
EnglishOn this basis I do not see how anyone could consent to the discharge of these accounts.
Op basis hiervan snap ik niet hoe iemand zou kunnen instemmen met het verlenen van kwijting.
EnglishThere are even cases where the victims ' consent is emphasized.
In bepaalde gevallen wordt zelfs de instemming van de slachtoffers aangevoerd.

Synoniemen (Engels) voor "consent":

consent