EN

connection {zelfstandig naamwoord}

volume_up
On the contrary, they are not shown as having any connection with each other.
Ze worden veeleer zonder onderlinge samenhang gepresenteerd.
The concept of cohesion must in this connection be given a new dimension.
De cohesie moet in deze samenhang een nieuwe dimensie krijgen.
There is a quite clear connection between strong vibrations and injury.
Er is een heel duidelijke samenhang tussen sterke trillingen en letsel.
If the connection is strong, the motors will turn on and the fly will initiate a turn.
Als de verbinding sterk is, slaan de motoren aan en begint de vlieg te draaien.
There's no connection to the surface apart from a pretty funky radio.
Er is geen verbinding met de oppervlakte behalve een behoorlijk gammele radio.
Now we've heard a lot today about new technology and connection.
We hebben vandaag veel gehoord over nieuwe technologie en verbinding.
connection
These three objects over there are hard drives with a Bluetooth connection.
Deze drie objecten hier zijn harde schijven met een Bluetooth-connectie.
And Jane Goodall, making her own special connection, photographed by Nick Nichols.
Jane Goodall, die haar eigen speciale connectie maakt, gefotografeerd door Nick Nichols.
Our connection to reality is never just perception.
Onze connectie met de realiteit is nooit maar alleen waarneming.
connection (ook: contact, touch)
In this connection, our meetings with the European Commission have also been very fruitful.
Het contact met de Europese Commissie is daarbij ook erg vruchtbaar geweest.
By seeking intimate connection with your inwardness.
Door intiem contact met uw innerlijk te zoeken.
This is a very intimate form of connection.
Dit is een zeer intieme vorm van contact.
The right equipment and a connection to the Internet should therefore become every citizen's right.
Daarom moeten een computer en aansluiting op het informatienetwerk een mensenrecht worden.
Mr President, I should like to make a few short remarks in connection to what Mrs Lambert said.
Voorzitter, in aansluiting op wat mevrouw Lambert al gezegd heeft wil ik enkele korte opmerkingen maken.
The value added, the commercial potential of every connection is going up all the time.
De toegevoegde waarde en het commerciële potentieel van een nieuwe aansluiting gaan van dag tot dag omhoog.
It was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.
Het was mijn plek vinden en de gigantische verantwoordelijkheid die met verbondenheid meekomt.
In fact, those 15 million cellphones are the most connections that any country, including the U.S. and China, has ever established in the history of telecommunications.
Deze 15 miljoen mobieltjes vormen in feite de hoogste verbondenheid die enig land, inclusief de VS en China, ooit heeft bereikt in de geschiedenis van telecommunicatie.
And it raises an existential question, which is, if I'm having this experience of complete connection and full consciousness, why am I not visible in the photograph, and where is this time and place?
Het roept een existentiële vraag op, en die is: als ik totale verbondenheid en bewustzijn ervaar, waarom zie je me dan niet op de foto, en waar is deze tijd en plaats?
connection (ook: league)
connection (ook: joint, knot, node, section)

Voorbeeldzinnen voor "connection" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe legal problems which emerge in this connection deserve a resolute approach.
De juridische problemen die daarbij opduiken, verdienen een voortvarende aanpak.
EnglishIn this connection, we note that the Commission is making a considerable effort.
Daarom stellen wij tot ons genoegen vast dat de Commissie zich hiervoor inzet.
EnglishAnd the connection between body and head often brings those things into union.
Die scheiding heeft een kloof gecreëerd die bedoeling vaak van intentie scheidt.
EnglishIn that connection, it is important for all the central actors to have their say.
In dat verband is het van belang dat alle centrale actoren aan het woord komen.
EnglishIn connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’ s request.
In verband hiermee heb ik op verzoek van Louise McVay amendement 3 ingediend.
EnglishYou stressed the problem of the Structural Funds in this connection, Mrs Bastos.
Mevrouw Bastos heeft in dit verband het probleem van de structuurfondsen aangekaart.
EnglishNaturally, the developments in Iran and North Korea are crucial in this connection.
De ontwikkelingen in Iran en Noord-Korea zijn in dit verband natuurlijk cruciaal.
EnglishThree countries are mentioned in this connection: India, Australia and New Zealand.
In dit verband vallen de namen van drie landen: India, Australië en Nieuw-Zeeland.
EnglishA free vote in Parliament is not always the best solution in this connection.
Een vrije stemming in het parlement is daarbij niet altijd de beste oplossing.
EnglishIn this connection, Mr Cashman has called for Community codes and a register.
Cashman heeft in dit verband om gemeenschappelijke codes en een register gevraagd.
EnglishIn this connection I think that the European Union may play a decisive role.
Daar kan mijns inziens de Europese Unie een rol van doorslaggevend belang spelen.
EnglishThe connection between drug dealing, drug addiction and crime is well established.
Het verband tussen drugshandel, drugsverslaving en misdaad is duidelijk aangetoond.
EnglishIn that connection, they called for the opening of a Commission office in Baghdad.
In dat verband bepleitten zij de opening van een Commissie-kantoor in Bagdad.
EnglishThe only real problem was in connection with Kaliningrad, and that has been resolved.
Alleen de situatie rond Kaliningrad was problematisch, maar dat is nu opgelost.
EnglishWe know that, in this connection, problems have sometimes arisen involving listeria.
Wij weten dat er in dit verband reeds problemen met listeria zijn voorgekomen.
EnglishBecause the Internet and connection technologies are connecting them across the world.
Want internet en verbindingstechnologieën koppelen ze aan elkaar over de wereld.
EnglishA high child mortality rate is of course the connection with the status of women.
Een hoge kindersterfte houdt natuurlijk verband met de positie van vrouwen.
EnglishI therefore ask that a resolution be taken in connection with the oral question.
Daarom verzoek ik u een resolutie aan de mondelinge vraag vast te knopen.
EnglishIn this connection, we must check up on the matter of parliamentary administration.
In dit verband moet naar de administratie van het Parlement worden gevraagd.
EnglishIn connection with human rights, only a brief mention was made here of the Romanies.
Er is hier in verband met de mensenrechten alleen kort naar de Roma verwezen.

Synoniemen (Engels) voor "connection":

connection
connected