EN

to connect [connected|connected] {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
Now to charge the battery, we connect a source of electricity.
Om de batterij op te laden, verbinden we ze met een bron van elektriciteit.
My job was to connect the brand with a Middle Eastern audience.
Mijn werk was het merk te verbinden met een Midden-Oosters publiek.
They've tried to connect worlds they didn't know existed before.
Ze hebben geprobeerd werelden te verbinden waarvan ze eerder het bestaan niet kenden.
In the past, I too handled asbestos when making and connecting pipes and tubing.
Ik heb vroeger ook liggen rommelen met asbest bij het maken en aansluiten van buizen en leidingen.
And once this path is constructed, it'll connect the South Bronx with more than 400 acres of Randall's Island Park.
En zodra deze weg wordt gebouwd, zal het de South Bronx laten aansluiten met meer dan 160 hectare van Randall's Island Park.
And the other thing is to allow those hunches to connect with other people's hunches; that's what often happens.
En het andere is toe te staan dat deze ingevingen aansluiten bij andermans ingevingen; dat is wat vaak gebeurt.
Clearly, and as a consequence of this fact, they are connected neither to specific projects or programmes.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze financiële steun niet gebonden is aan concrete projecten of concrete programma's.
And it's moving forward, you know, propelled by various charges, and then the soul steps in and tweaks those molecules so that they connect.
Je zal geen beschrijving vinden van hoe molecule A zich, aangedreven door tegengestelde ladingen, beweegt naar molecule B om zich dan, door de bemoeienis van een ‘ziel’, eraan te binden.
It goes without saying that the emission ceiling must be binding and connected to an enforcement system.
Uiteraard moet de emissiegrens bindend zijn en gekoppeld worden aan een controlesysteem.
2. "to"
In the past, I too handled asbestos when making and connecting pipes and tubing.
Ik heb vroeger ook liggen rommelen met asbest bij het maken en aansluiten van buizen en leidingen.
And once this path is constructed, it'll connect the South Bronx with more than 400 acres of Randall's Island Park.
En zodra deze weg wordt gebouwd, zal het de South Bronx laten aansluiten met meer dan 160 hectare van Randall's Island Park.
And the other thing is to allow those hunches to connect with other people's hunches; that's what often happens.
En het andere is toe te staan dat deze ingevingen aansluiten bij andermans ingevingen; dat is wat vaak gebeurt.
3. telecommunicatie
to connect (ook: to put through)
Is it possible, in such an eventuality, to connect up certain providers or consumers?
Kunnen we dan gericht bepaalde aanbieders en afnemers aan het net koppelen respectievelijk doorverbinden?

Voorbeeldzinnen voor "to connect" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt's that they're helping us to be more human, helping us to connect with each other.
De meest succesvolle technologie ruimt de weg en helpt ons om ons leven te leven.
EnglishAnd nothing does a greater affirmation than when we connect through stories.
En niets geeft een betere bevestiging dan wanneer we verbinding maken met verhalen.
EnglishAnd then you connect that with your feeling that everyone has that motherly possibility.
En dan verbind je dat met je gevoel dat iedereen die moederlijke inborst heeft.
EnglishThat people on the fringes can find each other, connect and go somewhere.
Mensen op de rand kunnen elkaar vinden, een band scheppen en ergens heen gaan.
EnglishI feel the content of CONNECT is extremely important, whatever it is called.
De inhoud van CONNECT lijkt mij, ongeacht de benaming, zeer belangrijk.
EnglishNow you actually know how they connect to each other by looking at their Facebook page.
Nu weet je hoe ze met elkaar in contact komen door naar hun Facebook-pagina te kijken.
EnglishWe can also connect with people based on our very specific interests.
We kunnen verbinding maken met mensen op basis van onze zeer specifieke interesses.
EnglishSo for us, this was a graphic public campaign called Connect Bertie.
Dus voor ons was dit een grafische openbare campagne die we "Verbind Bertie" noemden.
EnglishAnd maybe even a giant girl in a hoodie will connect with what you've shared.
Misschien zelfs een reusachtig meisje met capuchon die zich verbonden voelt met wat je deelde.
EnglishWhat businesses can do to connect with these new mindsets is really interesting.
Wat bedrijven kunnen doen om aansluiting te krijgen met deze nieuwe denkwijze is echt interessant.
EnglishIt is this ability to connect that has served Ireland so well.
Het is dat vermogen om aansluiting te zoeken dat Ierland goed van pas is gekomen.
EnglishBut on Citizens Connect everything is public, so everybody can see this.
Maar bij Burgercontact is alles openbaar, dus iedereen kan het zien.
EnglishThey've tried to connect worlds they didn't know existed before.
Ze hebben geprobeerd werelden te verbinden waarvan ze eerder het bestaan niet kenden.
EnglishIt is another missed opportunity to connect with the people of Europe.
Opnieuw hebben we een kans gemist de burgers bij Europa te betrekken.
EnglishNow to charge the battery, we connect a source of electricity.
Om de batterij op te laden, verbinden we ze met een bron van elektriciteit.
EnglishThey can connect us to our deepest humanity or with people we'll never meet.
Ze kunnen ons met onze diepste menselijkheid verbinden of met mensen die we nooit zullen ontmoeten.
EnglishThey can connect us with our deepest humanity or with people we'll never meet again.
Ze kunnen ons verbinden met onze diepste menselijkheid of met mensen die we nooit meer zullen zien.
EnglishWell, primarily that there is a subtle knowledge that we can connect with the world.
In de eerste plaats dat er een subtiele kennis is waarmee we in verbinding kunnen komen met de wereld.
EnglishSo there's tons of ways that we can connect to other people, and it seems to be universal.
Er zijn dus massa's manieren om verbinding te maken met anderen, en het lijkt universeel te zijn.
EnglishThe first is that human beings will go to any lengths necessary to find and connect with each other.
Ten eerste het feit dat mensen alles zullen doen om anderen te vinden en te leren kennen.

Synoniemen (Engels) voor "connection":

connection
connected