"congratulations" in het Nederlands

EN

"congratulations" - vertaling Nederlands

EN congratulations
volume_up
{meervoud}

congratulations (ook: felicitations)
Congratulations Commissioner Monti, my dear colleague.
Mijn felicitaties, mijnheer de commissaris; mijn felicitaties, mijnheer Monti.
My congratulations to the rapporteur and the other participants in the conciliation procedure.
Mijn felicitaties aan de rapporteur en de overige deelnemers in de bemiddeling.
It is true that these congratulations are a European Parliament habit.
Het is waar dat deze felicitaties een parlementaire tik zijn geworden.

Synoniemen (Engels) voor "congratulations":

congratulations
congratulation

Voorbeeldzinnen voor "congratulations" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishOnce more, thank you for a superb Presidency and congratulations on the result.
Nogmaals dank voor het prima voorzitterschap en mijn gelukwensen met het resultaat.
EnglishCongratulations to Mr Rothley and everyone else who has contributed to this outcome.
Ik feliciteer de heer Rothley en allen die tot dit resultaat hebben bijgedragen.
EnglishI must give the rapporteur my sincere congratulations on the work he has done.
Ik wil de rapporteur van harte feliciteren met het werk dat hij heeft verzet.
EnglishSo, congratulations to the organizers and to the European Community mission.
Dus gelukwensen voor de organisatoren en de missie van de Europese Gemeenschap.
EnglishFinally, I would like to offer Mr Perry my congratulations on his very good report.
Als laatste wil ik de heer Perry complimenteren met zijn uitstekende verslag.
EnglishIn conclusion, I would like to extend my congratulations to the absent Mr Gahrton.
Ik zou ter afronding de hier niet aanwezige heer Gahrton willen gelukwensen.
EnglishCommissioner, it is time someone in this debate sounded a note of congratulations.
Commissaris, het wordt tijd dat iemand in dit debat u een compliment maakt.
EnglishI would therefore, Mr President, like to offer my heartfelt congratulations to Mr Dary.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Dary van harte bedanken voor zijn verslag.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, first of all congratulations to Mrs Graenitz.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, allereerst wil ik mevrouw Graenitz feliciteren.
EnglishBut once again, our heartiest congratulations on the quality of this report.
Maar nogmaals, onze hartelijke gelukwensen met de kwaliteit van dit verslag.
EnglishMr President, I too would like to offer my congratulations to the rapporteur.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik zou de rapporteur graag willen feliciteren.
EnglishThe four of them deserve congratulations for the work they have put in.
De vier rapporteurs verdienen gelukwensen voor het werk dat zij hebben verricht.
EnglishMr President, I would like to convey my congratulations to the rapporteur for this report.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur graag feliciteren met dit verslag.
EnglishMany thanks and congratulations on the agreement, Madam Commissioner.
Ik dank u zeer en ik wens u geluk met deze overeenkomst, mevrouw de commissaris.
EnglishI should like to start by offering my sincere congratulations to the three rapporteurs.
Allereerst wil ik de drie rapporteurs van harte gelukwensen met hun verslag.
EnglishThe Council is deserving of our thanks and our congratulations for those three things.
Wij moeten de Raad hiervoor danken en hem feliciteren met deze drie punten.
EnglishOnce again, my warmest thanks and my congratulations on today's momentous decision.
Nogmaals mijn hartelijke dank en mijn gelukwensen met het prachtige besluit van vandaag.
EnglishTo our Polish friends, we would say, moreover: congratulations on your national day.
Onze gelukwensen gaan verder uit naar onze Poolse vrienden voor hun nationale feestdag.
EnglishMr President, I want to echo Mr Harbour's congratulations to Mr Belder.
Ik sluit mij geheel aan bij de complimenten van de heer Harbour aan de heer Belder.
EnglishMadam President, I should like to add my congratulations to Commissioner Prodi's programme.
Mevrouw de Voorzitter, ook ik wil de heer Prodi met zijn programma feliciteren.