EN

confirmation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
A second important confirmation is the confirmation of the posts for OLAF.
Een tweede belangrijk feit is de bevestiging van de ambten voor OLAF.
Confirmation of the proposed candidate is not merely a matter of course.
De bevestiging van de voorgedragen kandidaat is geen formele zaak.
Firstly, there was a very clear confirmation of the envisaged timetable.
Ten eerste is er een zeer duidelijke bevestiging geweest van het geplande tijdschema.
We have already cast votes, on which we are waiting to receive confirmation from the Council, on participation in common organized crime and on corruption.
Wij hebben reeds tijdens stemmingen hier in het Parlement het een en ander daarvoor aangenomen, maar wij wachten nog op bekrachtiging door de Raad.
2. religie
confirmation

Voorbeeldzinnen voor "confirmation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn my view it will not, but on this too I would like confirmation from the Commission.
Naar mijn idee niet, maar ook hierover vraag ik een bevestiging van de Commissie.
EnglishThere was confirmation of that criticism from all quarters during the subsequent debates.
Deze kritiek werd in de discussies die daarna loskwamen van alle kanten bevestigd.
EnglishThere has not, so far, been any confirmation or legal proof of such allegations.
Tot nu toe zijn de gemelde feiten niet gestaafd met juridisch bewijs.
EnglishFirstly, there was a very clear confirmation of the envisaged timetable.
Ten eerste is er een zeer duidelijke bevestiging geweest van het geplande tijdschema.
EnglishThe last confirmation came in the proposal of the Lisbon mid-term review.
De laatste bevestiging kwam met het voorstel van de tussentijdse evaluatie van Lissabon.
EnglishPerhaps I should interpret this as a tacit confirmation of what is happening.
Misschien moet ik dat dan interpreteren als toch een stiekeme bevestiging van wat er gebeurt.
EnglishThe positive aspect is the Committee's confirmation that ECHELON exists.
Positief is dat de commissie het bestaan van Echelon heeft vastgesteld.
EnglishA second important confirmation is the confirmation of the posts for OLAF.
Een tweede belangrijk feit is de bevestiging van de ambten voor OLAF.
EnglishI have noted what Mr Pedersen has said, and I await confirmation from the Council.
Ik heb gehoord wat de heer Pedersen heeft verklaard, en ik wacht op een bevestiging van de Raad.
EnglishI would be grateful for the Commissioner's confirmation of this position.
Dit standpunt zou ik graag door de commissaris bevestigd willen zien.
EnglishI would like confirmation from the Commission that will in fact be the case.
Ik zou van de Commissie een bevestiging willen krijgen dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren.
EnglishI would like some confirmation, if the Commission has it, of these details.
Ik zou graag een bevestiging krijgen van deze gegevens, als de commissaris daarover beschikt.
EnglishI do not know if this is true, but we should like confirmation.
Ik weet niet of het bericht waar is, maar wij zouden graag een bevestiging krijgen.
EnglishCan we actually have confirmation of the cost of 19 billion?
Kan iemand aangeven of de kosten daadwerkelijk 19 miljard pond zullen bedragen?
EnglishIt was just that I was told confirmation was required from the House.
Er is alleen gezegd dat een bevestiging door het Parlement vereist is.
EnglishConfirmation of the proposed candidate is not merely a matter of course.
De bevestiging van de voorgedragen kandidaat is geen formele zaak.
EnglishThe Socialist motion of censure was a motion of confirmation of the Commission.
De socialistische motie van afkeuring was een motie die de rol van de Commissie diende te bevestigen.
EnglishI can provide confirmation from across the group divide that those wafers are indeed very good.
-- Ik kan over de fractiegrenzen heen bevestigen dat deze wafels inderdaad erg lekker zijn.
EnglishThe recent confirmation of a case in Austria speaks for itself.
De recente vaststelling van een geval in Oostenrijk spreekt voor zich.
EnglishCommissioner Fischler gave confirmation of this before the House today.
Dat is hier vandaag nog door de heer Fischler bevestigd.

Synoniemen (Engels) voor "confirmation":

confirmation