EN

condition {zelfstandig naamwoord}

volume_up
They are an important condition of a democracy, but they are not a sufficient condition.
Ze zijn een belangrijke voorwaarde voor een democratie, maar zijn op zichzelf als voorwaarde niet voldoende.
That is a necessary condition, but it is not a sufficient condition.
Het vaststellen van die datum is een noodzakelijke voorwaarde, maar voldoende is zij niet.
It is what philosophers would call a necessary but not sufficient condition.
Filosofen zouden dat een noodzakelijke maar niet toereikende voorwaarde noemen.
This could disguise the true condition of the food.
Het wordt zo dus mogelijk de werkelijke staat van de producten te verhullen.
One problem is that Ukraine has nuclear power plants in poor condition.
Een specifiek probleem in Oekraïne vormen de kerncentrales die in slechte staat verkeren.
Only thirteen were in fully acceptable condition.
Slechts 13 voertuigen bevonden zich in een volledig acceptabele staat.
MARAD has reported many of the ships to be in a deteriorating condition.
MARAD heeft gemeld dat de conditie van veel van deze schepen snel verslechtert.
We expect to start hauling out the bodies in perfect condition with their DNA.
We verwachten lichamen in perfecte conditie boven te halen met hun DNA.
Medical conditions don't negate the human condition.
Medische problemen ontkennen de menselijke conditie niet.
Neighbouring countries are seriously concerned about the condition of the environment.
De buurlanden maken zich ernstig zorgen over de toestand van het milieu.
Many Member States had still not submitted information on the condition of sensitive areas.
Veel lidstaten hadden nog geen informatie verstrekt over de toestand in de kwetsbare gebieden.
Intelligent materials are being designed to provide information on the condition of food.
Intelligente materialen worden ontworpen om informatie te verschaffen over de toestand van levensmiddelen.
This is the essential condition for restoring normality to the country.
Dat is een onontbeerlijke voorwaarde om de situatie in het land te normaliseren.
The condition of marine biodiversity is in fact much worse than that of biodiversity on land.
Eigenlijk is de situatie van het mariene ecosysteem aan onze kusten uiterst kritiek.
Or will it be a condition that the human rights situation in general must be improved?
Of wordt als voorwaarde gesteld dat de situatie van de mensenrechten in zijn algemeenheid verbeterd moet zijn?
Only once this condition has been met can a European market come into being.
Alleen dan kan een Europese markt tot stand komen.
It takes tremendous strength of the back to uphold yourself in the midst of conditions.
Je hebt een heel sterke rug nodig om stand te houden te midden van de omstandigheden.
This can only be achieved if sound business conditions are applied.
Deze kan alleen maar tot stand komen op basis van gezonde economische voorwaarden.
In any case, we are voting against the resolution which includes this condition.
Wij zullen in ieder geval tegen de resolutie stemmen waarin deze bepaling is opgenomen.
A condition of this type may have no legal value, but it is nonetheless of great symbolic value.
Die bepaling heeft geen juridische, maar wel een in hoge mate symbolische waarde.
Anybody who wants to obtain that contract will have to satisfy that condition.
Iedereen die in aanmerking wenst te komen voor het contract zal aan die bepaling moeten voldoen.
Already now, for example, costs are greater for producers in the northern area due to natural conditions.
In het noorden hebben de producenten bijvoorbeeld nu al hogere kosten vanwege de natuurlijke gesteldheid.
For these, the service sector is essential for maintaining full citizenship irrespective of age, physical condition or health.
Voor deze groepen is de dienstensector een noodzakelijke voorwaarde om volwaardig en volledig burger te blijven, ongeacht hun leeftijd, fysieke gesteldheid of gezondheid.
We are talking about the use of substances that are very often not just drugs but are also medicines that are used to treat a variety of conditions.
We praten over het gebruik van middelen die heel vaak niet alleen als doping, maar ook als medicijn voor diverse fysieke gesteldheden worden gebruikt.
condition (ook: state)
Unfortunately, weather conditions in Brussels led to the cancellation of this morning's flight and therefore I was unable to be present in person to update Parliament on the BSE dispute.
De vlucht van vanmorgen was jammer genoeg afgelast wegens het slechte weer in Brussel en ik kon dan ook niet persoonlijk aanwezig zijn om het Parlement de stand van zaken inzake BSE te geven.
NL

air-conditioning {de}

volume_up
air-conditioning (ook: airco, airconditioning)
Zeer geavanceerd, geen air-conditioning -- I hou ervan.
Very advanced, no air-conditioning -- I love it.
Want, bedenk eens, is air-conditioning wat je wilt, of wil je een koelere kamer?
Because, come to think about it, do you really want air-conditioning, or is it a cooler room that you want?
En wanneer ze arriveren komen ze terecht in arbeiderskampen zonder water, zonder air conditioning en hun paspoorten worden afgepakt.
And when they arrive, they find themselves in labor camps with no water, no air conditioning, and their passports taken away.

Voorbeeldzinnen voor "condition" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe third condition, Mr President, is that faux pas or blunders must be avoided.
De derde voorwaarde, Voorzitter, is dat wij fouten en blunders moeten vermijden.
EnglishLithuania complied with this condition over the past six years, as did others.
Litouwen voldeed de laatste zes jaar aan dit criterium, net zoals andere landen.
EnglishWe are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
EnglishThis has become an essential condition for the entry into force of the directive.
Dit punt is een noodzakelijke voorwaarde voor de inwerkingtreding van de richtlijn.
English(Laughter) Of course, they'll never be there, as long as this is in that condition.
(Gelach) Ze zullen er natuurlijk nooit zijn zolang het in deze conditie verkeert.
EnglishIsn't it the mind that translates the outer condition into happiness and suffering?
Het is toch de geest die de externe omstandigheden vertaalt in geluk en lijden?
EnglishWe place this trial order on the condition that the delivery has to be made before…
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
EnglishOf course, we see a stronger Europe as a condition for the very survival of Nato.
Natuurlijk zien we een sterker Europa als voorwaarde voor het overleven van de NAVO.
EnglishIt is what philosophers would call a necessary but not sufficient condition.
Filosofen zouden dat een noodzakelijke maar niet toereikende voorwaarde noemen.
EnglishIf we wish to comply with the Kyoto agreements then this is a necessary condition.
Willen wij de afspraken van Kyoto nakomen, dan is dat een noodzakelijke voorwaarde.
EnglishIt only makes sense to remove the present reserve if this condition is met.
Alleen op deze voorwaarde is het zinvol om de huidige reserve weer vrij te geven.
EnglishIt is estimated that something like 400 000 people in Europe have this condition.
Er zijn in Europa naar schatting 400.000 mensen die deze aandoening hebben.
EnglishPeople say to me that the cattle that are exported are in perfect condition.
Toch wordt mij verteld dat de runderen die geëxporteerd worden niets mankeren.
EnglishEconomic growth is a necessary but not an adequate condition for development.
Economische groei is noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor ontwikkeling.
EnglishOne condition for cooperation, as has been mentioned, is cooperation with The Hague.
Een voorwaarde die genoemd werd voor de steun betreft de samenwerking met Den Haag.
EnglishConsider, for example, a condition like epilepsy, where the brain is overactive.
Denk bijvoorbeeld aan een aandoening zoals epilepsie, waar de hersenen overactief zijn.
EnglishIn any case, we are voting against the resolution which includes this condition.
Wij zullen in ieder geval tegen de resolutie stemmen waarin deze bepaling is opgenomen.
EnglishThe report makes institutional reforms a condition for allowing enlargement to begin.
Het verslag stelt institutionele hervormingen als voorwaarde voor uitbreiding.
EnglishFor precisely that condition will help break the present deadlock in the Middle East.
Want juist dat zal de huidige impasse in het Midden-Oosten kunnen doorbreken.
EnglishOf course you need to be in physical, very good, condition, so I'm training a lot.
Natuurlijk moet je in zeer goede fysieke conditie zijn, dus ik train veel.