"concluded" in het Nederlands


Infinitief van concluded: to conclude
EN

"concluded" - vertaling Nederlands

EN to conclude
volume_up
[concluded|concluded] {werkwoord}

1. algemeen

I would like to conclude with a point that I consider to be very important.
Ik zou willen besluiten met een punt dat ik heel belangrijk vind.
Mr President, as Finland is bilingual, I will conclude my contribution in Swedish.
Mijnheer de Voorzitter, vanwege Finlands tweetaligheid wil ik mijn speech besluiten in het Zweeds.
As there are virtually only Luxembourgers in the Chamber, I shall conclude in Luxembourgish.
Aangezien er bijna alleen maar Luxemburgers aanwezig zijn, zal ik in het Letzeburgs besluiten.
Otherwise, the terrorists will conclude that the events they stage bring results.
Doen wij dit wel dan zullen de terroristen concluderen dat hun daden vruchten afwerpen.
You may of course conclude from this that we should set a date nonetheless.
Natuurlijk kan men desondanks concluderen dat wij een datum moeten vastleggen.
One should not conclude from this, however, that others are not interested.
Daaruit mag men echter niet concluderen dat de anderen voor de zaak geen interesse hebben.
I think we have been able to conclude this case within a very reasonable period.
Ik vind dat wij dit dossier toch nog binnen een heel redelijke termijn hebben kunnen afhandelen.
To conclude, I wish to draw your attention to the fact that a single Commissioner, the European Parliament or the Commission alone cannot deal with all of these issues.
Tot slot wil ik graag uw aandacht vestigen op het feit dat een commissaris, het Parlement of de Commissie al deze kwesties niet alleen kunnen afhandelen.
Het Parlement heeft de agenda afgehandeld.
   – That concludes this morning’ s agenda.
-- De agenda van deze ochtend is afgewikkeld.
I can only congratulate all of us - Parliament, the Council and the Commission - on going through the conciliation procedure and thus concluding our work on this far-sighted proposal.
Ik kan alleen maar ons allen feliciteren - Parlement, Raad en Commissie - dat wij door de bemiddelingsprocedure zijn geraakt en aldus deze zaak met vooruitziende blik hebben kunnen afwikkelen.

2. "that"

to conclude
If he concludes that they are true, the question for us is what is the degree of complicity of EU governments?
Mocht hij tot de conclusie komen dat ze kloppen, dan moeten wij ons afvragen in welke mate de regeringen van de EU-landen medeplichtig zijn.
Should the Commission conclude that cooperation is not unreserved, it can, together with the Council, decide to suspend those negotiations.
Mocht de Commissie tot de conclusie komen dat de samenwerking niet onvoorwaardelijk is, dan kan zij, samen met de Raad, besluiten om de onderhandelingen op te schorten.

Voorbeeldzinnen voor "concluded" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishOnly when that has been successfully concluded can we perhaps take a further step.
Pas wanneer die met succes is afgerond, kunnen we misschien een stap verder gaan.
EnglishThe Council decided that the accession agreement would be concluded under Euratom.
De Raad heeft beslist dat het toetredingsakkoord door Euratom gesloten zou worden.
EnglishFinally, satisfactory agreements are not always concluded regarding dissemination.
Tenslotte, er worden niet altijd goede afspraken gemaakt over de verspreiding.
EnglishParliament and the Council have concluded a joint declaration on this matter.
Het Parlement en de Raad hebben hierover een gezamenlijke verklaring afgelegd.
EnglishWe applaud, however, the fact that Croatia has not concluded such an agreement.
We juichen aan de andere kant toe dat Kroatië zo'n overeenkomst niet gesloten heeft.
EnglishI have concluded that this treaty is not in the best interests of my people.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit verdrag niet ten goede komt van mijn volk.
EnglishIn the European Union we have concluded that the death penalty is barbaric.
We zijn in de Europese Unie tot de conclusie gekomen dat de doodstraf barbaars is.
EnglishThe Presidency concluded its speech back then in the same manner as today ’ s speech.
Het voorzitterschap sloot zijn bijdrage destijds op dezelfde wijze af als vandaag.
EnglishSome have concluded that we can only believe in a God who shares our pain.
Sommigen concludeerden dat we alleen in een God kunnen geloven die ons leed deelt.
EnglishThe nomination procedure is underway and could be concluded before the summer break.
De lopende benoemingsprocedure zou nog voor het zomerreces kunnen worden afgesloten.
EnglishI want to come now to the point with which my colleague Mr Schnellhardt concluded.
Ik wil nu terugkomen op het punt waarmee mijn collega, de heer Schnellhardt, eindigde.
EnglishIt is true that we have concluded the agreement on access to documents.
Het klopt dat wij een akkoord hebben gesloten over de toegang tot de documenten.
EnglishA lot remains to be done before this matter has been satisfactorily concluded.
Er moet nog heel wat gebeuren voordat dit dossier naar tevredenheid kan worden gesloten.
EnglishWe have recently concluded an EC-China Agreement on customs cooperation.
We hebben onlangs een overeenkomst gesloten met China over douanesamenwerking.
EnglishIn July, a peace agreement was concluded between the government and the RUF rebels.
In juli is er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en de rebellen van het RUF.
EnglishMr Roche, you concluded your remarks by saying that this process was at its beginning.
Mijnheer Roche, aan het eind van uw betoog zei u dat dit proces aan het begin stond.
EnglishIn that connection, we welcome the agreement that was recently concluded in Najaf.
In dat verband verwelkomen wij de recente overeenkomst die in Najaf kon worden gesloten.
EnglishIt is one of the most important agreements we have ever concluded with any country.
Het is een van de belangrijkste overeenkomsten die we ooit met een land hebben gesloten.
EnglishThis is what is at issue in the current phase to be concluded by 31 March.
Dat is waar het om gaat in deze fase, die vóór 31 maart moet zijn afgerond.
EnglishThen the summit announced that an agreement had been concluded on maritime safety.
Voorts is op de Top aangekondigd dat er een akkoord is bereikt over de veiligheid op zee.