"compounded" in het Nederlands


Infinitief van compounded: to compound
EN

"compounded" - vertaling Nederlands

EN to compound
volume_up
[compounded|compounded] {werkwoord}

But the point is that that extraordinary simple idea rests on layers of simplicity each compounded into a complexity that is itself simple, in the sense that it is completely reliable.
Maar het punt is dat dit buitengewoon simpele idee berust op lagen van eenvoud elk samengesteld tot een complexiteit die zelf weer eenvoudig is in de zin dat ze volledig betrouwbaar is.

Synoniemen (Engels) voor "compound":

compound

Voorbeeldzinnen voor "compounded" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe Commission's initial error, in other words, has been compounded by the wrong choice of method.
De Commissie begaat hiermee wederom een grote fout met betrekking tot haar werkwijze.
EnglishThe handling of these issues by the Commission has compounded the problem.
De wijze waarop de Commissie met deze kwesties is omgegaan heeft het probleem niet geringer gemaakt.
EnglishThe second challenge is the humanitarian one, which preceded the war but has been compounded by it.
Onze steun aan de humanitaire inspanningen moet in daden worden omgezet.
EnglishCompounded over a 40-year savings period this could significantly reduce overall scheme returns.
Gezien over een periode van veertig jaar levert dit een aanzienlijk lagere pensioenopbrengst op.
EnglishSuch problems could be compounded by the fact that different rules apply to different sectors.
Het feit dat voor verschillende sectoren verschillende bepalingen gelden kan deze problemen nog verergeren.
EnglishIn many cases this is compounded by smallness of size.
Het vervoer van en naar de eilanden wordt daardoor bemoeilijkt.
EnglishThen heavy rainfall and localised flooding made harvesting difficult and compounded the losses.
Hevige regenval en plaatselijke overstromingen bemoeilijkten vervolgens het oogsten en maakten de verliezen nog groter.
EnglishIt recognises that discrimination against women is often compounded by discrimination on other grounds.
In het document wordt geconcludeerd dat discriminatie van vrouwen vaak samengaat met discriminatie op andere gronden.
EnglishWe've had 28 percent per year compounded growth in dollars in information technology over the last 50 years.
We hebben 28 procent samengestelde groei in dollars per jaar in de informatietechnologie in de afgelopen 50 jaar.
EnglishThis is also compounded by the close ties between Hezbollah and Syria and, above all, the Islamic Republic of Iran.
Voeg daarbij nog de nauwe banden die Hezbollah onderhoudt met Syrië en vooral de Islamitische Republiek Iran.
EnglishThe decline of the rouble has compounded the problems.
EnglishThe indebtedness is therefore compounded.
Dat komt neer op het doorschuiven van schuld.
EnglishThis was compounded by the fact that the Committee of Inquiry did not even have the courage to summon President Delors.
Dit geldt te meer, omdat de Enquêtecommissie niet eens de moed heeft gehad om Commissievoorzitter Delors op te roepen.
EnglishThe Commission was already in serious trouble and its problems were bound to have been compounded by the Bangemann decision.
De Commissie zat al diep in de problemen, en hij had kunnen weten dat hij die met zijn besluit alleen maar zou verergeren.
EnglishOften these problems are compounded by poor health and housing stock and a culture of drug dependency.
Vaak worden deze problemen nog verergerd door een slechte gezondheidstoestand, armzalige huisvesting en een cultuur waarin men afhankelijk is van drugs.
EnglishEqually worrying is the worsening humanitarian situation which is compounded by restrictions on humanitarian access.
Minstens zo verontrustend is de verslechterende humanitaire situatie, die wordt verergerd door de beperkingen die zijn opgelegd aan de humanitaire hulpverlening.
EnglishTheir fears and uncertainties have been compounded because of their belief that immigrants will pose a threat to future employment.
Hun angsten en onzekerheden worden nog vergroot doordat ze geloven dat immigranten een bedreiging zullen vormen voor de toekomstige werkgelegenheid.
EnglishThis creates a difficult and disturbing atmosphere for transatlantic relations, which is compounded by the recent decisions on steel.
Daardoor komen de verhoudingen in het bondgenootschap onder grote druk te staan, zeker na de recente beslissingen met betrekking tot de import van staal.
EnglishThe political hypocrisy of using the word'social ' to dress up an increasingly rampant capitalism is compounded here by a very foolish error.
Wanneer men het predikaat " sociaal " plakt op een steeds teugellozer kapitalisme, is dat niet alleen politiek hypocriet maar ook buitengewoon dom.
EnglishThis problem was further compounded by the decision of the UK, Germany and France to hold a mini-summit prior to the Ghent Council.
Dit probleem werd nog vergroot door het besluit van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk om een minitop te houden voorafgaand aan de Raad van Gent.