EN

complaint {zelfstandig naamwoord}

volume_up
complaint (ook: claim)
This is what the Dutch wanted to lodge a complaint about to the European Commission.
Hierover wilden de Nederlanders een klacht indienen bij de Europese Commissie.
They say that a complaint was made to him - that is to say to me.
Hier staat dat bij hem - bij mij dus - in die hoedanigheid een klacht is ingediend.
Is there anything that the Commission can do and will it address my complaint speedily?
Kan de Commissie iets doen en gaat de Commissie mijn klacht snel behandelen?
I would like secondly, Mr President, to express a complaint.
Ten tweede wil ik hier een aanklacht indienen, mijnheer de Voorzitter.
Furthermore, this complaint - and I would add that I consider this a significant point - does not come from just any old person.
Bovendien - en dit vind ik een belangrijk punt - komt deze aanklacht niet van zomaar iemand.
However, the new commitment included some minor changes which, in turn, led to a further complaint.
De nieuwe verplichting hield echter kleine veranderingen in, die op hun beurt tot een nieuwe aanklacht leidden.
complaint
Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijn beklag doen.
Mr President, may I first of all associate myself with the comments of complaint that were raised by Mr Barón Crespo.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil me om te beginnen aansluiten bij de opmerkingen waarmee de heer Barón Crespo zijn beklag heeft gedaan.
We have given the buyer/ consumer appropriate access to the means of redress, of complaint and of information in this matter.
We hebben de koper/consument de juiste middelen in handen gegeven om regres te verkrijgen, zijn beklag te doen en zich op dit terrein te informeren.
complaint (ook: ailment, disease, illness)

Voorbeeldzinnen voor "complaint" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt says in the Minutes that I asked for an official complaint to be made to NATO.
Hier in de notulen staat dat ik heb gevraagd protest aan te tekenen bij de NAVO.
EnglishReduced mobility does not necessary depend on some form of medical complaint.
Een mobiliteitshandicap betekent niet per se dat men een medisch probleem heeft.
EnglishI also heard in Corsica a complaint similar to the one expressed by our fellow MEP.
Een gelijkaardige klacht als die geuit door onze collega hoorde ik ook in Corsica.
EnglishMr President, I am sorry to have to make yet another complaint about Air France.
-- Mijnheer de Voorzitter, het spijt me dat ik wederom een klacht heb over Air France.
EnglishThis is what the Dutch wanted to lodge a complaint about to the European Commission.
Hierover wilden de Nederlanders een klacht indienen bij de Europese Commissie.
EnglishThe person concerned must be able to lodge a complaint against this decision.
De betrokkene moet in staat worden gesteld beroep aan te tekenen tegen dit besluit.
EnglishOur complaint is that this is to be regulated in the form of a technical annex.
Wij willen niet dat een en ander wordt geregeld in de vorm van een technische bijlage.
EnglishI would request you to pass this complaint on to the Bureau of Parliament.
Ik verzoek u die verzuchting over te brengen aan het Bureau van het Parlement.
EnglishI cannot even raise this complaint against you as I clearly understand your problems.
Ik kan me zelfs niet bij u beklagen, omdat ik heel goed uw problemen begrijp.
EnglishThe person lodging the complaint shall be informed of the outcome of such inquiries.
De klager wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van de onderzoeken.
EnglishAnother complaint is that too many Turkish settlers will remain on the island.
Er wordt ook gezegd dat er te veel Turkse bewoners op dit eiland blijven.
EnglishWe have identified the WTO as the principle forum to which complaint should be made.
Wij hebben de WTO aangewezen als het voornaamste forum voor het indienen van klachten.
EnglishIs there anything that the Commission can do and will it address my complaint speedily?
Kan de Commissie iets doen en gaat de Commissie mijn klacht snel behandelen?
EnglishI think Austria has no call for complaint regarding what has been done, quite the contrary.
Ik denk dat Oostenrijk zich niet hoeft te beklagen over de uitkomst, integendeel.
EnglishThis woman was ordered to leave the country after she filed a complaint with the police.
Nadat ze aangifte had gedaan bij de politie kreeg ze het bevel het land te verlaten.
EnglishI have made a complaint to you regarding the illegal waste dumps found in Wicklow.
Ik heb bij u geklaagd over de illegale afvalstortplaatsen die in Wicklow zijn aangetroffen.
EnglishThe right of petition and complaint is an important instrument for a democratic Europe.
Het petitie- en klachtrecht is een belangrijk instrument voor een democratisch Europa.
EnglishI have every sympathy with your complaint about the timing of this debate.
Ik heb het volste begrip voor uw klacht over het tijdstip van dit debat.
EnglishThe website also contains the new standard form for making a complaint.
De website bevat tevens het nieuwe standaardformulier voor het indienen van klachten.
EnglishI would ask you to forward this complaint to Parliament's Presidency.
Ik verzoek u mijn klacht aan het voorzitterschap van het Parlement over te brengen.

Synoniemen (Engels) voor "complaint":

complaint