EN

communication {zelfstandig naamwoord}

volume_up
communication
The Eurostat affair exposed the existing weaknesses in the channels of communication.
De Eurostat-affaire heeft bestaande gebreken in de communicatie blootgelegd.
It will require information to become communication that goes in both directions.
Dat vereist dat informatie verandert in communicatie naar beide kanten.
That will result in problems for the freedom of personal communication.
Dat zorgt voor problemen voor de vrijheid van persoonlijke communicatie.
In the communication and the report the various trade barriers are described.
In mededeling en verslag worden de diverse handelsbelemmeringen beschreven.
Relating to the President's communication on the membership of the committees.
Betreffende de mededeling van de Voorzitter over de samenstelling van de commissies
In conclusion, this communication sets out an ambitious and progressive agenda.
Tot slot bevat deze mededeling een ambitieuze en vooruitstrevende agenda.
This proposal is part of the Commission strategy set out in our communication on regional fisheries organisations.
Dit voorstel maakt deel uit van de strategie van de Commissie die wij al hebben uiteengezet in ons bericht over de regionale visserijorganisaties.
The Commission is now preparing a communication to Parliament and the Council of Ministers on the extent to which recommendations are to be formulated.
De Commissie bereidt nu een bericht voor aan het Parlement en de Raad van Ministers, inzake de mate waarin aanbevelingen zullen worden opgesteld.
Politically speaking, it would be unacceptable if this communication by the BBC were true and if a presidency could block or delay the presentation of proposals by the Commission.
Staatkundig gezien zou het onaanvaardbaar zijn als dit bericht van de BBC waar zou zijn en dat een voorzitterschap het indienen van voorstellen door de Commissie zou kunnen blokkeren of uitstellen.
The amendments proposed by my group with regard to the 'information and communication policy ' chapters are along these lines and are essential to the future of Europe.
De amendementen die mijn fractie heeft voorgesteld aangaande de hoofdstukken " Beleid inzake voorlichting en kennisgeving " liggen in deze lijn en zijn essentieel voor de toekomst van Europa.
There is a Commission communication imposing clear minimum rules on publicity and collective decision-making for all Community subsidies.
In een mededeling van de Commissie worden voor alle communautaire subsidies duidelijke minimumregels inzake bekendmaking en collectieve besluitvorming opgelegd.
communication
We know that scientifically, thanks to the communications revolution, all the tribes on the planet, all 15,000 tribes, are in touch with each other.
Dat is wetenschappelijk bewezen, dankzij de communicatierevolutie, alle stammen van de planeet, alle 15,:,000, staan met elkaar in verbinding.
communication
It was Prime Minister Prodi himself who, in an official communication, contradicted Mr Fava on the Abu Omar affair.
Premier Prodi heeft zelfs in een officieel communiqué ontkend wat de heer Fava over de kwestie Abu Omar zegt.
And, in order to try to justify the unjustifiable, the Interior Minister of Mr Aznar's government has issued a joint communication with the judge of the National High Court.
In een poging recht te praten wat krom is, heeft de minister van Binnenlandse Zaken van de regering van de heer Aznar, samen met het Spaanse Hooggerechtshof, een communiqué doen uitgaan.

Voorbeeldzinnen voor "communication" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAllow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
Maar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
EnglishThis we have done with the Communication in 1998 and we will continue to do so.
Dat hebben we gedaan met onze mededeling uit 1998 en dat zullen we blijven doen.
EnglishThe communication and Mr Danesin's report are thus an excellent starting point.
Daarom is de mededeling en het verslag van collega Danesin een goed uitgangspunt.
EnglishThe next item is the communication by the Commission on 'Tomorrow's Commission '.
Aan de orde is de mededeling van de Commissie over " De Commissie van morgen ".
EnglishThe equivalent communication for 2001 is already more than one month overdue.
De vergelijkbare mededeling voor het jaar 2001 is al meer dan een maand te laat.
EnglishIn its communication, the Commission makes a distinct reference to industry itself.
De Commissie wijst in haar mededeling uitdrukkelijk naar het bedrijfsleven zelf.
EnglishThere was a destruction of homes, of energy, communication and transport networks.
Huizen, maar ook energie-, transport- en communicatienetwerken werden vernietigd.
EnglishThe follow-up to the Communication we are discussing is already well advanced.
Wij zijn reeds vergevorderd met het vervolg op de onderhavige Commissiemededeling.
EnglishMr President, I shall also focus my remarks on the Green Paper communication.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal mijn opmerkingen ook beperken tot het Groenboek.
EnglishCommissioner Busquin's communication on the European research area is very good.
De mededeling van commissaris Busquin over de Europese onderzoekruimte is heel goed.
EnglishI thank Parliament for the support that has been expressed for this communication.
Ik wil het Parlement bedanken voor de steun die het deze mededeling heeft gegeven.
EnglishI invite the European Parliament also to give its opinion on the communication.
Ik nodig het Europees Parlement uit om ook zijn mening over de mededeling te geven.
EnglishThe next item is the Commission communication on the European research area.
Aan de orde is de mededeling van de Commissie over de Europese onderzoeksruimte.
EnglishI would like to see the Commission communication on retail payments in that light.
De mededeling van de Commissie over retailbetalingen wil ik in dat licht zien.
EnglishThe next item is the Commission communication on economic and social cohesion.
Aan de orde is de mededeling van de Commissie over economische en sociale cohesie.
EnglishTonight is perhaps too early for a detailed discussion of that communication.
Het is vanavond misschien nog te vroeg om de mededeling uitvoerig te bespreken.
EnglishI believe that languages are a vehicle for communication rather than for isolation.
Taal is naar mijn idee een middel om te communiceren en niet om je te isoleren.
EnglishWhat follow-up will be given to this communication on the pharmaceutical industry?
Welk gevolg zal aan de mededeling voor de farmaceutische industrie worden gegeven?
EnglishThe second was a communication on the publication of the format for these permits.
Ten tweede, een mededeling over de publicatie van de voordruk van deze documenten.
EnglishThere are many examples, which are also listed in the Commission's communication.
Er zijn vele voorbeelden, welke ook in de mededeling van de Commissie zijn genoemd.

Synoniemen (Engels) voor "communication":

communication
communicable
communicative