"to come close" in het Nederlands

EN

"to come close" - vertaling Nederlands

Voorbeeldzinnen voor "to come close" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd all this to come as close as possible to the human dream of being able to fly.
Dit allemaal om zo dicht mogelijk te komen bij de menselijke droom om te kunnen vliegen.
EnglishBut more importantly, let me tell you -- I'm going to come up really close here.
Belangrijker: laat ik je dit zeggen -- ik kom heel dichtbij, hier.
EnglishI come from a country close to the Balkans and remember the Kosovo intervention.
Mijn land ligt in de buurt van de Balkan en ik kan me de interventie in Kosovo nog herinneren.
EnglishBoth of these committees come into very close contact with the individual European citizen.
Deze commissies komen namelijk zeer nauw in contact met individuele Europese burgers.
EnglishMr President, auctions should also come under close scrutiny.
Voorzitter, van groot belang is dat er ook heel kritisch wordt gekeken naar het veilen.
EnglishThis software allows us to come close and look at parts of this.
Deze software laat ons toe dit goed te benaderen en naar de verschillende delen te kijken.
EnglishIn the same time, only three of them have come close to finishing all the things they undertook to do.
Tegelijkertijd zijn slechts drie van hen bijna al hun beloften nagekomen.
EnglishThe fact that we have come close to full employment is a practical example of what is achievable.
Het feit dat we bijna volledige werkgelegenheid hebben bereikt is een praktisch voorbeeld van wat mogelijk is.
EnglishEvery institution must therefore adjust its mode of operation to come as close as possible to the citizen.
Elke instelling moet dan ook haar handelwijze bijstellen om zo dicht mogelijk bij de burger te staan.
EnglishBut it is also true that we have come very, very close to doing so.
EnglishSome Members have suggested that in my text I come too close to the Council and Commission view.
Sommige lidstaten hebben gesuggereerd dat ik in mijn tekst te dicht raak aan de visie van de Raad en de Commissie.
EnglishThe European Parliament's political discussions on Agenda 2000 will then come to a close with tomorrow's vote.
Morgen vindt dan de stemming plaats en rondt het Parlement zijn politieke beraad over Agenda 2000 af.
EnglishWhat we can do is come as close as we can to such a plan, and there will be no better plan than this one.
Er kan alleen een toenadering zijn in de mate van het mogelijke: een beter plan dan dit zal er niet komen.
EnglishThis has come close to happening on a number of occasions.
Dit is reeds meermaals bijna het geval geweest.
EnglishHowever, we have a satisfactory compromise and we have also come very close to the Commission.
Nu ligt er echter een tevredenstellend compromis op tafel en zijn wij ook heel dicht in de buurt van de Commissie gekomen.
EnglishNow of course there are other moves, but with vast computers we approximate and come close to the optimal solution.
Natuurlijk zijn er andere zetten, maar met enorme computers komen we dicht bij de optimale oplossing.
EnglishNow if I were to come to you face-to-face and come this close to you, you would feel threatened.
Als ik nu tegenover jou zou komen, gezicht tegenover gezicht, en zo dicht bij jou zou komen, dan zou jij je bedreigd voelen.
EnglishThe one goal, the one dream I'd had for as long as I could remember -- I hadn't even come close.
Dat ene doel, die droom die ik had gehad die ik had gehad zolang als ik me kan herinneren -- ik was niet eens dichtbij gekomen.
EnglishThat computer is unlike anything you've had, and does things -- there are four of them -- that you don't come close to.
Die computer is anders dan alle andere, en doet dingen -- er zijn er vier -- waar je niet aan kunt tippen.
EnglishHas the time not come to decide to close down the remaining fifteen power stations of the Chernobyl type?
Wordt het geen tijd om tot het besluit te komen àl de resterende vijftien centrales van het Tsjernobyl-type af te breken?

Vergelijkbare vertalingen voor "to come close" in Nederlands

come werkwoord
Dutch
close bijvoeglijk naamwoord
close bijwoord