EN

club {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
club (ook: society)
But Fight Club only exists in the hours between when Fight Club starts and when Fight Club ends.
Maar de Fight Club bestaat alleen tijdens de uren dat de club bijeenkomt.
We had the spelling bee in conjunction with the Gwomeus Club.
We organiseerden de spellingwedstrijd in samenwerking met de Gwomeus Club.
And another piece for the art directors' club is "Anna Rees" casting long shadows.
Nog een stuk voor de art director's club is "Anna Rees" die lange schaduwen werpt.
Secondly, and most importantly, they all began their sporting careers in an amateur club or at a school.
Maar waar het vooral om gaat, is dat zij bij een vereniging of op school met sport zijn begonnen.
Elke club, iedere vereniging heeft er een.
In this respect, the EU should not, in principle, behave like a closed club, but should open itself up to a country that is guided by European standards.
De EU stelt zich in dit opzicht ten principale niet op als een besloten vereniging, maar opent zich naar een land dat zich naar Europese normen richt.
Mr President, I am not sure I have ever enjoyed such largesse of time before in this House, but I am glad it is in the company of a select club!
Mijnheer de Voorzitter, ik geloof niet dat ik hier ooit zulke zeeën aan spreektijd tot mijn beschikking heb gehad, maar ik ben verheugd dat het ten overstaan van zo'n select gezelschap is.
One time he took the club and he switched it around...... with the handle sticking out and bop, right there.
Op een keer stond hij met z'n knuppel te zwaaien...... met het handvat naar buiten, en knal, precies hier
And the army is attacking crowds with clubs.
Het leger slaat op de mensen in met knuppels.
2. sport en spel
club
volume_up
klaveren {mv} (kaartspel)
NL

club {de}

volume_up
Maar de Fight Club bestaat alleen tijdens de uren dat de club bijeenkomt.
But Fight Club only exists in the hours between when Fight Club starts and when Fight Club ends.
We organiseerden de spellingwedstrijd in samenwerking met de Gwomeus Club.
We had the spelling bee in conjunction with the Gwomeus Club.
Nog een stuk voor de art director's club is "Anna Rees" die lange schaduwen werpt.
And another piece for the art directors' club is "Anna Rees" casting long shadows.
Elke club, iedere vereniging heeft er een.
Every club, every society has one.
De Commissievoorstellen die wij vandaag hier behandelen, studies van de high level group, de Club van Brussel, het informatiemaatschappijforum, teveel om op te noemen.
The Commission proposals which we have before us today, studies by the high level group, the Club of Brussels, the information society forum,... and just too many to name.
Ik vind het onverantwoordelijk om dat verstoppen, en de bevolking alleen maar een kalmeringstablet te geven door een club voor eindeloze discussies in de vorm van een ad hoc commissie op te richten.
I think it would be irresponsible if we were draw a veil over the issue by saying: 'just to pacify you, we will set up an interminable debating society, or a temporary committee

Voorbeeldzinnen voor "club" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd another piece for the art directors' club is "Anna Rees" casting long shadows.
Nog een stuk voor de art director's club is "Anna Rees" die lange schaduwen werpt.
EnglishAnd one key way that we're going to do this is to introduce this book club.
En een belangrijke manier om dat te doen is door een boekenclub te introduceren.
EnglishIndeed, the Council of Europe is refusing to allow Croatia to join the club.
Zo heeft de Raad van Europa Kroatië onlangs de toegang tot zijn club ontzegd.
EnglishWhich means a lot of you have been breaking the first 2 rules of Fight Club.
Dat betekent dat veel mensen de eerste twee regels van de Fight Club breken
EnglishIn fact, your prevailing ideology is that of the Club of Rome of the 1960s.
Telkens als er zich een probleem voordoet lost u het op negatieve wijze op.
EnglishThe British people were lied to 30 years ago about this European club.
De Britse bevolking is dertig jaar geleden voorgelogen over deze Europese club.
EnglishMeanwhile, on a more mundane level, this is becoming a very expensive club to belong to.
Ondertussen wordt dit, op een mondainer niveau, een zeer dure club om bij te horen.
EnglishWithout such a strategy, the nuclear club will inevitably continue to proliferate.
Zonder een dergelijke strategie zal het aantal landen met kernwapens alleen maar toenemen.
EnglishIt was a National Geographic expedition, but it was organized by The Explorers Club.
Het was een expeditie van National Geographic maar georganiseerd door The Explorers Club.
EnglishAs a Social Democrat, I am opposed to the EU being a 'rich man's club '.
Als sociaal-democraat vind ik dat de EU geen " rijkeluisclub " mag worden.
EnglishFight Club became the reason to cut your hair short or trim your fingernails.
De Fight Club werd 'n reden om je haar of je nagels kort te knippen.
EnglishThe EU is not a religious club; the common denominator is democracy, not religion.
De EU is geen religieuze club; de gemeenschappelijke noemer is democratie en niet godsdienst.
EnglishNobody wants to be associated with failure or to join a poorly-run club.
Niemand wil graag bij een verliezend team gaan, bij een club waaraan van alles mankeert.
EnglishI am president of a sports association: the Järnvägen Handball Club in Hallsberg.
Ik ben voorzitter van een sportvereniging, meer bepaald van handbalclub Järnvägen in Hallsberg.
EnglishThe guy who came to Fight Club for the first time, his ass was a wad of cookie dough.
Toen hij voor 't eerst hier kwam, was z'n kontnet 'n bal koekjesdeeg.
English(Laughter) I wouldn't want to belong to any string theory club that would have me as a member.
(gelach) Ik wil geen lid zijn van een snaartheorieclub die mij als lid wil hebben.
EnglishMr President, as a member of the 'Friday Club ', I too would like to say a few words.
Mijnheer de Voorzitter, ik vond dat ook ik het woord diende te nemen.
EnglishSenator Aoshima reported an assault, by 2 men and a woman, at Club A today.
Senator Aoshima berichtte over 'n aanval... door twee mannen en een vrouw op Club A vandaag.
EnglishAnd if I go to a club and play a gig, people are like, "Here, have some drinks on us!"
Als ik optreed in een club, zeggen mensen: "Hier, drink wat van ons!"
EnglishThirdly, the European Union is not intended to be an elite, members-only club.
Ten derde moet de Europese Unie niet een exclusieve, enkel voor leden toegankelijke club worden.