EN

change {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This change will mean an increase in their power and responsibility.
Met die wijziging krijgt die zowel meer macht als verantwoordelijkheid.
The fact that China is pressing for this change to take place is not reassuring.
Het feit dat China op deze wijziging aandringt, is niet bepaald geruststellend.
This change must make their accession as painless and successful as possible.
Deze wijziging moet hun toetreding zo pijnloos en succesvol mogelijk maken.
Change is happening, and the change that is happening is not one that is in software.
Er is verandering gaande, en die verandering zit niet in software.
Mobility is understood to mean a change of workplace and place of work.
Mobiliteit betekent verandering van arbeidsplek, maar ook van arbeidsland.
If this is carried out, it will prove an important step in achieving change.
Als dit alles wordt gerealiseerd, betekent dat een grote verandering.
This change will not require a change in the proposal.
Deze aanpassing vereist geen wijziging van het voorstel.
To be more precise, this change to the OIE rules must take two forms.
Preciezer gezegd: de regels van de IOE behoeven in twee opzichten aanpassing.
Nothing in this requires any change of legislation in any Member State.
Er staat niets in dit document dat aanpassing van de wetgeving in de lidstaten noodzakelijk maakt.
~~~ This is the change in liking score, the change from the first time they ranked to the second time they ranked.
Dit is de verschuiving in waarderingscijfer, de verschuiving van de eerste keer waarderen ten opzichte van de tweede keer.
As I say, the majority of those changes we proposed last time have been introduced.
De meeste wijzigingen die wij de vorige keer hebben voorgesteld zijn, zoals ik al zei, doorgevoerd.
That is why I make this appeal to those who hold power in Iran: change; turn about, before it is too late.
Daarom doe ik een beroep op degenen in Iran die het daar voor het zeggen hebben: sla een andere weg in, keer nog tijdig op uw schreden terug!
change (ook: switch)
The transfer to the euro is going to change a whole scale of values.
De overstap op de euro betekent aanpassing van een hele reeks waarden.
The Commission assumes that a change to Article 129, public health, will not limit the scope of the programme.
De Commissie gaat ervan uit dat de overstap naar artikel 129 - volksgezondheid - die niet zal verkleinen.
These considerations come into play as regards the significant technological change that the switchover to digital represents.
Dat zijn overwegingen waar we bij de overstap naar digitaal rekening mee dienen te houden.
We all had expectations and hopes that this would change for the better in the course of time.
We hadden allemaal verwacht en gehoopt dat er na verloop van tijd weer een positieve tendens zou zijn waar te nemen.
The organisation of the forthcoming parliamentary elections has now become a test of Lebanon’ s desire for change.
Verder zal uit het verloop van de komende parlementsverkiezingen moeten blijken hoe sterk de wil tot verandering is in dit land.
But if God can or will do these things -- intervene to change the flow of events -- then surely he could have stopped the tsunami.
Maar als God deze dingen kan of zal doen -- ingrijpen in het verloop van gebeurtenissen -- dan kon hij zeker de tsunami tegengehouden hebben.
They have reacted to the currency change with enthusiasm and patience.
Deze heeft met enthousiasme en geduld gereageerd op de wisseling van munten.
What has come to be known as regime change was not the European Union's objective.
De Europese Unie is nooit uit geweest op wat men wel een ' wisseling van de wacht?
But he did not have the time because of the change in the presidency.
Door de wisseling van het voorzitterschap viste ik dus in feite achter het net.
That will only change when the Treaty of Amsterdam enters into force.
Dat zal pas anders worden als het Verdrag van Amsterdam in werking is getreden.
Dat moet anders worden!
There will also be many outward changes, and we will gain additional responsibilities in our international role.
Ook naar buiten toe zullen vele dingen anders worden en zal onze internationale rol nog grotere verantwoordelijkheden met zich meebrengen.
I -- you know, when I -- after I had invented PCR, I kind of needed a change.
Nadat ik PCR (Polymerase Chain Reaction) had uitgevonden, had ik wat afwisseling nodig.
It is going to be a pleasant change to hear her views rather than read about them in the Financial Times and the other press.
Het zal een plezierige afwisseling zijn om haar standpunten te vernemen in plaats van ze te lezen in de Financial Times en de overige kranten.
Audit firms should be changed at least every seven years, and the break between contracts should last at least two years.
De afwisseling van de voornaamste accountantsvennoot dient uiterlijk na zeven jaar te geschieden met minimaal twee jaar tussen twee opdrachten.
It does not allow us to bring about a change of direction in energy policy.
Daarmee kan men geen kentering in het energiebeleid tot stand brengen.
However, last year's statistics may mark a change in the trend here.
De statistieken van het afgelopen jaar zouden wellicht een kentering in deze trend kunnen inluiden.
There are five reasons why we need to change our energy policy.
Deze kentering is om vijf redenen noodzakelijk.
You'd still have five billion left in change, and people would ask for the trains to be slowed down.
Je houdt 5 miljard wisselgeld over, en men vraagt of de trein niet langzamer kan.
Hou het wisselgeld maar.
Every evening proprietors are going to have to convert their whole day's takings into change again, doing the same for every shop they own.
Iedere avond moeten ondernemers complete dagopbrengsten opnieuw inwisselen in wisselgeld, van iedere winkel.
The challenge which faced the newly-elected Parliament and the Commission in 1999 was to change this attitude.
Omkering te brengen in die houding, dát was in 1999 de uitdaging waarvoor het nieuwe gekozen Europees Parlement en de Europese Commissie zich gesteld zagen.
Madam President, Afghanistan is the theatre of a complete reversal of situation, which could change the geopolitical playing cards in central Asia.
Mevrouw de Voorzitter, Afghanistan is het toneel van een volledige omkering van de situatie, wat de kaarten van het geopolitieke spel in Centraal-Azië zou kunnen veranderen.
change
volume_up
omslag {de} (verandering)
The euro cannot succeed without a cultural and democratic change within the Union.
De euro kan niet slagen zonder een culturele en democratische omslag van de Unie.
There is tension around Europe but at the same time I detect a sea-change.
Er heerst een spanningsveld in Europa, maar ik bespeur tegelijkertijd een omslag.
This change is lacking in both the Commission proposal and in the Thomas report.
Deze omslag vind ik onvoldoende in het voorstel van de Commissie en in het verslag-Thomas.

Voorbeeldzinnen voor "change" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.
Die wacht aan het einde van de weg als nu de bakens niet worden verzet, denk ik.
EnglishThe fact that China is pressing for this change to take place is not reassuring.
Het feit dat China op deze wijziging aandringt, is niet bepaald geruststellend.
EnglishOn Paragraph 1d I wish to change the '45 calendar days ' to '60 calendar days '.
In paragraaf 1d wil ik " 45 kalenderdagen " veranderen in " 60 kalenderdagen ".
EnglishIn fact, the problems of enlargement and climate change will offer new prospects.
De uitbreiding en de klimatologische veranderingen openen nieuwe perspectieven.
EnglishEnlargement is, I hope, a vehicle for reform and change in the European Union.
Ik hoop dat uitbreiding tot hervorming en verandering in de Europese Unie leidt.
EnglishThis is unfortunate, and we shall have to change our procedures in this respect.
Ik betreur dit en ik vrees dat wij onze procedures in dat opzicht moeten wijzigen.
EnglishHe presumably hopes that, with a change of government, he will be allowed back.
Hij hoopt waarschijnlijk dat hij na een regeringswisseling zal kunnen terugkeren.
EnglishOther areas to which I object and which I should like to change are the following.
Inzake de volgende terreinen heb ik ook bezwaren en zou ik veranderingen willen:
EnglishIn my view, it is far more important to change the mentality of the supporter.
Ik vind het veel belangrijker om de mentaliteit van de supporter te veranderen.
EnglishWe need to change fundamental aspects of our agriculture policy for the long term!
Wij moeten de fundamentele aspecten van ons landbouwbeleid blijvend veranderen.
EnglishAnd keep going, until the subject presses the button, saying, "I see the change."
En ga door, tot de proefpersoon op de knop drukt en zegt: "Ik zie de verandering".
EnglishSocial change must also open up opportunities for the individual on a broad front.
De maatschappelijke verandering moet ook in ruime mate individuele kansen bieden.
EnglishLet me now change over into my own language and say something on the report itself.
Laat ik nu overgaan in mijn taal en toch nog iets zeggen over het verslag zelve.
EnglishThe euro cannot succeed without a cultural and democratic change within the Union.
De euro kan niet slagen zonder een culturele en democratische omslag van de Unie.
EnglishWhy do we throw those refugees back into the hands of the regime we want to change?
Waarom jagen wij de vluchtelingen terug naar het regime dat wij willen vervangen?
EnglishIf this situation does not change, the whole reunification will be up in the air.
Als deze situatie niet verandert, komt de hele hereniging op losse schroeven.
EnglishThey need to change their attitude, not just one article in their constitution.
Zij moeten hun mentaliteit veranderen, en niet slechts een artikel in hun grondwet.
EnglishThe aim of our initiative is therefore also to change attitudes and behaviour.
Het doel van ons initiatief is daarom ook opvattingen en gedrag te veranderen.
EnglishThis leads to uncertainty when paying in old currency and receiving change in euros.
Onduidelijkheid is het gevolg bij betaling met oude munt en teruggave in euro's.
EnglishNeighbouring ASEAN countries need to do more to bring about change in Burma.
De ASEAN-buurlanden moeten meer doen om verandering in Birma te bewerkstelligen.