"to cease" in het Nederlands

EN

"to cease" - vertaling Nederlands

EN to cease
volume_up
[ceased|ceased] {werkwoord}

The onslaught on the civilian population of Grozny must cease.
De hevige aanvallen op de burgerbevolking van Grozny moeten stoppen.
The sale and distribution of dangerous weapons including, in particular, landmines must cease.
De verkoop en verspreiding van gevaarlijke wapens, vooral landmijnen, moet stoppen.
Violence against property and people must cease and the hostages released.
Het geweld tegen eigendommen en mensen moet stoppen en de gijzelaars moeten vrijgelaten worden.
Economists will never cease debating the right level of taxation.
Economen zullen nooit ophouden te debatteren over het juiste belastingniveau.
The oppositions between white and black would cease to exist.
De tegenstellingen tussen blank en zwart zouden ophouden te bestaan.
We Liberals will never cease to condemn this barbaric act wherever it may occur.
Wij liberalen zullen nooit ophouden deze barbaarse handeling te veroordelen, waar ze ook wordt gepleegd.
to cease (ook: to blank out, to disappear)
In short, VAT will cease to be an economic instrument or a means of increasing tax revenue.
Kortom, als conjunctuurinstrument of als instrument om de belastingontvangsten te verhogen zal de BTW wegvallen.
Many reasons for emigrating, seeking asylum and taking flight would thus cease to exist.
Zo kan een menswaardig leven in de regio mogelijk worden gemaakt en zouden veel redenen voor vertrek, asiel en vlucht wegvallen.
Long waiting and transfer times at borders and the fact that direct international connections have ceased to exist are a cause of frustration.
Lange wacht- en overstaptijden aan de grenzen en het wegvallen van de doorgaande internationale verbindingen, zoals die vroeger wel bestonden, zijn een bron van ergernis.
Under Objective 2, it has often happened that actions cease at district boundaries.
Bij doelstelling 2 hebben we dikwijls meegemaakt dat de acties bij de grenzen van een wijk ophielden.
It was reported last week that operations at the Thorp nuclear reprocessing plant may cease sooner rather than later.
Vorige week werd bekendgemaakt dat de centrale mogelijk al op korte termijn zal worden stilgelegd.
to cease (ook: to secrete, to stop, to egest)

Voorbeeldzinnen voor "to cease" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe latest attempt at a cease-fire was on 12 April and it has promptly collapsed.
Het laatste staakthet-vuren was van 12 april en is allang weer aan flarden geschoten.
EnglishFailing another decision, this rule will cease to apply at the end of this year.
Zonder nieuw besluit zou deze regeling aan het einde van dit jaar aflopen.
EnglishAs part of the compromise, too, the programme will cease at the end of 2006.
Een onderdeel van het compromis is ook dat het programma eind 2006 wordt beëindigd.
EnglishWe have to do everything in our power to make sure that this cease-fire lasts.
Wij moeten alles doen wat in onze macht ligt om te zorgen dat dit bestand standhoudt.
EnglishIf we do not, we will cease to have any control whatsoever over the situation.
Als we dat niet doen, zullen we hoegenaamd geen controle meer hebben over de situatie.
EnglishIn accordance with decisions taken earlier, it will cease in July 2002.
Overeenkomstig de eerder genomen besluiten houdt zij in juli 2002 op te bestaan.
EnglishEurope must therefore cease being an economic giant and a political dwarf.
Europa mag dus niet langer een economische reus en een politieke dwerg zijn.
EnglishThe production of landmines and their export to the country must also cease.
Ook moet een eind worden gemaakt aan de productie en de export van mijnen naar dit land.
EnglishIf this does not happen the college of Commissioners will cease to have my support.
Als dat niet gebeurt kan het college van commissarissen niet langer op mijn steun rekenen.
EnglishI never cease to be amazed how much the price of newspapers varies across Europe.
Ik blijf me verbazen over de prijsverschillen van kranten in Europa.
EnglishThe Chechens must also cease their armed struggle and terrorist attacks.
De Tsjetsjenen moeten ook hun gewapende strijd en terroristische aanslagen beëindigen.
EnglishIn March 1991, UN Resolution 686 set out the conditions of the cease-fire.
In maart 1991 werden in VN-resolutie 686 de voorwaarden van de wapenstilstand vastgelegd.
EnglishWe have now voted in favour of one of them, which mean that the others cease to be options.
Eén daarvan hebben wij aangenomen en dus komen de andere twee te vervallen.
EnglishAnd support for wine and tobacco growing should cease as soon as possible.
Verder dient de steun aan de wijnbouw en tabaksteelt zo snel mogelijk te worden afgebouwd.
EnglishWhen will lawsuits cease against representatives of the citizens ' movement?
Wanneer komt er een einde aan de vervolging van de vertegenwoordigers van de burgerbeweging?
EnglishSo we must make clear that all sides must abide by the cease-fire.
We moeten dus duidelijk maken dat alle partijen zich aan het bestand moeten houden.
EnglishThey are an opportunity for the House to become involved, and cease to be a mere spectator.
Zij bieden een kans om actief op te treden en niet aan de zijlijn te blijven toekijken.
EnglishMr President, the paradoxes of this Parliament never cease to amaze us.
Mijnheer de Voorzitter, je blijft je verbazen over de tegenstrijdigheden in dit Parlement.
EnglishWould the people of Cuba be happy if the European Union were to cease its involvement in Cuba?
Zou de Cubaanse bevolking blij zijn als de Europese Unie haar handen van Cuba aftrok?
EnglishThe Council too has also stated that the transport of live animals must cease...
Ook de Raad heeft zich uitgesproken voor het beëindigen van het transporteren van levende dieren...