"caution" in het Nederlands

EN

"caution" - vertaling Nederlands

EN caution
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

caution
I just mention that as a note of caution.
Ik wil hier alleen even voor waarschuwen.
Those are things against which we must caution one another with extreme seriousness.
Dat zijn dingen waar wij elkaar ontzettend ernstig voor moeten waarschuwen.
However, I must caution those of us who favour a swift reform.
Toch zou ik degenen onder ons die voor een snelle hervorming pleiten, willen waarschuwen.
All these must be addressed with the greatest attention and utmost caution.
Al deze aspecten vergen uitzonderlijke aandacht en extreme voorzichtigheid.
Again I urge caution and call again on sound scientific evidence.
Ik dring nogmaals aan op voorzichtigheid en deugdelijk wetenschappelijk bewijs.
So I am urging caution and would appreciate an answer to that particular question.
Ik dring dus aan op voorzichtigheid en had graag een antwoord op mijn ene vraag.
caution
For that reason we must approach this subject with great caution.
En daarom moeten wij met grote behoedzaamheid dit onderwerp aanpakken.
But Parliament calls for caution to be mixed with enthusiasm.
Het Parlement dringt echter ook op behoedzaamheid aan.
I am puzzled by the Council's excessive caution.
De buitensporige behoedzaamheid van de Raad bevreemdt mij.

Voorbeeldzinnen voor "caution" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe European Union has responded with caution, particularly on security grounds.
De Europese Unie staat hier terughoudend tegenover, met name om veiligheidsredenen.
EnglishI ask the House and I ask the Commission and the Council to proceed with caution.
Ik vraag het Parlement en ik vraag de Commissie en de Raad behoedzaam te zijn.
EnglishBut I would like to temper this comment with a caution to the Commissioner.
Maar ik zou dat wel willen verbinden met een waarschuwing aan de commissaris.
EnglishThis type of technology be used with caution because of the huge impact it has.
Dit type technologie kán niet met beleid worden gebruikt vanwege de enorme impact ervan.
EnglishIn future, food production must be able to comply with the principle of caution.
In de voedselproductie moet men zich ook in de toekomst kunnen houden aan het voorzorgbeginsel.
EnglishI feel we must exercise extreme caution in any decisions relating to this area.
Ik ben van mening dat wij uiterst behoedzaam moeten zijn in onze besluitvorming op dit gebied.
EnglishIt should not read 'the caution principle ', but the 'precautionary principle '.
Het is niet het preventiebeginsel, maar het voorkomingsbeginsel.
EnglishI take the principle of caution seriously and adopt the latter possible interpretation.
Ik neem het voorzichtigheidsbeginsel au serieux en bedoel het tweede.
EnglishWe need to act with a degree of caution, but also determination.
We moeten met enige omzichtigheid te werk gaan, maar ook met vastberadenheid.
EnglishWe obviously need to proceed with caution when doing something like this.
Als we zoiets doen moeten we namelijk heel voorzichtig te werk gaan.
EnglishRelations between the EU and Iran are characterised by a certain amount of caution, which is good.
De EU en Iran hebben bepaalde voorzichtige betrekkingen, en dat is een goede zaak.
EnglishNonetheless, I would caution against simplistic comparisons.
Ik wil er wel op wijzen dat we de geen simplistische vergelijkingen moeten maken.
EnglishMy feeling is that the Commission errs on the side of caution.
Naar mijn gevoel is de Commissie aan de voorzichtige kant bij de berekening.
EnglishIn spite of my caution, I should like to be as positive as possible today.
Ondanks mijn reserve wil ik me zo opbouwend mogelijk opstellen.
EnglishCommissioner, you are proceeding with the utmost caution, and that is an approach which I support.
Mijnheer de commissaris, u loopt op eieren en ik sta dus achter uw aanpak.
EnglishAs long as this is not guaranteed we must treat this technology with very great caution.
Zolang bijwerkingen niet zijn uitgesloten, moeten wij met die technologie zeer voorzichtig zijn.
EnglishThis announcement fills us with hope but also with caution.
Dit bericht echter wekt ons aller hoop, ook al blijft enige scepsis op zijn plaats.
EnglishSo, in my judgment, caution demands that we keep this margin in this area.
Het lijkt mij daarom ook verstandig om de marge op dit gebied als voorzorgsmaatregel aan te houden.
EnglishI will caution, however, against drawing any immediate conclusions.
We moeten echter oppassen dat we geen voorbarige conclusies trekken.
EnglishSo I engaged Caution, this rap singer, with a group of young people from inner-city Tacoma.
Dus ik koppelde Caution, deze rapper, aan een groep jonge mensen uit de binnenstad van Takoma.