EN carry
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Firstly, it budgets for 2002 a preliminary amount of EUR 10 billion of the surplus carried over from 2001.
Dit komt voort uit de overdracht van het overschot 2001, dat is ontstaan doordat bepaalde kredieten voor de structuurfondsen en de landbouwuitgaven niet zijn gebruikt.
However, if the quota of a particular country is not used up, it should be permitted for the difference to be carried over into the next trading period.
Als echter in een bepaald jaar het quotum niet wordt opgebruikt, moet de mogelijkheid bestaan tot overdracht naar het daaropvolgende verkoopseizoen.
Can the Commission say what studies it has carried out on the possibility of transferring quotas and what the outcome was?
Kan de Commissie mededelen welke studies zij tot dusverre heeft verricht om na te gaan of de overdracht van quota mogelijk is en tot welke conclusies zij is gekomen?
carry (ook: grasp, hand, snatch, tongs)
The Tutsi army is losing its hold on the countryside and various Hutu guerilla movements are increasingly carrying out attacks in a number of regions.
Het Tutsi-leger verliest de greep op het platteland en verschillende Hutu-guerrillabewegingen voeren in diverse streken steeds frequenter aanvallen uit.

Voorbeeldzinnen voor "carry" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt is not enough simply to carry out spot checks once the money has been spent.
Het is niet voldoende steekproefcontroles te doen als het geld al uitgegeven is.
EnglishAnd I carry this around as a symbol, really, of the challenge and also the hope.
Ik draag hem bij me als een symbool, in feite, van de uitdaging en ook de hoop.
EnglishIn these circumstances, I think it would be reasonable not to carry on waiting.
Ik geloof dat het onder deze omstandigheden het beste is niet te blijven wachten.
EnglishHow could anyone get through this... and carry out Blain without us knowing it?
Hoe heeft iemand Blain nu mee kunnen nemen zonder dat wij er iets van merkten?
EnglishThose wires carry 13 thousand amps when the machine is working in full power.
Die draden geleiden 13 duizend ampères toen de machine op volle kracht werkten.
EnglishWe will shortly give him a tool to encourage him to carry out work on that basis.
Wij zullen hem weldra een instrument ter hand stellen om hem daartoe aan te zetten.
EnglishThey carry out this work, and without legislation they have no leg to stand on.
Die doen dat werk, en die hebben geen been om op te staan als er geen wetgeving is.
EnglishIf you do not support them, you carry the risk of the whole directive falling.
Als u ze niet steunt, loopt u het gevaar dat de hele richtlijn het niet haalt.
EnglishI therefore welcome the fact that you wish to carry out an independent review.
Daarom ben ik verheugd dat u een onafhankelijke evaluatie wil laten uitvoeren.
EnglishHave appropriations been set aside under the 3rd CSF to carry out the project?
Zijn er via het 3e CB kredieten opgevoerd voor de uitvoering van het project?
EnglishI am convinced that this House has the political will to carry this through.
Ik ben ervan overtuigd dat in dit Huis de politieke wil bestaat om dat te doen.
EnglishNow, our new District Attorney, Harvey Dent...... will carry out that promise.
Onze nieuwe officier van justitie, Harvey Dent... zal deze belofte vervullen.
EnglishLet us first carry out the institutional reforms that are really necessary.
Laten we eerst de werkelijk noodzakelijke institutionele hervormingen doorvoeren.
EnglishThe Agency shall carry out its tasks in liaison with the Commission where necessary.
Het Agentschap vervult zijn taken voorzover nodig in overleg met de Commissie.
EnglishWe are about to deprive people of something of vital importance, unless we carry this!
Wij ontnemen de mensen iets heel belangrijks, als we deze richtlijn niet steunen!
EnglishAs, in theory, a member of the quartet, the Union has the means to carry weight.
Als theoretisch lid van het Kwartet kan de Unie haar invloed doen gelden.
EnglishI am convinced that this is not a good example of how to carry out a task efficiently.
Ik ben oprecht van mening dat dit geen schoolvoorbeeld van doelmatig werken is.
EnglishIn certain areas or companies it is difficult to carry out controls on oilcake.
In sommige gebieden en ondernemingen zijn oliekoekcontroles maar moeilijk uitvoerbaar.
EnglishHowever, we carry out an in-depth evaluation of the European Week Against Cancer.
Toch maken wij een diepgaande evaluatie van de Europese week tegen kanker.
EnglishWhen they started to carry out the tests, they detected cases of mad cow disease.
Op het moment dat ze gingen testen, troffen ze gevallen van de gekke-koeienziekte aan.