"campaign" in het Nederlands

EN

"campaign" - vertaling Nederlands

EN campaign
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

campaign
The campaign will also promote the rights of human rights defenders.
Deze campagne beoogt ook de rechten van mensenrechtenactivisten te bevorderen.
Neither the " no " campaign nor the " yes " campaign made an issue of enlargement.
Noch in de " nee " -campagne noch in de " ja " -campagne ging het om de uitbreiding.
The fight against terrorism is not like a conventional military campaign.
De strijd tegen het terrorisme is geen conventionele militaire campagne.

2. leger

campaign
The campaign will also promote the rights of human rights defenders.
Deze campagne beoogt ook de rechten van mensenrechtenactivisten te bevorderen.
Neither the " no " campaign nor the " yes " campaign made an issue of enlargement.
Noch in de " nee " -campagne noch in de " ja " -campagne ging het om de uitbreiding.
The fight against terrorism is not like a conventional military campaign.
De strijd tegen het terrorisme is geen conventionele militaire campagne.
campaign
Here in the north, our campaign has been marked by defeat and privation.
Hier in het noorden is onze veldtocht getekend door nederlagen en ontbering.
Irrespective of this, however, we must put a stop to this terrible campaign.
Los daarvan: laat er een eind komen aan deze verschrikkelijke veldtocht tegen de menselijkheid!
The situation has indeed deteriorated now, but this campaign against the majority population in Kosovo has been going on for eight years.
De situatie is nu ernstiger geworden, maar al acht jaar vindt hier een veldtocht plaats tegen de meerderheid van de bevolking van Kosovo.

Voorbeeldzinnen voor "campaign" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe Commission could mount the same campaign against racism on European pitches.
Eenzelfde actie kan de Commissie doen tegen het racisme op de Europese velden.
EnglishIn my own country, Sweden, a national election campaign is under way right now.
In mijn land, Zweden, is op dit moment een nationale verkiezingscampagne bezig.
EnglishIt is important to keep in mind that another election campaign is under way too.
We mogen echter niet vergeten, dat er ook andere verkiezingen op handen zijn.
EnglishOur awareness campaign in relation to this measure will begin on 1 January 2003.
Onze bewustmakingscampagne rond deze maatregel zal op 1 januari 2003 van start gaan.
EnglishI can merely campaign on behalf of this, including in my own country, France.
En daar kan ik alleen maar voor pleiten, ook in Frankrijk, in mijn eigen land.
EnglishIt is high time that a professional and coordinated information campaign was started.
Het is de hoogste tijd voor een professionele, gecoördineerde informatiecampagne.
EnglishThe information campaign proposed in the report could indeed be very helpful here.
De in het verslag voorgestelde informatiecampagne kan inderdaad nuttig zijn.
EnglishWe must focus our efforts on these people in order to be successful in our campaign.
Willen wij slagen, dan moeten onze inspanningen op die laatste groep gericht zijn.
EnglishSo it will be necessary also to conduct a campaign of explanation and information.
Daarom zal het nodig zijn tevens een voorlichtings- en informatiecampagne te houden.
EnglishIn New York State, Robert Moses spearheaded an aggressive highway expansion campaign.
In de staat New York begon Robert Moses een agressieve expansie van snelwegen.
EnglishOr problems to be solved by empty campaign promises of presidents come and gone.
Of problemen op te lossen door lege campagnebeloften van presidenten die komen en gaan.
EnglishThey will campaign vigorously in favour of the draft Constitution, he promises.
Ze zullen zich krachtig inzetten voor de ontwerp-Grondwet, zo belooft hij.
EnglishThis year, the focus is very much upon terrorism and the campaign against terrorism.
Dit jaar wordt er veel aandacht besteed aan de strijd tegen het terrorisme.
EnglishAnd on part of that field campaign we even brought an aircraft with us.
En op een gedeelte van het veldonderzoek hebben we zelfs een vliegtuig gebruikt.
EnglishHere was BMW's brilliant insight, which they embodied into an ad campaign.
Hier dan het briljante inzicht van BMW, toegepast in een advertentiecampagne.
EnglishWell on September 4th, there was a huge mop-up campaign, which is what you do in polio.
Op 4 september was er een enorme opdweilcampagne. ~~~ Dat is nodig bij polio.
EnglishBut I shall also campaign for every country ’ s right to preserve its freedom of choice.
Ik zal er echter voor strijden dat ieder land het recht behoudt om zelf te kiezen.
EnglishThis proves that a) he has a conscience and b) he is also a campaign leader.
Hetgeen bewijst dat hij a) een geweten heeft en b) bovendien ook een campagneleider is.
EnglishThey are the wrong answer to the undermining campaign organised from within the USA.
Ze zijn het verkeerde antwoord op de vanuit de VS georganiseerde ondermijningscampagne.
EnglishThe subject of this year's global campaign against AIDS was women, girls, HIV and AIDS.
Het thema van de werelddag tegen aids dit jaar was: vrouwen, meisjes en HIV.