EN

businesses {meervoud}

volume_up
businesses (ook: enterprises)
volume_up
ondernemingen {mv}
Should large businesses pay larger fines than small businesses?
Moeten grote ondernemingen meer boete betalen dan kleine ondernemingen?
Michelin, Moulinex, Danone and Alstom are not businesses experiencing difficulties.
Michelin, Moulinex, Danone en Alsthom zijn geen ondernemingen in moeilijkheden.
That creates an uncertain operational environment for businesses and investment.
Dat zorgt voor een onzeker klimaat voor ondernemingen en investeringen.

Voorbeeldzinnen voor "businesses" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe report calls for a lowering of the VAT rate for labour-intensive businesses.
Het verslag pleit voor een lager BTW-tarief op arbeidsintensieve activiteiten.
EnglishBusinesses, such as DHL, will then simply move to airports in other Member States.
Maatschappijen als DHL wijken dan gewoon uit naar luchthavens in andere lidstaten.
EnglishMichelin, Moulinex, Danone and Alstom are not businesses experiencing difficulties.
Michelin, Moulinex, Danone en Alsthom zijn geen ondernemingen in moeilijkheden.
EnglishThe financial risk to businesses that cannot comply with the code is enormous.
Het financiële risico voor ondernemingen die de code niet kunnen naleven is enorm.
EnglishA sizeable proportion of environmental pollution is created by small businesses.
Een aanzienlijk deel van de milieuvervuiling wordt door het MKB veroorzaakt.
EnglishIt is an important tool, particularly for small- and medium-sized businesses.
Samenwerking is vooral voor het midden- en kleinbedrijf een belangrijk hulpmiddel.
EnglishThat seems very onerous indeed for small businesses, disproportionately so.
Voor kleine bedrijven zijn die lasten onevenredig zwaar, soms zelfs ondraaglijk.
EnglishTo include these businesses under the heading of SMEs is, to my mind, going too far.
Dit soort bedrijven rangschikken onder het MKB gaat mijns inziens toch wat ver.
EnglishIt is not as if we were some devious clique involved in destroying businesses.
Het is niet zo dat wij een rare kliek zijn die de bedrijven kapot probeert te maken.
EnglishThere are, in Germany, many businesses engaged in the manufacture of bio-gelatine.
Er zijn in Duitsland verschillende ondernemingen die biogelatine produceren.
EnglishThis is not just affecting businesses, it is impacting on a whole community.
Dit heeft dus niet alleen gevolgen voor bedrijven, maar voor een hele gemeenschap.
EnglishAnd how are the subsidies distributed between them and the craft businesses?
En hoe zijn de subsidies verdeeld over deze concerns en de ambachtelijke bedrijven?
EnglishThe number of women who have started businesses has increased considerably.
Het aantal vrouwen dat zich als zelfstandige vestigt, is duidelijk toegenomen.
EnglishThese are the building blocks of an entirely new operating system for our businesses.
Dit zijn de bouwstenen van een geheel nieuw besturingssysteem voor onze bedrijven.
EnglishYou'll find out that people don't say what businesses think they would say.
u zult ontdekken dat mensen niet zeggen wat bedrijven denken dat ze zullen zeggen.
EnglishWe want to make it easier for young entrepreneurs to start up businesses.
We willen het jonge ondernemers gemakkelijker maken om een bedrijf te beginnen.
EnglishCryptography is a crucial point in the debate on protecting citizens and businesses.
Cryptografie is een kernpunt in het debat over bescherming van burgers en bedrijven.
EnglishExport subsidies for large-scale agri-businesses must be done away with.
De exportsubsidies voor grootschalige landbouwbedrijven moeten worden geschrapt.
EnglishCitizens and small businesses are not always aware of the potential effects.
Burgers en kleine bedrijven zijn niet altijd op de hoogte van de potentiële effecten.
EnglishThat creates an uncertain operational environment for businesses and investment.
Dat zorgt voor een onzeker klimaat voor ondernemingen en investeringen.