"borrowing" in het Nederlands


Infinitief van borrowing: to borrow
EN

"borrowing" - vertaling Nederlands

EN

to borrow [borrowed|borrowed] {werkwoord}

volume_up
In 1991 we had to borrow IEP760 million to keep public services going.
In 1991 moesten wij 760 miljard Ierse pond lenen om de overheidsdiensten overeind te houden.
And before you can borrow the money, you need to be trained.
Voordat je geld kan lenen, moet je worden opgeleid.
Why can't we just borrow some of Marty's fire?
Waarom kunnen we niet gewoon wat van Marty's vuur lenen?
The package borrows cleverly from the Swiss model of the system of government and the Belgian model for European relations.
Het pakket ontleent op een verstandige manier verschillende aspecten aan het Zwitserse regeringssysteem en het Belgische model voor Europese betrekkingen.
In this respect, it should be noted that universal service is a concept borrowed from the telecommunications service, which in my opinion cannot be automatically transposed to the audiovisual sector.
Er zij op gewezen dat dit begrip is ontleend aan de telecommunicatiesector en niet zonder meer kan worden geïntroduceerd in de audiovisuele sector.

Voorbeeldzinnen voor "borrowing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn fact, I'm borrowing here from one of those very popular books of the time.
In feite leen ik hier even wat uit een van die zeer populaire boeken van die tijd.
EnglishIf you're studying borrowing, you have to know exactly how much you're borrowing,
Dan zal je eerst moeten...... weten hoeveel je nodig hebt zodat weet wat je kan lenen.
EnglishNot only is fresh borrowing not required, but a reserve has been built up too.
Niet alleen worden geen nieuwe schulden gemaakt, er wordt zelfs een reserve aangelegd.
EnglishAs educationists, we have never asked for technology; we keep borrowing it.
Als onderwijskundigen hebben we nooit om technologie gevraagd. ~~~ We blijven ze lenen.
EnglishThere is no need for a risk-sensitive framework to make SME borrowing more expensive.
Een ' gevoelig ' kader hoeft het afsluiten van leningen voor KMO's niet duurder te maken.
EnglishWe've got to quit borrowing as much, because otherwise the interest is going to eat that whole pie.
We moeten het lenen zoveel mogelijk opgeven, anders eet de rente de hele taart op.
EnglishThe budget deficit continued to decline to below 2 % in line with public borrowing.
Het begrotingstekort is verder teruggedrongen tot onder de 2 % en ook de overheidsschuld is gedaald.
EnglishThe result was financial mayhem, with annual increases in borrowing of 25 %.
Het resultaat was een financiële catastrofe in ons land, waar de kredieten met 25 procent per jaar stegen.
EnglishYes, we want to have prudent spending and prudent borrowing.
Wij willen dat de landen voorzichtig zijn met uitgeven en lenen.
EnglishThose who cannot walk using their own legs can ride, borrowing the legs of the horse, as it were.
Een mens die niet op zijn eigen benen kan lopen, kan paardrijden en dus de benen van een paard lenen.
EnglishThe U.S. in the 1990s was borrowing against the growth of the terror, illegal and criminal economy.
De V.S. in de jaren 90 leende tegen de groei van de terroristische, illegale en criminele economie.
EnglishBorrowing must be restricted solely to productive investment.
Lenen zou dan alleen nog mogen voor rendabele investeringen.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the Council is calling for an increase in lending and borrowing activities.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de Raad dringt op een grotere kredietactiviteit aan.
EnglishLet us also use the borrowing options available to us to provide ourselves with the resources to succeed.
Laten wij ook de mogelijkheid van leningen benutten, zodat wij de middelen hebben om succes te boeken.
EnglishIf we create jobs then we can reduce the debt and the borrowing to pay for social security.
Als we werkgelegenheid scheppen, kunnen we de schulden en leningen voor het betalen van de sociale zekerheid verkleinen.
EnglishDid Mom give you a hard time about borrowing her new car?
EnglishBecause it's not just amateurs borrowing from big studios, but sometimes big studios borrowing back.
Want het zijn niet alleen de amateurs die gaan lenen bij de grote studio's, soms lenen de grote studio's op hun beurt.
EnglishAll these problems have led to the proliferation of short-term borrowing to balance the Russian budget.
Dit alles heeft geleid tot een toename van leningen op korte termijn om de Russische begroting in evenwicht te houden.
EnglishMr President, a budget without fresh borrowing is something really special in Europe and the world.
Mijnheer de Voorzitter, een begroting zonder nieuwe schulden is eigenlijk iets heel bijzonders in Europa en in deze wereld.
EnglishThe total penalty must be higher than the debtor borrowing money from banks or other financial institutions.
De totale strafrente moet hoger zijn dan wanneer de debiteur geld van banken of andere financiële instellingen leent.