EN

bond {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Creates a bond, creates a bond of respect.
Dat creëert een band, creëert een band van respect.
This meeting was symbolic of the deep bond between Britain and Poland.
Deze bijeenkomst was symbolisch voor de sterke band die er tussen Groot-Brittannië en Polen bestaat.
And most importantly for us here in this room, a bond was created.
Het belangrijkst voor ons hier was dat er een band was ontstaan.
They've discovered a new bond, a new material for transparent solar cells.
Ze ontdekten een nieuwe binding, een nieuw materiaal voor transparante zonnecellen.
It is the most important bond for a nation.
Ze is de belangrijkste binding van een volk.
Je ziet de binding in de driehoek.
2. financiën
Again, we are very pleased to see that the bond market is going to be given distinctive treatment, which reflects the differences between the bonds and the securities market.
We zijn er dus zeer tevreden over dat de obligatiemarkt nu op een eigen behandeling kan rekenen, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de obligatie- en de effectenmarkten.
NL

bond {de}

volume_up
De Europese Unie moet een sterke en solidaire bond van nationale staten worden.
The European Union should remain a strong association of nation States bound together by solidarity.
Hebben ze geantwoord op de klacht van de bond van gemeenten van Gibraltar?
Have you replied to the complaint of the Association of Municipalities of Campo de Gibraltar?
De Poolse Bond is tot zondebok verklaard en Polen en zijn diplomaten tot staatsvijand nummer 1.
The Association of Poles has become a scapegoat, and Poland and Polish diplomats have become public enemy number one in the country.
Er zijn 166 bonden, wat neerkomt op slechts enkele tientallen plaatsen per bond.
There are 166 federations, which is the equivalent of only around ten tickets per federation.
De Europese Unie moet onderhandelen over een nieuw basisverdrag op basis waarvan de Unie wordt ontwikkeld tot een bond van onafhankelijke staten.
A new treaty should be negotiated for the European Union, which should serve as a basis for its development as a federation of independent states.
De Slowaakse regering heeft de voorzitter van de politiebond teruggezet in functie en heeft eenzijdig verklaard dat zij deze bond niet langer erkent als onderhandelingspartner.
The Slovak Government has demoted the President of the Police Federation and has unilaterally declared that it no longer recognises this body as a negotiating partner.
Als verdedigers van het ongeboren leven hebben wij van de Bond van Poolse Gezinnen besloten deze weerzinwekkende provocatie niet te tolereren.
We of the League of Polish Families, an organisation defending the life of unborn children, decided that we would not allow this monstrous provocation to occur.
Onder druk immers van bepaalde verenigingen werd na een petitie van de Internationale Bond voor de bescherming van paarden de verordening uit 1991 al in 1995 gewijzigd.
In fact, after pressure from certain associations and following a petition presented by the International League for the Protection of Horses, the 1991 directive had already been modified in 1995.

Voorbeeldzinnen voor "bond" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey've discovered a new bond, a new material for transparent solar cells.
Ze ontdekten een nieuwe binding, een nieuw materiaal voor transparante zonnecellen.
EnglishWe should retain the current regulatory framework for the professional bond markets.
Wij moeten het huidige regelgevend kader voor de professionele obligatiemarkten handhaven.
EnglishIt is a bit like going to Fort Knox to go to visit a whisky bond.
Een bezoek aan zo'n opslagplaats heeft wel wat weg van een bezoek aan Fort Knox.
EnglishIn the case of the Moluccas, there is a historic bond with the Netherlands.
In het geval van de Molukken is er een historische band met Nederland.
EnglishWho knows, maybe one day we'll even have our own James Bond, right.
Wie weet, misschien zullen we ooit onze eigen James Bond hebben, nietwaar?
EnglishWe are even witnessing a phenomenon of capital returning to the bond markets of the euro zone.
Op dit ogenblik vloeit zelfs kapitaal terug naar de obligatiemarkten van de eurozone.
EnglishChildren should at least be able to enjoy the same opportunity as we had to bond with our mothers.
Kinderen moeten net als wij geborgenheid vinden in de armen van hun moeders.
EnglishThe Greeks believed that weeping together created a bond between people.
De Grieken geloofden dat samen huilen mensen met elkaar verbindt.
EnglishNow, do not imagine that I have been watching too many James Bond films.
Denkt u nu maar niet dat ik te veel James Bondfilms heb gezien.
EnglishThese children know their adoptive parents and have a bond with them.
Deze kinderen kennen hun adoptiefouders en zijn aan ze gehecht.
EnglishThey're transnational, and they bond around these ideas and narratives and these symbols and these leaders.
Ze zijn transnationaal en gevormd rond ideeën en verhalen en symbolen en leiders.
EnglishRedistribution breaks the bond between success and affluence.
Herverdeling maakt een einde aan het verband tussen succes en welvaart.
EnglishThis bond needs to be emphasised as we look towards the future.
We moeten deze koppeling leggen, vooral voor onze toekomstige koers.
EnglishAnd most importantly for us here in this room, a bond was created.
Het belangrijkst voor ons hier was dat er een band was ontstaan.
EnglishThis meeting was symbolic of the deep bond between Britain and Poland.
Deze bijeenkomst was symbolisch voor de sterke band die er tussen Groot-Brittannië en Polen bestaat.
EnglishThe sea is a bond for peoples only as far as poets are concerned.
De zee is alleen voor dichters een bindmiddel tussen de volkeren.
EnglishThere's a real bond that develops between this old man and these pigeons.
Er ontstaat een echte band tussen deze man en de duiven.
EnglishCertainly we are delighted to see the flexibility that has been introduced for the bond market.
Wij verheugen ons zonder meer over de flexibiliteit die wordt geïntroduceerd op de obligatiemarkt.
EnglishThere's attachment, which is oxytocin, and the opiates, which says, "This is a long-term bond."
Dan is er hechting, dat doet oxytocine en de opiaten, die zeggen: "Dit is een langlopende relatie."
EnglishA bank, for example, will have expertise in bond markets, which are at the core of the business.
Zo zal bijvoorbeeld een bank goed thuis zijn op de obligatiemarkt, die tot de kerngebieden behoort.