"Board of Governors" in het Nederlands

EN

"Board of Governors" - vertaling Nederlands

NL
EN

Board of Governors {zelfstandig naamwoord}

volume_up
After all, the decisive meeting of the Board of Governors is coming up in mid-April.
De Raad van bestuur neemt zijn besluit al tijdens zijn vergadering midden april.
The final decision will be taken by the Board of Governors.
- Het definitieve besluit zal door de Raad van bestuur worden genomen.
The next meeting of the Board of Governors will take place at the end of April.
De volgende vergadering van de Raad van bestuur vindt eind april plaats.

Voorbeeldzinnen voor "Board of Governors" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAfter all, the decisive meeting of the Board of Governors is coming up in mid-April.
De Raad van bestuur neemt zijn besluit al tijdens zijn vergadering midden april.
Englishmeasures adopted by the Board of Governors of the European Investment Bank.
de beslissingen van de Raad van gouverneurs van de Europese Investeringsbank.
EnglishThe next meeting of the Board of Governors will take place at the end of April.
De volgende vergadering van de Raad van bestuur vindt eind april plaats.
English The Board of Governors shall consist of the ministers designated by the Member States.
    De Raad van gouverneurs bestaat uit de door de lidstaten aangewezen ministers.
English The Board of Governors shall determine the remuneration of members of the Board of Directors.
    De Raad van gouverneurs stelt de vergoeding vast voor de leden van de Raad van bewind.
EnglishThe Board of Governors shall ensure that these directives are implemented.
Hij ziet erop toe dat deze richtlijnen worden opgevolgd.
EnglishThe final decision will be taken by the Board of Governors.
- Het definitieve besluit zal door de Raad van bestuur worden genomen.
EnglishIt intervenes externally only on the basis of specific unanimous decisions of the Board of Governors.
Buiten de Unie treedt de bank alleen op wanneer de Raad van gouverneurs daartoe eenparig beslist.
EnglishThe Board of Governors, acting unanimously, may vary the number of members on the Management Committee.
De Raad van gouverneurs kan met eenparigheid van stemmen het aantal leden van de directie wijzigen.
English The Board of Governors may, acting unanimously, decide to increase the subscribed capital.4.
    De Raad van gouverneurs kan met eenparigheid van stemmen tot een verhoging van het geplaatste kapitaal besluiten.4.
EnglishThe Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
De Bank wordt bestuurd en beheerd door een Raad van gouverneurs, een Raad van bewind en een directie.
EnglishThe Board of Governors shall lay down what activities are incompatible with the duties of a director or an alternate.
Hij bepaalt welke functie eventueel onverenigbaar is met die van bewindvoerder en van plaatsvervanger.
EnglishIn this connection, the meeting of the IAEA Board of Governors on 25 November will be an important benchmark.
De bijeenkomst van de raad van bestuur van het IAEA op 25 november zal in dit verband een belangrijke maatstaf zijn.
EnglishThe alternate directors shall be appointed by the Board of Governors for five years as shown below:
De plaatsvervangende bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd, en wel als volgt:
EnglishThe Board of Governors will take the decisions.
EnglishIn its annual meeting of 4 June, the Board of Governors decided to increase the capital by EUR 50 billion.
De raad van gouverneurs heeft in zijn jaarvergadering van 4 juni besloten om een kapitaalverhoging van vijftig miljard EUR in te voeren.
EnglishAt the end of the financial year the Board of Directors shall submit a report to the Board of Governors and shall publish it when approved.
Na het boekjaar brengt hij verslag uit aan de Raad van gouverneurs en maakt dit verslag na goedkeuring bekend.
EnglishThe directors shall be appointed by the Board of Governors for five years, one nominated by each Member State.
De bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd, waarbij iedere lidstaat een bewindvoerder aanwijst.
EnglishAt its meeting on 25 and 26 October, the Board of Governors adopted a list of criteria on how to deal with the language sections.
In haar bijeenkomst van 25 en 26 oktober heeft de Raad van bestuur een lijst van criteria vastgesteld voor de omgang met de taalafdelingen.
English In the event of liquidation, the Board of Governors shall appoint the liquidators and give them instructions for carrying out the liquidation.
    In geval van liquidatie benoemt de Raad van gouverneurs de liquidateurs en geeft hun aanwijzingen voor de afwikkeling daarvan.

Vergelijkbare vertalingen voor "Board of Governors" in Nederlands

of voorzetsel
board zelfstandig naamwoord
board of control zelfstandig naamwoord
board of management zelfstandig naamwoord