"board of directors" in het Nederlands

EN

"board of directors" - vertaling Nederlands

EN

board of directors {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Recently there was a vote to increase the Board of Directors to nineteen members.
Onlangs werden er verkiezingen gehouden om de raad van bestuur tot negentien leden aan te vullen.
That's, by the way, is a presentation we made to our board of directors.
Dat is een presentatie die we gemaakt hebben voor onze raad van bestuur.
If all this happened, the board of directors would, firstly, refuse to give discharge to the management.
Indien zoiets gebeurt, zou de raad van bestuur in eerste instantie de directie geen kwijting verlenen.
Recently there was a vote to increase the Board of Directors to nineteen members.
Onlangs werden er verkiezingen gehouden om de raad van bestuur tot negentien leden aan te vullen.
That's, by the way, is a presentation we made to our board of directors.
Dat is een presentatie die we gemaakt hebben voor onze raad van bestuur.
If all this happened, the board of directors would, firstly, refuse to give discharge to the management.
Indien zoiets gebeurt, zou de raad van bestuur in eerste instantie de directie geen kwijting verlenen.
board of directors (ook: management committee)
It is also important that the Board of Directors of ICANN should be geographically representative.
Het is overigens belangrijk dat het directiecomité van de ICANN geografisch representatief is.

Voorbeeldzinnen voor "board of directors" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

English‘ Parliament, for its part, should two representatives to the board of directors’.
u201C het Parlement zelf twee vertegenwoordigers in de Raad van Bestuuru201D.
EnglishIf the annual report is not approved, the Board of Directors shall resign.
Ingeval het jaarverslag niet wordt goedgekeurd, treedt de Raad van bewind af.
Englishmeasures adopted by the Board of Directors of the European Investment Bank.
de beslissingen van de Raad van bewind van de Europese Investeringsbank.
EnglishThat's, by the way, is a presentation we made to our board of directors.
Dat is een presentatie die we gemaakt hebben voor onze raad van bestuur.
EnglishRecently there was a vote to increase the Board of Directors to nineteen members.
Onlangs werden er verkiezingen gehouden om de raad van bestuur tot negentien leden aan te vullen.
EnglishAs President Santer rightly said, a board of directors is not the answer.
A board of directors - u heeft het terecht gezegd, voorzitter Santer - dat is geen oplossing.
English The Board of Governors shall determine the remuneration of members of the Board of Directors.
    De Raad van gouverneurs stelt de vergoeding vast voor de leden van de Raad van bewind.
English The Board of Directors shall consist of twenty-six directors and sixteen alternate directors.
    De Raad van bewind bestaat uit zesentwintig bewindvoerders en zestien plaatsvervangers.
English Each director shall have one vote on the Board of Directors.
    Elke bewindvoerder beschikt in de Raad van bewind over één stem.
EnglishIt is also important that the Board of Directors of ICANN should be geographically representative.
Het is overigens belangrijk dat het directiecomité van de ICANN geografisch representatief is.
Englishapprove the annual report of the Board of Directors;
hij keurt het door de Raad van bewind opgestelde jaarverslag goed;
EnglishIf all this happened, the board of directors would, firstly, refuse to give discharge to the management.
Indien zoiets gebeurt, zou de raad van bestuur in eerste instantie de directie geen kwijting verlenen.
EnglishThe Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
De Bank wordt bestuurd en beheerd door een Raad van gouverneurs, een Raad van bewind en een directie.
EnglishNow, it's amazing, but the top level of the gang, they actually call themselves the "board of directors."
Welnu, het is ongelooflijk, maar in de hoogste rangen van de bende, noemen ze zichzelf de "board of directors."
English The Board of Directors shall rule on financing operations submitted to it by the Management Committee.4.
    De Raad van bewind beslist over de financieringsverrichtingen welke hem door de directie worden voorgelegd.4.
EnglishThe Board of Directors shall co-opt six non-voting experts: three as members and three as alternates.
De Raad van bewind coöpteert zes deskundigen zonder stemrecht: drie als vaste deskundigen en drie als plaatsvervangers.
EnglishA member shall be replaced for the remainder of his term of office, save where the entire Board of Directors is being replaced.5.
Behalve bij algehele vernieuwing, worden de leden voor de verdere duur van hun mandaat vervangen.5.
EnglishMembers of the Board of Directors shall be chosen from persons whose independence and competence are beyond doubt.
Als leden van de Raad van bewind worden gekozen personen die alle waarborgen bieden voor onafhankelijkheid en bekwaamheid.
EnglishThis report will be analysed by the IAEA board of directors at a meeting in the week commencing 8 September 2003.
Dit verslag zal door de raad van bestuur van het IAEA worden geanalyseerd in een vergadering in de week van 8 september 2003.
EnglishThe Bank of Sweden now reports, with two weeks ' delay, upon the minutes of the meetings of the Board of Directors.
In Zweden maakt de nationale bank tegenwoordig, met twee weken vertraging, de notulen van de directievergaderingen openbaar.

Synoniemen (Engels) voor "board of directors":

board of directors

Vergelijkbare vertalingen voor "board of directors" in Nederlands

of voorzetsel
board zelfstandig naamwoord
board of control zelfstandig naamwoord
board of management zelfstandig naamwoord