EN

to bind [bound|bound] {werkwoord}

volume_up
It costs about three dollars to download, print and bind a normal, old book.
Het kost rond de drie dollar om een ouderwets boek te downloaden, te printen en te binden.
That is the way to bind the Russian Federation to the EU.
Langs die weg kunnen wij Rusland aan de EU binden.
So drugs bind to proteins and either turn them off, etc.
Medicijnen binden aan eiwitten schakelen ze uit enz..
People with the same business affairs in common are peacefully bound to one another.
Gezamenlijke transacties verbinden de mensen op vreedzame wijze met elkaar.
This brings home the connections which bind us together.
Dit maakt opnieuw duidelijk in welke mate wij met elkaar verbonden zijn.
And these include a sense of shared responsibility, common norms that bind people together as a community.
Daar hoort ook een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid bij, gemeenschappelijke normen, die mensen verbinden tot een gemeenschap.
Consequently, they are, and must continue to be, bound to these constituencies.
Zij zijn aan deze kringen gekoppeld, en dat moet ook in de toekomst zo blijven.
It is therefore necessary to maintain the embargo and indeed to tie it in with making our own Code of Conduct on Arms Exports legally binding.
Het is dan ook noodzakelijk het embargo te handhaven en het zelfs te koppelen aan ons proces om de gedragscode betreffende wapenuitvoer wettelijk bindend te maken.
It goes without saying that the emission ceiling must be binding and connected to an enforcement system.
Uiteraard moet de emissiegrens bindend zijn en gekoppeld worden aan een controlesysteem.
to bind (ook: to truss)
It is true that we have binding targets, but we had to rein in the level of these.
We hebben weliswaar de bindende doelstellingen, maar qua niveau hebben we moeten inbinden.
If it's basically the cost of xeroxing to basically digitize, OCR, package it up, make it so that you could download, print and bind it -- the whole shebang -- we would have achieved something.
Als dat de prijs is van kopiëren, digitaliseren, OCR, verpakken, zorgen dat je het kunt downloaden, afdrukken en inbinden, de hele rimram, dan hebben we iets bereikt.
I don't get any answers, but I know I'm bound to
Ik krijg geen antwoorden, maar ik weet dat ik ook vastgebonden ben
to bind (ook: to border)
NL

binden [bond|gebonden] {werkwoord}

volume_up
Het kost rond de drie dollar om een ouderwets boek te downloaden, te printen en te binden.
It costs about three dollars to download, print and bind a normal, old book.
Langs die weg kunnen wij Rusland aan de EU binden.
That is the way to bind the Russian Federation to the EU.
Medicijnen binden aan eiwitten schakelen ze uit enz..
So drugs bind to proteins and either turn them off, etc.
Het verheugt mij dat de Commissie de handen van de lid-staten niet heeft willen binden.
I commend the European Commission for having refused to tie the hands of Member States.
De Commissie mag ons op dat punt niet aan handen en voeten binden.
The Commission must not be able to tie our hands here completely.
Wij willen uw handen niet binden of u in gijzeling nemen.
We do not want to tie your hands or hold you hostage.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze financiële steun niet gebonden is aan concrete projecten of concrete programma's.
Clearly, and as a consequence of this fact, they are connected neither to specific projects or programmes.
Je zal geen beschrijving vinden van hoe molecule A zich, aangedreven door tegengestelde ladingen, beweegt naar molecule B om zich dan, door de bemoeienis van een ‘ziel’, eraan te binden.
And it's moving forward, you know, propelled by various charges, and then the soul steps in and tweaks those molecules so that they connect.
Uiteraard moet de emissiegrens bindend zijn en gekoppeld worden aan een controlesysteem.
It goes without saying that the emission ceiling must be binding and connected to an enforcement system.
We propageren hier allemaal samen acties tegen de armoede en aan de andere kant bindt de Ministerraad onze handen.
All of us here are joining together to agitate for action against poverty, while at the same time the Council of Ministers is binding our hands.
Ze willen misschien wel zo vlug mogelijk behoren tot de Gemeenschap, maar stellen zich deze losser en minder bindend voor dan wij dat wensen.
They may urgently want to join the Community, but they imagine it to be looser and less binding whereas it is important to us that the Community does not develop in this way.
Ik deel de afwijzing van het Zweeds parlement van een bindend Handvest en vind dat de Europese Unie daarentegen alleen moet toetreden tot de Europese Conventie.
I share the opinion of the Swedish parliament in saying 'no ' to a binding charter, and I think that the EU should instead only join the European Convention.
Ze vinden een enorme muur vol gaten, en ideaal om een luchtschip aan te meren, want je hebt iets om het vast te binden.
They eventually discover a huge wall that's filled with small holes, ideal for docking a dirigible because you've got a place to tie up.

Voorbeeldzinnen voor "to bind" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Lisbon targets bind us to a more flexible labour market than before.
De doelstellingen van Lissabon verplichten ons tot een flexibeler arbeidsmarkt.
EnglishThe ties that bind us to the Venezuelan people and State run very deep.
Onze banden met de Venezolaanse bevolking en de Venezolaanse staat zijn uiterst nauw.
EnglishIt costs about three dollars to download, print and bind a normal, old book.
Het kost rond de drie dollar om een ouderwets boek te downloaden, te printen en te binden.
EnglishSo, you know, it puts the teacher into a tough bind, you have to think.
Dat plaatst de leerkracht in een moeilijke positie, zou je denken.
EnglishThese 14 projects have been created to bind Europe together and to sell the scheme.
Deze 14 projecten zijn juist in het leven geroepen om Europa te verenigen en het project te verkopen.
EnglishThere they bind together the approaches necessary for a single market to emerge.
Daarin moeten de strategieën worden gecombineerd die noodzakelijk zijn voor de opkomst van de interne markt.
EnglishThat would bind the Commission and ensure that national representatives are involved in the process.
Het is bindend voor de Commissie en garandeert de inspraak van nationale afgevaardigden.
EnglishThis brings home the connections which bind us together.
Dit maakt opnieuw duidelijk in welke mate wij met elkaar verbonden zijn.
EnglishImportant infrastructure projects can bind the region together.
Belangrijke infrastructurele projecten kunnen de regio verenigen.
EnglishI do not want to bind future presidencies to this procedure, but I am not going to do both.
Ik wil toekomstige voorzitterschappen niet aan deze procedure binden, maar ik ga het niet allebei doen.
EnglishWe cannot bind ourselves politically for the next ten years.
Wij kunnen ons politieke leven niet voor tien jaar vastleggen.
EnglishOK, so the Tennessee Valley Authority was in a little bit of a bind.
Dus de "Tennessee Valley Authority" had een probleem.
EnglishBut the crucial thing for me is to point out that the idea is to get this Europe repaired and bind it together again.
Het belangrijkste voor mij is echter het herstel en de hereniging van Europa.
EnglishContributions from the conference shall not bind national Parliaments and shall not prejudge their positions.
De bijdragen van de conferentie binden de nationale parlementen niet en laten hun standpunt onverlet.
EnglishSo drugs bind to proteins and either turn them off, etc.
Medicijnen binden aan eiwitten schakelen ze uit enz..
EnglishChoices must not be made now which would bind our industries, while technology is evolving rapidly.
Wij mogen nu nog geen keuzes opleggen die onze industrieën zouden binden, terwijl de techniek zo snel evolueert.
EnglishIt is the similarities that bind us together and ultimately will be the key to Europe's success.
Die gelijkenissen vormen een band tussen ons allen en zullen uiteindelijk de sleutel zijn tot het succes van Europa.
EnglishThat is the way to bind the Russian Federation to the EU.
Langs die weg kunnen wij Rusland aan de EU binden.
EnglishThere are lots of genes actually that bind on FOXO.
In feite zijn er veel genen die zich binden aan FOXO.
EnglishLet us start discussions on what really does bind us, let us write these aims down and then implement them.
Laten we overleggen over wat ons bindt; laten we een overzicht maken van die doelstellingen en ze verwezenlijken.

Synoniemen (Engels) voor "binding":

binding
binding energy