"bias" in het Nederlands

EN

"bias" - vertaling Nederlands

EN bias
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

And this work corrects that bias in our culture, that dehumanizing bias.
Dit werk corrigeert die onjuiste aanname in onze cultuur, die ontmenselijkende vooringenomenheid.
Now to see the bias clearly you need to understand what introversion is.
Om die vooringenomenheid duidelijk te zien, moet je begrijpen wat introversie is.
   – Mr President, I voted against the Fava report on the grounds that it is a typical example of Left-wing bias.
Voorzitter, ik heb tegen het verslag-Fava gestemd omdat het een typisch voorbeeld is van linkse vooringenomenheid.

Synoniemen (Engels) voor "bias":

bias

Voorbeeldzinnen voor "bias" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd this leads to the second bias, which economists have called loss aversion.
En dit leidt tot onze tweede neiging, die economen 'afkeer van verlies' noemen.
EnglishEvents have taken a dramatic turn, and there have been accusations of blatant bias.
Er worden beschuldigingen geuit over een schokkend gebrek aan objectiviteit.
EnglishThese areas of bias are obvious in the current problem regarding indicators.
De genoemde scheefgroei wordt duidelijk als we kijken naar de indicatoren.
EnglishAnd you'll notice that there's a very heavy bias towards North America and Western Europe.
Wat opvalt is dat er een zware nadruk ligt op Noord-Amerika en West-Europa.
EnglishSo this issue of present bias causes us to think about saving, but end up spending.
Dus deze kwestie van huidige voorkeur laat ons denken over sparen, maar we gaan geld uitgeven.
EnglishThen they said, "Okay let's see if there's any cultural bias here.
Toen zeiden ze: "Laten we checken of er culturele aspecten een rol spelen.
EnglishI have no view, then, as to whether there is bias in one direction or the other.
Ik heb dus geen mening over de mate waarin er sprake is van overhellen naar de ene of de andere zijde.
EnglishAlthough the report by Mr Karas corrects this bias in places, it also makes it worse in others.
In het verslag-Karas wordt een en ander soms bijgestuurd, maar in andere gevallen weer verergerd.
EnglishMr President, the directive drawn up by the Commission contains an obvious bias.
Mijnheer de Voorzitter, de door de Commissie opgestelde richtlijn helt duidelijk over naar een bepaalde richting.
EnglishIt has not established evidence, it has merely provided a platform for anti-American bias.
Ze heeft geen bewijs gevonden, maar slechts gezorgd voor een platform voor anti-Amerikaanse sentimenten.
EnglishOr as some economists call it, present bias. ~~~ We think about saving.
Of zoals sommige economen het noemen: huidige voorkeur.
EnglishOrganisations receiving EU aid must nonetheless be selected objectively and without bias.
De keuze van de organisaties die steun krijgen van de EU moet echter op objectieve en onpartijdige wijze plaatsvinden.
English(Laughter) No, it -- well, it has kind of a right-leaning bias.
(Lachen) Wel, het wijkt een beetje af naar rechts.
EnglishWe do not, however, feel that this recruitment bias will be remedied by doubling the budget allocation.
Wij vinden echter niet dat deze scheefgroei kan worden opgelost door een verdubbeling van de begrotingsgelden.
EnglishThis report on managing economic migration is a web of lies, falsehoods and ideological bias.
Dit verslag over het beheer van economische migratie staat bol van leugens, onwaarheden en ideologische vooringenomenheden.
EnglishAnd of course the hindsight bias is perfect.
En natuurlijk is met kennis achteraf alles mogelijk.
EnglishMigration of course impinges on human rights and values, and also on issues of discrimination and bias.
Migratie kent uiteraard raakvlakken met mensenrechten en waarden, en ook met kwesties rond discriminatie en vooroordelen.
EnglishProposals demonstrating the greatest bias towards immigration and the developing world are littered throughout the report:
Het wemelt van voorstellen die immigratie en ontwikkelingslanden een buitengewoon warm hart toedragen:
EnglishBut now here's where the bias comes in.
Maar dit is waar het vooroordeel om de hoek komt kijken.
EnglishYou have to separate fact from bias, right.
Je moet de feiten van vooroordelen scheiden, niet?