EN band
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

band
volume_up
band {het} (lint)
And then another band is applied to the scrotum, tightly.
Dan wordt er een andere band heel strak gespannen rond het scrotum.
And they said, "The band is applied to the tail, tightly.
En zij zeiden: "De band wordt heel strak rond de staart gespannen.
This is an old bicycle tube, which gives you a broad rubber band, two safety pins.
Dit is een oude fietsband, waarmee je een brede rubberen band hebt, en twee veiligheidsspelden.
band
And then another band is applied to the scrotum, tightly.
Dan wordt er een andere band heel strak gespannen rond het scrotum.
And they said, "The band is applied to the tail, tightly.
En zij zeiden: "De band wordt heel strak rond de staart gespannen.
This is an old bicycle tube, which gives you a broad rubber band, two safety pins.
Dit is een oude fietsband, waarmee je een brede rubberen band hebt, en twee veiligheidsspelden.
band (ook: binding, bond, border, brim)
And then another band is applied to the scrotum, tightly.
Dan wordt er een andere band heel strak gespannen rond het scrotum.
And they said, "The band is applied to the tail, tightly.
En zij zeiden: "De band wordt heel strak rond de staart gespannen.
This is an old bicycle tube, which gives you a broad rubber band, two safety pins.
Dit is een oude fietsband, waarmee je een brede rubberen band hebt, en twee veiligheidsspelden.
band (ook: bevy, gang, horde, mayhem)
According to Mr Güner Oztek there is only a band of terrorists which, by its criminal actions and its skilful propaganda, is leading international public opinion astray.
De heer Güner Oztek had het enkel over een bende terroristen die met gewelddadige - en misdadige - acties en handige propaganda de internationale publieke opinie om de tuin leidt.

2. muziek

band
According to Mr Güner Oztek there is only a band of terrorists which, by its criminal actions and its skilful propaganda, is leading international public opinion astray.
De heer Güner Oztek had het enkel over een bende terroristen die met gewelddadige - en misdadige - acties en handige propaganda de internationale publieke opinie om de tuin leidt.
band
band
band
band
band (ook: group)

3. drukwezen

band
volume_up
band {de} (boek)
And then another band is applied to the scrotum, tightly.
Dan wordt er een andere band heel strak gespannen rond het scrotum.
And they said, "The band is applied to the tail, tightly.
En zij zeiden: "De band wordt heel strak rond de staart gespannen.
This is an old bicycle tube, which gives you a broad rubber band, two safety pins.
Dit is een oude fietsband, waarmee je een brede rubberen band hebt, en twee veiligheidsspelden.

Voorbeeldzinnen voor "band" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishBecause Pepsi told him, "Look, we're working with a band between eight and 12 percent.
Want Pepsi zei: "Kijk, we werken met een bereik tussen de acht en twaalf procent.
EnglishI am referring to the band of countries stretching from Russia and Ukraine to Morocco.
Ik bedoel hier de groep landen die reikt van Rusland en Oekraïne tot Marokko.
EnglishWith sixty elephants, llamas galore With his bears and lions, A brass band and more
Met z'n 60 olifanten, kamelen, beren, leeuwen, muzikanten, 40 dansers, koks, papegaaien...
EnglishWe set great store by this, and by having this band begin at ECU 500.
Wij vinden dat uiterst belangrijk en willen ook dat die tranche bij 500 ecu begint.
EnglishSo I've joined a growing band of people that try to make molecular spells using DNA.
Dus kwam ik bij een groeiende groep mensen die pogen moleculaire spreuken met DNA te maken.
EnglishIt is a small and select band of us who are involved in this very specialized area.
Slechts een kleine, selecte groep van ons is bij dit zeer gespecialiseerde gebied betrokken.
EnglishA broad-band European intelligent network is a project of urgency.
Er moet op korte termijn een breed Europees intelligent netwerk worden opgezet.
EnglishIf you do not pay up, the band does not play – that, too, we learned from Mozart.
Zonder geld geen muziek - ook dat hebben wij van Mozart geleerd.
EnglishIt also means clearer demands for a harmonised five to ten per cent VAT band.
Verder houden ze duidelijkere eisen in voor een geharmoniseerd BTW-tarief tussen de 5 à 10 procent.
EnglishThere is hurt, here, that cannot be fixed by Band-Aids or poetry.
Er is hier pijn die niet te verzachten is door pleisters of poëzie.
EnglishTo cut a long story short, the conductor of such a mediocre brass band had a dual task.
Het kwam er in het kort gezegd op neer dat de dirigent van zo'n middelmatige fanfare een tweeërlei taak had.
EnglishVideo: Morgan Hendry: Beware of Safety is an instrumental rock band.
"Pas op voor veiligheid" is een instrumentale rockband.
EnglishLastly, I would ask the Commission to press for cut flowers to remain in the low VAT band.
Tenslotte wil ik er nog voor pleiten dat de Commissie zich ervoor inzet dat de snijbloemen in het lage BTWtarief blijven.
EnglishWe took some hairs from a molting gecko; put three rolls of them on here, and then made this Band-Aid.
We namen wat haren van een vervellende gekko, zetten er drie lagen van hierop en maakten zo dit kleefverband.
EnglishWell, there is these smart Band-Aids or these sensors that one would put on, on a shoe or on the wrist.
Er zitten sensoren in de plakkers die je op kan doen, op je schoen of op je pols, en dit zendt een signaal uit.
EnglishI met a band of homeless children who'd come to Jakarta from the countryside, and ended up living in a train station.
Ik ontmoette een groep dakloze plattelandskinderen in Jakarta, die nu in een treinstation leefden.
EnglishNow, you must have all taken a Band-Aid off at some point, and you must have wondered what's the right approach.
Jullie moeten allemaal wel eens verband verwijderd hebben, en je afgevraagd hebben wat de beste aanpak is.
EnglishSo the servers are managed by a rag-tag band of volunteers; all the editing is done by volunteers.
De servers worden beheerd door een allegaartje van vrijwilligers. ~~~ Alle bewerkingen worden uitgevoerd door vrijwilligers.
EnglishI can imagine that the band which OPEC is aiming for will be pegged at between about 22 and 28 dollars a barrel.
Ik kan me zeker voorstellen dat men net als de OPEC een prijs nastreeft tussen ongeveer 22 en 28 dollar per vat.
EnglishEvery single bead, every single colored band, represents a weather element that can also be read as a musical note.
Elke kraal, elke gekleurde strook staat voor een element van het weer dat ook kan worden gelezen als een muzieknoot.