"to balance off" in het Nederlands

EN

"to balance off" - vertaling Nederlands

NL
EN

to balance off {werkwoord}

volume_up
1. boekhouden
to balance off

Voorbeeldzinnen voor "to balance off" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBetter prevention of crises requires increased supervision of off-balance sheet operations.
Betere crisispreventie is niet mogelijk zonder meer toezicht op transacties buiten de balans om.
EnglishWe will catch them off balance.
EnglishParliament and the Council, though, refused to be thrown off balance and regulated this straight away, because it is technically possible.
Maar Parlement en Raad lieten zich niet van de wijs brengen en hebben dat meteen geregeld, omdat het technisch mogelijk is.
EnglishWe should not be thrown off balance by cheap gossip spread by demagogues who seek to make political capital out of the fear of foreigners.
Wij moeten ons niet van de wijs laten brengen door goedkope praatjes van volksmenners die politieke munt proberen te slaan uit de angst voor vreemdelingen.
EnglishToday, the majority of the French and Dutch citizens voted against the constitution, and today we must not let ourselves be thrown off balance.
Nu heeft inderdaad een meerderheid van het Franse en het Nederlandse volk zich tegen de Grondwet verzet, maar ook nu mogen we ons niet uit het lood laten slaan.
EnglishI cannot accept that such a balance means the cutting off of vital lifelines of EU funds to the poorest and neediest regions.
Ik kan niet accepteren dat het stopzetten van EU-steun aan de armste en meest steunbehoevende regio's, die daar van levensbelang is, onderdeel uitmaakt van een dergelijk evenwicht.
EnglishThe first is that the ECB should submit a study dealing with the inclusion of off-balance-sheet items in the basis of assessment for the minimum reserves.
Enerzijds zou de ECB een studie moeten voorleggen waarin de zogenaamde off-balance-sheet-items betrokken worden bij de basis voor de berekening van de minimumreserves.
EnglishWe must therefore develop a way to monitor off balance-sheet business more efficiently, and we must develop stricter accounting practices.
We moeten derhalve over middelen beschikken waarmee we operaties buiten de balans beter kunnen bewaken, en we moeten middelen hebben om bepaalde boekhoudkundige praktijken strenger aan te pakken.
EnglishThe key aim of the new terrorism is to instil fear into us, to throw our world off balance and at the same time to exploit the helplessness of others in simple black-and-white terms.
Het nieuwe terrorisme heeft als hoofddoel ons angst aan te jagen, onze wereld te ontregelen en tegelijk de onmacht van anderen uit te buiten in simpele zwart-witschema's.
EnglishAt the same time, I am rather uneasy about the signals which have been produced in the course of last year and which I see in terms of attempts to throw the Lisbon process off balance.
Tegelijkertijd ben ik een beetje ongerust over de signalen die het laatste jaar zijn afgegeven en die naar mijn mening het evenwicht in het proces van Lissabon dreigen te verstoren.
EnglishAnd the challenge with these kinds of algorithmic filters, these personalized filters, is that, because they're mainly looking at what you click on first, it can throw off that balance.
En de uitdaging aan deze vormen van algoritmische filters, deze gepersonaliseerde filters, omdat ze vooral op zoek zijn naar waar je het eerst op klikt, is dat er geen evenwicht meer is.
EnglishFor that reason, according to Mr Hoppenstedt's report, we have good grounds to include all the financial institutions in the minimum reserves base as well as many of their off-balance-sheet items.
Daarom is het volgens het verslag-Hoppenstedt gegrond alle monetaire instellingen alsmede de vele posten die buiten hun balansen om gaan tot de minimumreservebasis van de banken te rekenen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to balance off" in Nederlands

off voorzetsel
Dutch
balance zelfstandig naamwoord
to come off werkwoord
to put off werkwoord
to cut off werkwoord
to taper off werkwoord
to turn off werkwoord
to take off werkwoord