EN

balance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Planning is synonymous with balance, or, if you prefer, with restoring balance.
Ruimtelijke ordening is een andere bewoording voor evenwicht, of liever gezegd, het herstellen van evenwicht.
This question of balance and balance of interest is clearly at the heart of this report.
Evenwichtigheid en een correct evenwicht van belangen vormen duidelijk de kern van dit verslag.
Fulfilling both of these objectives requires a delicate balance to be struck.
Het realiseren van beide doelstellingen vereist een delicaat evenwicht.
Since there is to be no compulsory system of authorisations, the balance is abundantly clear.
Aangezien er geen verplicht vergunningenstelsel komt, is de balans overduidelijk.
The economic balance-sheet is also broadly positive for the partner countries.
Ook voor de partnerlanden is de economische balans ruimschoots positief.
Normal science is a nice balance between theory and experimentalists.
Normale wetenschap is een mooie balans tussen theorie en experimenten.
More than that, it could conceivably affect the very future of the WTO and tip the balance away from free trade to protectionism.
Het zou zelfs de toekomst van de WHO kunnen bedreigen en de weegschaal kunnen doen doorslaan naar protectionisme, ten nadele van vrijhandel.
2. financiën
Since there is to be no compulsory system of authorisations, the balance is abundantly clear.
Aangezien er geen verplicht vergunningenstelsel komt, is de balans overduidelijk.
The economic balance-sheet is also broadly positive for the partner countries.
Ook voor de partnerlanden is de economische balans ruimschoots positief.
Normal science is a nice balance between theory and experimentalists.
Normale wetenschap is een mooie balans tussen theorie en experimenten.
3. boekhouden
balance
On balance, this means that the existing problems are not being addressed.
Per saldo betekent dit dat de bestaande problemen niet worden opgelost.
At the same time we have a balance of ECU 9.21 billion left over from the previous year.
Tegelijkertijd hebben wij uit het afgelopen jaar een saldo van 9, 21 miljard ecu.
And since we are on the subject of balances, why not talk about other balances?
Als we het over saldo's hebben, waarom dan geen andere saldo's ter sprake gebracht?
We are talking in this case about a budget of balances, an enormous budget and surplus.
We hebben het hier over een begroting met een overschot - een enorm overschot.
If these countries cannot dispose of their products in Europe, with its trade balance surplus, where can they do so?
Als deze landen hun producten in Europa met zijn overschot op de handelsbalans niet kwijt kunnen, waar dan wel?
Over the past 12 months, another substantial surplus has been registered in the balance of trade and the balance of payments.
De handels- en monetaire balansen gaven de afgelopen twaalf maanden weer een groot overschot te zien.
Before you hang up, take a look at your bank account balance.
Voordat je ophangt... kijk even naar je banksaldo.
4. technologie
balance
volume_up
onrust {de} (in horloge)
Only the opportunity to facilitate a quick, balanced and fair agreement, which clears up any doubts and anxieties at this time, could justify this.
Onze keus is alleen te rechtvaardigen als we hiermee de kans op een snelle en redelijke overeenkomst vergroten die de huidige twijfels en onrust wegneemt.

Voorbeeldzinnen voor "balance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis, it seems to me, is precisely the balance advocated by Mr Morillon's report.
Ik geloof dat het verslag van de heer Morillon precies dit evenwicht aanbeveelt.
EnglishIt is therefore a question of finding a balance between efficiency and democracy.
Dan zal het zaak zijn een evenwicht te vinden tussen efficiëntie en democratie.
EnglishBut on balance it is impossible to agree with important sections of this report.
Maar al met al kunnen wij met belangrijke delen van dit verslag niet akkoord gaan.
EnglishOne of them is the need to achieve a fair balance between openness and efficiency.
Een van die problemen is het vereiste evenwicht tussen openheid en doelmatigheid.
EnglishIn my view, the present draft legislation does not yet strike the correct balance.
Mijns inziens is het juiste evenwicht in de ontwerpwetgeving nog niet gevonden.
EnglishWe should then obtain a better balance and be able to increase work productivity.
Op die manier ontstaat er een beter evenwicht en wordt de productiviteit verhoogd.
EnglishWe must strike a balance between the opening of markets and their regulation.
We moeten een evenwicht vinden tussen het openen en het reguleren van de markten.
EnglishAnd he said, "Well, I guess with everything in life, there's a place of balance."
En hij zei, nou ik geloof net als alles in het leven, dat er een evenwichtspunt is.
EnglishBecause, as BMI demonstrated, competition here can achieve some form of balance.
Want, zoals BMI aantoont, kan concurrentie hier een vorm van balans creëren.
EnglishWe will have to prepared in the best possible way and find the right balance.
We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden en de juiste balans zien te vinden.
EnglishThe interventions I have heard so far strike me as somewhat lacking in balance.
Ik geloof namelijk dat de interventies tot nu toe niet erg evenwichtig zijn geweest.
EnglishI would have far preferred discussing a text which strikes more of a balance.
Ik had veel liever gediscussieerd over een tekst die wat meer genuanceerd was.
EnglishIt must in fact be stressed that Nepal has an extremely adverse balance of trade.
Het is namelijk zo dat de handelsbalans van Nepal extreme tekorten vertoont.
EnglishWhat should the balance of powers be in the triangle of Europe, nations and regions?
Hoe moeten de bevoegdheden tussen Europa, lidstaten en regio's worden verdeeld?
EnglishThe report also calls for a political balance in the membership of the Commission.
In dit verslag wordt gepleit voor een politiek evenwichtig samengestelde Commissie.
EnglishA balance must be maintained here, which is certainly very difficult to do.
Hierin moet evenwicht worden gevonden, wat zeker verre van gemakkelijk zal zijn.
EnglishMrs in 't Veld, your report is of high quality and strikes a good balance.
Mevrouw In 't Veld, u hebt een voortreffelijk en evenwichtig verslag geschreven.
EnglishFirst of all, there must be a balance between social and economic considerations.
Ten eerste moeten de sociale en economische overwegingen in evenwicht zijn.
EnglishAnd it is essential to balance, to wisdom and to actually the future of all of us.
Het is essentieel voor de balans, de wijsheid, en de toekomst van ons allen.
EnglishWe have taken the issue too lightly and we are not finding the right balance.
We hebben de zaak te licht opgevat, en we hebben niet het juiste evenwicht gevonden.