"Baku" in het Nederlands

EN

"Baku" - vertaling Nederlands

volume_up
Baku {eigenn.}
NL
EN

Baku {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Baku
volume_up
Bakoe {eigenn.} (hoofdstad van Azerbeidzjan)
The reports now coming out of Azerbaijan and Baku are very worrying.
De verslagen die op dit moment binnenkomen vanuit Azerbeidzjan en Bakoe zijn zeer verontrustend.
Commissioner van den Broek made this very clear to President Aliyev when they met in Baku last June.
Commissaris Van den Broek heeft dit president Aliyev duidelijk te verstaan gegeven tijdens de bijeenkomst te Bakoe in juni 1998.
Madam President, your proposals do indeed show, Commissioner, that there really is something lacking in Baku.
Mevrouw de Voorzitter, uit uw voorstellen, commissaris, blijkt maar al te goed dat het in Bakoe werkelijk aan iets ontbreekt.

Voorbeeldzinnen voor "Baku" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe 70 000-strong crowd of demonstrators last Saturday in Baku was well aware of this fact.
De 70 000 mensen die afgelopen zaterdag in Baku demonstreerden, beseften dit.
EnglishThe reports now coming out of Azerbaijan and Baku are very worrying.
De verslagen die op dit moment binnenkomen vanuit Azerbeidzjan en Bakoe zijn zeer verontrustend.
EnglishCommissioner van den Broek made this very clear to President Aliyev when they met in Baku last June.
Commissaris Van den Broek heeft dit president Aliyev duidelijk te verstaan gegeven tijdens de bijeenkomst te Bakoe in juni 1998.
EnglishMadam President, your proposals do indeed show, Commissioner, that there really is something lacking in Baku.
Mevrouw de Voorzitter, uit uw voorstellen, commissaris, blijkt maar al te goed dat het in Bakoe werkelijk aan iets ontbreekt.
English   – Mr President, the opening of the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline has ushered in a new era for Azerbaijan.
- Mijnheer de Voorzitter, met de opening van de oliepijpleiding Baku-Tbilisi-Ceyhan wordt voor Azerbeidzjan een nieuw tijdperk ingeluid.
EnglishAt least several dozen protesters calling for democratic reforms in the country were arrested during the recent demonstration in Baku.
Tijdens de recente demonstratie voor democratische hervormingen in Baku werden ten minste enkele tientallen demonstranten gearresteerd.
EnglishOn 21 May, the police and paramilitary forces beat up and arrested participants in a peaceful opposition rally in Baku.
Op 21 mei hebben de politie en paramilitaire troepen deelnemers aan een vreedzame manifestatie van de oppositie in Baku in elkaar geslagen en gearresteerd.
EnglishOn the BakuTbilisiCeyhan pipeline, I can only say that it has been inaugurated today with the strong support of the European Union.
Over de Bakoe-Tbilisi-Ceyhan-pijpleiding kan ik alleen maar zeggen dat deze vandaag in bedrijf is genomen met krachtige steun van de Europese Unie.
EnglishCan the European Union, as one of Baku’ s official partners, do anything at all to help Azerbaijan develop peacefully and democratically?
Mijnheer de Voorzitter, kan de Europese Unie als officiële partner van Baku iets bijdragen aan een vreedzame, democratische ontwikkeling van Azerbeidzjan.
EnglishSo basically, Baku is this sort of crescent bay overlooking the island of Zira, the island that we are planning -- almost like the diagram of their flag.
In feite is Baku een halvemaanvormige baai die uitkijkt over het eiland Zira, het eiland wat we plannen. ~~~ Het lijkt op het diagram van hun vlag.
EnglishThe EU must also continue its attempts to get regional cooperation projects under way, especially when it comes to the railway line between Baku and Nakhichevan.
De EU moet ook verder gaan met haar pogingen om regionale samenwerking op te zetten, vooral inzake de spoorlijn tussen Bakoe en Nachichevan.
EnglishThis time I speak as the resolution’ s co-author, as I am being sent to Baku by this Parliament as an official observer for the 6 November elections.
Ditmaal spreek ik als mede-auteur van de resolutie, aangezien ik door dit Parlement naar Bakoe wordt gezonden als officiële waarnemer voor de verkiezingen van 6 november.
EnglishOn 29 August 2005, a Turkish Cypriot aeroplane flew direct from the illegal airport in the so-called 'Turkish Republic of Northern Cyprus ' to the capital of Azerbaijan, Baku.
Op 29 augustus 2005 vloog een Turks-Cypriotisch vliegtuig van een illegale luchthaven in de zogenaamde Turkse Republiek Noord-Cyprus rechtstreeks naar Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidjan.
EnglishProminent opposition leader Rasul Guliyev was allowed to register as a candidate, but the authorities then refused to let him return to Baku and had him arrested in Ukraine.
De prominente oppositieleider Rasul Gulijev mocht zich registeren als kandidaat, maar de autoriteiten verhinderden dat hij naar Bakoe terug kon keren en lieten hem in de Oekraïne arresteren.
EnglishIf it is to be possible to implement this, the EU's presence in the region must be strengthened by full representation in Jerevan and Baku too, and not only, as at present, in Tbilisi.
Met het oog hierop moet de aanwezigheid van de EU in de regio worden versterkt en uitgebreid met een volledige vertegenwoordiging in Jerevan en Bakoe, en niet zoals nu alleen in Tblisi.
EnglishTransfrontier cooperation, energy networks and the like will become ways of fleshing out our cooperation in concrete terms, from Baku to the western frontiers of the European Union.
Grensoverschrijdende samenwerking, energienetwerken en dergelijke zullen middelen worden om onze samenwerking concreet vorm te geven, van Bakoe tot de westelijke grenzen van de Europese Unie.
EnglishEven one hundred years ago, Azerbaijan was an incredibly rich country by reputation alone, although Baku was and continues to be one of the world’ s leading centres of oil production.
Zelfs honderd jaar geleden stond Azerbeidzjan bekend als een ongelofelijk rijk land, terwijl Bakoe, net als vroeger, nog steeds een van de voornaamste centra voor de olieproductie ter wereld is.

Synoniemen (Engels) voor "Baku":

Baku